Usnesení ze 17. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 08.09.2011 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:

1. Převody majetku města
a) Bytové záležitosti
b) Majetkové záležitosti
2. Různé
a) Úhrada neinvestičních nákladů za dítě v Dětském domově a Školní jídelně Lipová
b) Opatření k nápravě zjištěných nedostatků v práci ředitelky MŠ Varnsdorf, Pražská 2812
c) Žádost o projednání odvolání ředitelky ZŠ Varnsdorf, Bratislavská 994 
d) Žádosti o odvolání z komisí + jmenování nového člena
e) Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
f) Zprávy z komisí Rady města Varnsdorf
g) Program na zasedání ZM
3. Diskuse
4. Závěr


1. Převody majetku města

a) Bytové záležitosti

Návrh na přidělení bytu zvláštního určení 1+1
Usnesení č. 283/2011
Rada města rozhodla pronajmout byt zvláštního určení 1+1 v domě č. p. 3307/2, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní D. M. a M. K. dle předloženého návrhu.

Žádost o zrušení usnesení Rady města
Usnesení č. 284/2011
Rada města rozhodla zrušit usnesení č. 218/211 RM ze dne 09.06.2011.

Žádosti o uzavření nájemní smlouvy na byt 1+1
Usnesení č. 285/2011/1
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2740/2, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. S. na dobu určitou do 30.06.2012. 1. náhradník je pan O. R. 2. náhradník je L. K.

dále:

Usnesení č. 285/2011/2
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3014/35, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu M. Ch. za podmínky navrácení bytu 2+KK v domě č. p. 3307/36, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu na dobu určitou do 30.06.2012. 1. náhradník je paní R. C. 2. náhradník je paní P. Z.

a dále:

Usnesení č. 285/2011/3
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3014/10, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní J. S. na dobu určitou do 30.06.2012. 1. náhradník je paní M. S. 2. náhradník je paní J. B.

Žádost o pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 286/2011/1
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3307/06, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu L. T. na dobu určitou do 31.10.2012.

a dále:

Usnesení č. 286/201/2
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3307/21, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu P. B. a paní H. H. na dobu určitou do 31.10.2012.

Žádost o zrušení usnesení Rady města
Usnesení č. 287/2011
Rada města rozhodla zrušit usnesení č. 236/2011 RM ze dne 23.06.2011.

Žádost o pronájem bytu 1+3
Usnesení č. 288/2011
Rada města rozhodla nepronajmout byt 1+3 v domě č. p. 3023/50, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní M. H.

Žádost o uzavření nové nájemní smlouvy na byt 1+1
Usnesení č. 289/2011
Rada města rozhodla pokračovat v zahájeném soudním řízení ve věci vyklizení obecního bytu č. p. 2740/53, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu proti paní R. K.

Zrušení usnesení Rady města
Usnesení č. 290/2011/1
Rada města rozhodla zrušit usnesení č. 96/2011/9 Rady města Varnsdorf ze dne 10.03.2011.

a dále:

Usnesení č. 290/2011/2
Rada města rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 1954, ul. Legií ve Varnsdorfu panu J. V.

Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy
Usnesení č. 291/2011/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+1 v domě č. p. 3307/3, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu manželům A. a A. S. do 31.12.2011 dle předloženého návrhu.

a dále:

Usnesení č. 291/2011/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+1 v domě č. p. 3307/18, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní L. Š. do 30.06.2012.

a dále:

Usnesení č. 291/2011/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+1 v domě č. p. 3307/37, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní S. K. do 31.12.2011 dle předloženého návrhu.

Žádost o uzavření nové společné nájemní smlouvy na byt 1+1
Usnesení č. 292/2011
Rada města rozhodla neuzavřít společnou nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/39, ul. Kmochova ve Varnsdorfu s panem B. N. a s paní E. K.

Žádost o souhlas s podnájmem bytu
Usnesení č. 293/2011
Rada města rozhodla nesouhlasit s podnájmem bytu 1+3, č. p. 2741/4, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu pana R. Š. pro paní J. K. a pana M. R.

b) Majetkové záležitosti

Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 294/2011/1
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy na p. p. č. 1012 a p. p. č. 1005 vše v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a. s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.600 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 21 dnů ode dne vystavení faktury. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

a dále:

Usnesení č. 294/2011/2
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy na p. p. č. 7380 a p. p. č. 7433 vše v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a. s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 5.400 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 21 dnů ode dne vystavení faktury. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

Žádosti o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 295/2011/1
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav distribuční soustavy na p. p. č. 4924 a p. p. č. 4962 vše v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a. s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 9.900 Kč, která je včetně daně z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne vystavení faktury. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

a dále:

Usnesení č. 295/2011/2
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vrchního vedení NN na p. p. č. 6866 a p. p. č. 6869/1 vše v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a. s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč, která je včetně daně z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

a dále:

Usnesení č. 295/2011/3
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav kanalizační a vodovodní přípojky na p. p. č. 1829 v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky p. p. č. 1824 v k. ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 2.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

a dále:

Usnesení č. 295/2011/4
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav kanalizační a vodovodní přípojky na p. p. č. 1872 a p. p. č. 1928/1 vše v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky p. p. č. 1928/4 v k. ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 2.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

a dále:

Usnesení č. 295/2011/5
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav kanalizační a vodovodní přípojky na p. p. č. 3189 v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky p. p. č. 3192 v k. ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 2.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

a dále:

Usnesení č. 295/2011/6
Rada město rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav plynovodního a elektrického vedení na p. p. č. 732/3 a p. p. č. 735/4 vše v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky č. p. 2932 v k. ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 2.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

a dále:

Usnesení č. 295/2011/7
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav kanalizační přípojky na p. p. č. 2189/1 v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky p. p. č. 6995/3 v k. ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

a dále:

Usnesení č. 295/2011/8
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vedení datového kabelu na p. p. č. 4204/1 v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky p. p. č. 4204/11 v k. ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

a dále:

Usnesení č. 295/2011/9
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vedení datového kabelu na p. p. č. 4204/1 v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky p. p. č. 4204/10 v k .ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

a dále:

Usnesení č. 295/2011/10
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav soustavy CZT na p. p. č. 90 v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (oprávněný) a SWPF CZ Retail s. r. o. (povinný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí.

a dále:

Usnesení č. 295/2011/11
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav soustavy CZT na p. p. č. 8186/10 v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (oprávněný) a Povodí Ohře s. p. (povinný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí.

a dále:

Usnesení č. 295/2011/12
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav soustavy CZT na p. p. č. 45 a p. p. č. 46 vše v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (oprávněný) a TJ Slovan Varnsdorf (povinný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí.

a dále:

Usnesení č. 295/2011/13
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav soustavy CZT na p. p. č. 2920/1 v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (oprávněný) a Ústecký kraj, Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace (povinný) za jednorázovou úhradu v částce ceníku, který je nedílnou součástí smlouvy, schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 14 dnů ode dne vystavení faktury.

a dále:

Usnesení č. 295/2011/14
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav soustavy CZT na p. p. č. 3034, p. p. č. 3033/1 a p. p. č. 3031/2 vše v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (oprávněný) a Ústecký kraj, Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace (povinný) za jednorázovou úhradu v částce ceníku, který je nedílnou součástí smlouvy, schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 14 dnů ode dne vystavení faktury.

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy a budoucí kupní smlouvy
Usnesení č. 296/2011/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. 27/06/1 do 30.09. 2012.

a dále:

Usnesení č. 296/2011/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. 8/06/1 do 31. 10. 2012.

Žádost o prodej části p. p. č. 5579/19 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 297/2011
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 5579/19 v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o směnu části p. p. č. 4369/1 v k. ú. Varnsdorf s doplatkem
Usnesení č. 298/2011
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 4369/1 v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o snížení kupní ceny
Usnesení č. 299/2011
Rada města rozhodla doporučit ZM nesnížit kupní cenu za prodej p. p. č. 1239/1 v k. ú. Varnsdorf dle Nájemní smlouvy a budoucí kupní smlouvy č. 27/05/1.

Nabídka prodeje p. p. č. 6553/2 v k. ú. Varnsdorf do vlastnictví města Varnsdorf
Usnesení č. 300/2011
Rada města doporučuje ZM nabýt p. p. č. 6553/2 v k. ú. Varnsdorf za cenu 105 Kč/m2 s tím, že náklady spojené s převodem ponese město Varnsdorf.

Žádost o prodej p. p. č. 6953, p. p. č. 6954 a p. p. č. 6955 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 301/2011/1
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 6955 v k. ú. Varnsdorf.

a dále:

Usnesení č. 301/2011/2
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 6953 a p. p. č. 6954 vše v k. ú. Varnsdorf.

a dále:

Usnesení č. 301/2011/3
Rada města rozhodla doporučit ZM převést p. p. č. 6953 a p. p. č. 6954 vše v k. ú. Varnsdorf za cenu 100 Kč/m2.

Žádost o pronájem p. p. č. 6600 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 302/2011/1
Rada města rozhodla zrušit usnesení č. 242/2011/2.

a dále:

Usnesení č. 302/2011/2
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 6600 v k. ú. Varnsdorf o výměře 230 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok a část o výměře 300 m2 za účelem sekání trávy za cenu 0,20 Kč/m2/rok panu R. B. na dobu neurčitou.

Žádost o uzavření nové nájemní smlouvy na část p. p. č. 4695 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 303/2011
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 4695 v k. ú. Varnsdorf o výměře 900 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok panu B. M. na dobu neurčitou.

Žádost o pronájem p. p. č. 3355/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 304/2011/1
Rada města zrušit usnesení č. 244/2011/2.

a dále:

Usnesení č. 304/2011/2
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 3355/1 v k. ú. Varnsdorf o výměře 490 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok paní M. B. na dobu neurčitou.

Žádost o pronájem p. p. č. 4233 a p. p. č. 4234 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 305/2011
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 4233 o výměře 101 m2 a p. p. č. 4234 o výměře 616 m2 v k. ú. Varnsdorf za účelem užívání zahrady cenu 3 Kč/m2/rok panu V. K. na dobu neurčitou.

Žádost o ukončení nájemní smlouvy č. 15/2006 a uzavření nové nájemní smlouvy na část p. p. č. 4306/16 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 306/2011/1
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 15/2006 na pronájem části p. p. č. 4306/16 v k .ú. Varnsdorf ke dni 30.09.2011.

a dále:

Usnesení č. 306/2011/2
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 4306/16 v k. ú. Varnsdorf o výměře 3000 m2 za účelem pastvy a sekání trávy za cenu 0,20 Kč/m2/rok paní P. H. na dobu neurčitou.

Žádost o pronájem p. p. č. 7849/7 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 307/2011
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 7849/7 v k. ú. Varnsdorf o výměře 500 m2 za účelem sekání trávy za cenu 0,20 Kč/m2/rok paní E. P. na dobu neurčitou.

Žádost o ukončení nájemní smlouvy č. 96/1998 a uzavření nové nájemní smlouvy na část p. p. č. 3762 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 308/2011/1
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 96/1998 na pronájem p. p. č. 3762 v k. ú. Varnsdorf ke dni 30.09.2011.

a dále:

Usnesení č. 308/2011/2
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 3762 v k. ú. Varnsdorf o výměře 506 m2 za účelem užívání zahrady cenu 3 Kč/m2/rok panu M. N. na dobu neurčitou.

Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Vybavení archivu MěÚ Varnsdorf pojízdnými regály
Usnesení č. 309/2011/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Vybavení archivu MěÚ Varnsdorf pojízdnými regály“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči: PROMAN s. r. o., Za Pivovarem 830, 537 01 Chrudim, IČ 62028774, a to v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek.

a dále:

Usnesení č. 309/2011/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou PROMAN s. r. o., Za Pivovarem 830, 537 01 Chrudim, IČ 62028774 na akci „Vybavení archivu MěÚ Varnsdorf pojízdnými regály“ za cenu 348.000,- Kč bez DPH.

Žádost o úpravu smluvních podmínek – snížení nájemného za umístění antény na bytovém domě č. p. 2741 v ul. Křížíkova
Usnesení č. 310/2011
Rada města rozhodla nesouhlasit se snížením nájemného u nájemní smlouvy s Telefónica Czech Republic a. s. o 20%/rok a zrušením inflační doložky.

Nabídka ČD k odkoupení či pronájmu budovy vlakového nádraží ve Varnsdorfu
Usnesení č. 311/2011
Rada města rozhodla nesouhlasit s nabídkou ČD k odkoupení či pronájmu budovy vlakového nádraží ve Varnsdorfu.

 

3. Různé

a) Úhrada neinvestičních nákladů za dítě v Dětském domově a Školní jídelně Lipová
Usnesení č. 312/2011
Rada města rozhodla souhlasit s příspěvkem na úhradu neinvestičních nákladů ve výši 1.000 Kč za dítě Š. H. s trvalým pobytem ve Varnsdorfu , umístěnou v zařízení Dětský domov a Školní jídelna Lipová.

b) Opatření k nápravě zjištění nedostatků v práci ředitelky MŠ Varnsdorf, Pražská 2812
Usnesení č. 313/2011
Rada města rozhodla souhlasit s navrženými opatřeními k nápravě zjištěných skutečností Českou školní inspekcí dle předloženého návrhu.

c) Žádost o projednání odvolání ředitelky ZŠ Varnsdorf, Bratislavská 994
Usnesení č. 314/2011
Rada města rozhodla souhlasit s navrženými opatřeními k zajištění stability ZŠ Varnsdorf, Bratislavská 994 dle pozměňovacího návrhu.

d) Žádosti o odvolání z komisí + jmenování nového člena
Usnesení č. 315/2011/1
Rada města rozhodla odvolat V. Z. st. z funkce člena Sociální komise – doplňková péče do konce roku volebního období 2010 – 2014. 
a dále:

Usnesení č. 315/2011/2
Rada města rozhodla jmenovat J. P. do funkce člena Sociální komise – doplňková péče do konce volebního období 2010 – 2014.

a dále:

Usnesení č. 315/2011/3
Rada města rozhodla odvolat paní M. N. z funkce člena Komise pro otevírání obálek do konce volebního období 2010 – 2014.

e) Zprávy z komisí Rady města Varnsdorf
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

f) Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 316/2011
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění.

g) Program na zasedání ZM
Usnesení č. 317/2011
Rada města rozhodla schválit program na X. zasedání ZM, které se uskuteční dne 22.09. 2011 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Převody majetku města
4. Zprávy výborů ZM
5. Různé
6. Finanční záležitosti
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr.


4. Diskuse

Rozšíření dopravní obslužnosti
Usnesení č. 318/2011
Rada města rozhodla schválit dodatek ke smlouvě o poskytování dopravní obslužnosti autobusovým přepravcem Qick dle návrhu č. 1.

RTG na poliklinice Varnsdorf, Poštovní 2060
Usnesení č. 319/2011
Rada města rozhodla trvat na fungování RTG na poliklinice Varnsdorf, Poštovní 2060 až do odvolání.


5. Závěr

Martin Louka                                                          Karel Dubský
starosta města                                                       místostarosta