Usnesení z 17. zasedání Rady města Varnsdorf

USNESENÍ

Z 17. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA VARNSDORF, KTERÉ SE KONALO DNE 29. 5. 2003 OD 13:00 HOD. VE STUDENTSKÉM KLUBU STŘELNICE


Rada města projednala:

 1. Převody majetku města
 2. Finanční záležitosti
  1. Návrh na zrušení usnesení RM
  2. Žádost Domova pro mentálně postižené Liberec o finanční příspěvek
  3. Žádost Kruhu přátel muzea Varnsdorf o finanční příspěvek
  4. Žádost SK Slovan Varnsdorf s.r.o. – fotbal o finanční příspěvek
  5. Žádost FC – ROMA Varnsdorf o finanční příspěvek
  6. Žádost Diecézní charity – Domova sv. M. Magdaleny Jiřetín pod Jedlovou o finanční příspěvek
  7. Žádost Klubu Sport Relax Česká Lípa o finanční příspěvek
  8. Žádost JUNÁKu – svazu skautů a skautek Varnsdorf o finanční příspěvek
  9. Žádost Agentury LÍBA Varnsdorf o finanční příspěvek
  10. Žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí – klubu „Radost“ Prostějov o finanční příspěvek
  11. Žádost Klubu českých turistů Rumburk o finanční příspěvek
  12. Žádost TJ Krásná Lípa – cyklistického oddílu o finanční příspěvek
  13. Žádost Speciálních škol Varnsdorf o finanční příspěvek
  14. Žádost Okresního mysliveckého spolku Děčín ČMMJ o finanční příspěvek
  15. Žádost Kynologického klubu Varnsdorf o finanční příspěvek
  16. Žádost Českého červeného kříže o finanční příspěvek
  17. Žádost pana Karla Burzynskiho o finanční příspěvek
  18. Žádost STYLKLUBu Varnsdorf o finanční příspěvek
  19. Žádost Svazu důchodců Varnsdorf o finanční příspěvek
  20. Žádost TJ SOKOL Varnsdorf – oddíl západu o finanční příspěvek
  21. Žádost šachového klubu SPŠES a SOU o finanční příspěvek
  22. Žádost paní A. Balonové o zaplacení daně z nemovitosti
  23. Návrh na odpis nevymahatelné pohledávky pana F. Strnada
  24. Žádost Ing. B. Brůžové o prominutí poplatku za psa
  25. Žádost manželům J. a K. Veselých o splátkový kalendář na pokutu SÚ
  26. Návrh na odpis pohledávky – poplatku za psa paní M. Ondičové
 3. Různé
  1. Informaci OŽP MěÚ o situaci na rekreačním rybníku „Mašíňák“
  2. Zprávu vnitřního auditu o hospodaření PO Nemocnice Varnsdorf v letech 1995 – 2002 
  3. Návrh finanční spoluúčasti na projektu „Doplňkový program podpory terénní sociální práce 2003“


Usnesení č. 48/2003

Rada města rozhodla:

 1. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2763/28, ul. Kovářská, Varnsdorf panu J. Lubasovi (náhradníkem je pan Š. Minár, se kterým bude uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou do 30. 6. 2004).
 2. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2762/25, ul. Kovářská, Varnsdorf paní D. Brůhové (náhradníkem je paní M. Stehnová, se kterou bude uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou do 30. 6. 2004).
 3. Pronajmout byt 1+2 v č.p. 2426, ul. Smetanova, Varnsdorf manželům M. a P. Mikeschovým.
 4. Pokračovat v zahájeném soudním řízení ve věci podaného návrhu žaloby o vyklizení bytu po skončení nájmu u Okresního soudu v Děčíně proti paní J. Schneiderové.
 5. Pokračovat v zahájeném soudním řízení ve věci podaného návrhu žaloby o vyklizení bytu po skončení nájmu u Okresního soudu v Děčíně proti paní H. Bielooké.
 6. Neuhradit panu S. Frkalovi náklady na pořízení plynového kotle zn. Baxi v bytě v č.p. 1053, ul. Bratislavská, Varnsdorf.
 7. Neuhradit paní A. Kurucové náklady na vymalování bytu 1+2 v č.p. 1059, ul. U nádraží, Varnsdorf.
 8. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 7265 a p.p.č. 7263/1, vše v k.ú. Varnsdorf.
 9. Zveřejnit záměr pronajmout a převést p.p.č. 6009 v k.ú. Varnsdorf.
 10. Zveřejnit záměr pronajmout a převést p.p.č. 5201/2 v k.ú. Varnsdorf.
 11. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 5475 v k.ú. Varnsdorf.
 12. Zveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 1480 v k.ú. Varnsdorf.
 13. Nezveřejnit záměr převést p.p.č. 2449/2 v k.ú. Varnsdorf.
 14. Zveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 3648 v k.ú. Varnsdorf.
 15. Zveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 4699/1 v k.ú. Varnsdorf.
 16. Zveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 6353/1 v k.ú. Varnsdorf.
 17. Zveřejnit záměr pronajmout p.p.č. 5726 v k.ú. Varnsdorf.
 18. Zveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 5772 v k.ú. Varnsdorf.
 19. Zveřejnit záměr pronajmout p.p.č. 6337 a p.p.č. 6338, vše v k.ú. Varnsdorf.
 20. Zveřejnit záměr pronajmout p.p.č. 92/2 v k.ú. Varnsdorf.
 21. Ukončit nájemní smlouvu č. 67/2000 na pronájem p.p.č. 984, 983 a 982, vše v k.ú. Studánka ke dni 30. 5. 2003 dle žádosti nájemce.
 22. Ukončit nájemní smlouvu č. 87/96 na pronájem části p.p.č. 6353/1 v k.ú. Varnsdorf ke dni 30. 5. 2003 dle žádosti nájemce.
 23. Poskytnout finanční příspěvek Domovu pro mentálně postižené v Liberci – Harcově na poskytování služeb ve výši 1 000,- Kč.
 24. Poskytnout finanční příspěvek občanskému sdružení „Kruh přátel muzea Varnsdorf“ na péči o drobné historické stavby ve výši 15 000,- Kč.
 25. Poskytnout finanční příspěvek SK Slovan Varnsdorf s.r.o. – fotbal na činnost a rozvoj ženské kopané v roce 2003 ve výši 3 000,- Kč.
 26. Poskytnout finanční příspěvek FC – ROMA Varnsdorf na úhradu pronájmu tělocvičny v období 2002 – 2003 ve výši 2 000,- Kč.
 27. Poskytnout finanční příspěvek Diecézní charitě – Domovu sv. M. Magdaleny Jiřetín pod Jedlovou na provoz domova ve výši 3 000,- Kč.
 28. Poskytnout finanční příspěvek Klubu Sport Relax – karate Česká Lípa na úhradu pronájmu tělocvičny ve výši 3 000,- Kč.
 29. Poskytnout finanční příspěvek JUNÁKu – svazu skautů a skautek Varnsdorf na provoz kluboven ve výši 3 000,- Kč.
 30. Poskytnout finanční příspěvek Agentuře „Líba“ Varnsdorf na 5. ročník soutěže MISS 3D ve výši 5 000,- Kč.
 31. Poskytnout finanční příspěvek Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR – klubu „Radost“ Prostějov na činnost v roce 2003 ve výši 1 000,- Kč.
 32. Poskytnout finanční příspěvek Klubu českých turistů Rumburk na 24. ročník „Stezky odvahy“ ve výši 1 000,- Kč.
 33. Poskytnout finanční příspěvek TJ Krásná Lípa – cyklistickému oddílu na XVI. ročník mezinárodního etapového cyklistického závodu žen „Tour de Feminin“ ve výši 2 000,- Kč.
 34. Poskytnout finanční příspěvek Speciálním školám Varnsdorf na 6. ročník výtvarné soutěže ve výši 2 000,- Kč.
 35. Neposkytnout finanční příspěvek Okresnímu mysliveckému spolku Děčín ČMMJ na chovatelskou přehlídku trofejí.
 36. Poskytnout finanční příspěvek Kynologickému klubu Varnsdorf na činnost v roce 2003 ve výši 3 000,- Kč.
 37. Poskytnout finanční příspěvek Českému červenému kříži na činnost v roce 2003 ve výši 3 000,- Kč.
 38. Poskytnout finanční příspěvek panu Karlu Burzynskimu na zajištění akce „Svět nerezové oceli 2003“ (úhrada za zapůjčení sociálního zařízení) ve výši 5 000,- Kč.
 39. Poskytnout finanční příspěvek Tanečnímu studiu STYLKLUB Varnsdorf na úhradu části pronájmu za prostory ve výši 5 000,- Kč.
 40. Poskytnout finanční příspěvek Svazu důchodců Varnsdorf na činnost v roce 2003 ve výši 3 000,- Kč.
 41. Poskytnout finanční příspěvek TJ SOKOL Varnsdorf – oddílu zápasu na Vánoční turnaj ve výši 15 000,- Kč.
 42. Poskytnout finanční příspěvek Šachovému klubu SPŠES a SOU Varnsdorf na 3. ročník šachového turnaje „Memoriál Františka Řeháka“ ve výši 1 000,- Kč.
 43. Uhradit Finančnímu úřadu v Rumburku daň z nemovitosti ve výši 788,- Kč za paní A. Balonovou.
 44. Odepsat nevymahatelnou pohledávku ve výši 1 997,- Kč pana F. Strnada.
 45. Prominout paní Ing. B. Brůžové poměrnou část poplatku za psa ve výši 150,- Kč.
 46. Odepsat pohledávku ve výši 50,- Kč – poplatek za psa paní M. Ondičové z důvodu úmrtí.


Usnesení č. 49/2003

Rada města rozhodla schválit:

 1. Podnájem nebytových prostor třetí osobě v objektu č.p. 857 a části p.p.č. 6253 v k.ú. Varnsdorf, pronajatých panu Z. Farovi k provozování obchodní činnosti – prodejny bazaru a zastavárny.
 2. Splátkový kalendář manželům J. a K. Veselým na pokutu ve výši 30 000,- Kč, uloženou Stavebním úřadem MěÚ Varnsdorf, a to pod ztrátou výhody splátek, takto:
  - 6 měsíčních splátek ve výši 5 000,- Kč, splatných vždy k poslednímu dni v měsíci, počínaje červnem 2003 (poslední splátka bude splatná k 30. 11. 2003).
 3. Zpracovaný projekt „Doplňkový program podpory terénní sociální práce 2003“ s finanční spoluúčastí města ve výši 14 850,- Kč.
 4. Navržená opatření pro trvalé odstranění problému sezónního výskytu sinic na rekreačním rybníku „Mašíňák“ dle OŽP MěÚ.


Usnesení č. 50/2003

Rada města rozhodla zrušit:

 1. Usnesení RM č. 40/2003/30 a č. 40/2003/32 ze dne 15. 5. 2003. 

Usnesení č. 51/2003

Rada města rozhodla vzít na vědomí:

 1. Informaci OŽP MěÚ o situaci na rekreačním rybníku „Mašíňák“.
 2. Zprávu vnitřního auditu o hospodaření PO Nemocnice Varnsdorf v letech 1995 – 2002. 
ING. JOSEF POLÁČEK
STAROSTA MĚSTA

MGR. ZDEŇKA VAJSOVÁ
MÍSTOSTAROSTKA