Usnesení ze 2. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 30. 11. 2006 od 13:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

Rada města projednala:
1. Finanční záležitosti
a) Návrh na změnu závazných ukazatelů pro ŠJ nám. E. Beneše
b) Návrh na změnu závazných ukazatelů pro MŠ Národní
c) Návrh na změnu závazných ukazatelů pro Městské divadlo Varnsdorf
d) Návrh rozpočtového opatření č. 16 na rok 2006
2. Převody majetku města
3. Různé
a) Návrh Grantového programu města Varnsdorf na rok 2007
b) Návrh na vyplacení mimořádných odměn ředitelům MŠ, ZŠ a ŠJ
c) Návrh na jmenování pracovní skupiny pro propagaci
d) Návrh na zrušení smlouvy o zajištění tisku městského informačního zpravodaje Info-V
e) Plán zimní údržby města na období 2006 – 2007
f) Žádost o použití znaku města Varnsdorf
g) Doplnění programu ZM

Usnesení č. 99/2006
Rada města rozhodla:
1. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 614/3 v k.ú. Studánka.

2. Nezveřejnit záměr převést část p.p.č. 87/11, část p.p.č. 92/1 a část p.p.č. 93/1 v k.ú. Varnsdorf.

3. Zveřejnit záměr pronajmout a převést p.p.č. 7500 a p.p.č. 7503 v k.ú. Varnsdorf.

4. Vypovědět nájemní smlouvu č. 14/2004 na pronájem části pozemku č. 7502 v k.ú. Varnsdorf z důvodu uvedeném v odstavci V. bod 3 této smlouvy

5. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 6330/1, p.p.č. 6329/1 a p.p.č. 6329/2 v k.ú. Varnsdorf.

6. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 284 v k.ú. Studánka.

7. Pronajmout část p.p.č. 4204/1 o výměře 1.575 m2 a část p.p.č. 4205 o výměře 477 m2 v k.ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu části označeny jako 4204/6 a 4205) manželům L. a R. Ž. za účelem výstavby rodinného domu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů.

8. Doporučit ZM uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 4204/6 o výměře 1.575 m2 a p.p.č. 4205 o výměře 477 m2 v k.ú. Varnsdorf s manžely L. a R. Ž. za účelem výstavby rodinného domu za cenu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů plus náklady spojené s převodem nemovitosti.

9. Uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, spočívajícího v právu přístupu a příjezdu ke stavbě na p.p.č. 1560/3 v k.ú. Varnsdorf mezi vlastníkem p.p.č. 1558, p.p.č. 1560/2 a p.p.č. 1560/3 v k.ú. Varnsdorf (povinný) a vlastníkem stavby na p.p.č. 1560/3 v k.ú. Varnsdorf, (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000,- Kč. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí město Varnsdorf.

10. Ukončit nájemní smlouvu č. 67/2004 na pronájem p.p.č. 2309 a p.p.č. 2310 vše v k.ú. Varnsdorf ke dni 30. 11. 2006.

11. Ukončit nájemní smlouvu č. 71/2001 na pronájem p.p.č. 119/1 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 12. 2006.

12. Pronajmout p.p.č. 83, p.p.č. 84, p.p.č. 85 a část p.p.č. 86 vše v k.ú. Studánka o celkové výměře 2645 m2 paní M. B. na dobu neurčitou za účelem sekání trávy za cenu 0,20 Kč/m2/rok.

13. Změnit nájemní smlouvu č. 161/1997 na pronájem části p.p.č.557/1 v k.ú. Varnsdorf a to tak, že nová výměra bude 90 m2.

14. Pronajmout p.p.č. 7290 v k.ú. Varnsdorf celkové o výměře 1293 m2 panu M. K. na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok po realizaci koupě domu č.p. 343.

15. Pronajmout část p.p.č. 74/5 a část p.p.č. 2576 vše v k.ú. Varnsdorf celkové o výměře 305 m2 panu A. P. na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok.

16. Pronajmout část p.p.č. 6897 v k.ú. Varnsdorf o výměře 400 m2 panu P. K. na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok s platností od 1. 2. 2007. 

17. Pronajmout část p.p.č. 3042 v k.ú. Varnsdorf o výměře 330 m2 panu J. M. na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok.

18. Pronajmout p.p.č. 7113/1 v k.ú. Varnsdorf o výměře 1290 m2 panu J. E. na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok s platností od 1. 1. 2007. 

19. Vypovědět nájemní smlouvu č. 59/2004 na pronájem části p.p.č. 6669 a části p.p.č. 6668 vše v k.ú. Varnsdorf z důvodu uvedeného v odstavci V. bod 2 této smlouvy.

20. Vypovědět nájemní smlouvu č. 30/2000 na pronájem části p.p.č. 6672 v k.ú. Varnsdorf z důvodu uvedeného v odstavci V. bod 2 této smlouvy.

21. Vypovědět nájemní smlouvu č. 35/2001 na pronájem p.p.č. 4365 v k.ú. Varnsdorf z důvodu uvedeného v odstavci V. bod 2 této smlouvy.

22. Vypovědět nájemní smlouvu č. 10/2002 na pronájem části p.p.č. 6900/1 v k.ú. Varnsdorf z důvodu uvedeného v odstavci V. bod 2 této smlouvy.

23. Nezměnit usnesení č. 80/2006/47 ze dne 12. 10. 2006.

24. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu vést podzemní kabelové vedení NN po části p.p.č. 3300, po části p.p.č. 3798 a po části p.p.č. 3874 v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce a.s., Praha, (oprávněný) za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem po dokončení stavby a po zaměření skutečného stavu za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný,
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30-ti dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

25. Souhlasit s umístěním reklamních tabulí firmy POLYMUR na p.p.č. 96 v k.ú. Varnsdorf.

26. Pronajmout byt 1+1 v DPS č.p. 2970, ul. Lesní, Varnsdorf panu V. B..

27. Pronajmout garsoniéru v DPS č.p. 2970, ul. Lesní, Varnsdorf paní B. P..

28. Pronajmout garsoniéru v DPS č.p. 2970, ul. Lesní, Varnsdorf paní Z. H..

29. Pronajmout garsoniéru v DPS č.p. 3000, ul. Žitavská, Varnsdorf paní I. H..

30. Ukončit smlouvu o zajištění tisku městského informačního zpravodaje Info-V mezi městem Varnsdorf a Tiskárnou TRIO dohodou ke dni 31. 12. 2006.

31. Nepovolit používání znaku města Varnsdorf panu D. Š., Brno pro umístění znaku ve společenské hře.

Usnesení č. 100/2006
Rada města rozhodla schválit:
1. Z titulu funkce zřizovatele změnu závazných ukazatelů pro Školní jídelnu Varnsdorf, nám. E. Beneše 2926, příspěvková organizace dle předloženého návrhu.

2. Z titulu funkce zřizovatele změnu závazných ukazatelů pro Mateřskou školu Varnsdorf, Národní 1617, příspěvková organizace dle předloženého návrhu.

3. Z titulu funkce zřizovatele změnu závazných ukazatelů pro Městské divadlo Varnsdorf, Tyršova 1442, příspěvková organizace dle předloženého návrhu.

4. Rozpočtové opatření č. 16 na rok 2006 dle předloženého návrhu.

5. Grantový program města Varnsdorf pro rok 2007 dle předloženého návrhu.

6. Vyplacení mimořádných odměn ředitelům mateřských škol, základních škol a školních jídelen dle předloženého návrhu.

7. Plán zimní údržby města na období 2006 – 2007 v katastru města Varnsdorf a Studánka dle předloženého návrhu.

8. Doplnění programu II. zasedání ZM v bodě Různé takto:
3.01 Návrh na novelu Jednacího řádu ZM
3.02 Návrh veřejnoprávní smlouvy na přestupkové řízení
3.03 Výbory zastupitelstva města
3.04 Informace o komisích rady města
3.05 Zastoupení města v obchodních společnostech
3.06 Návrh OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


Usnesení č. 101/2006
Rada města rozhodla jmenovat:
1. Paní Jiřinu Trebatickou tajemnicí grantové pracovní komise.

2. Pracovní skupinu ve složení: František Dlask, Karel Dubský, Miroslava Čížková, Romana Macová, Jiřina Trebatická a Jan Louka za účelem koordinace postupu při zajišťování propagačních materiálů a internetových stránek města.

Usnesení č. 102/2006
Rada města rozhodla zrušit:
1. Usnesení RM č. 79/2003/2 ze dne 28. 8. 2003.

Ing. Josef Poláček, starosta města

František Dlask, místostarosta města