Usnesení ze 17. schůze Rady města Varnsdorf

Usnesení ze 17. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 20.06.2019 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti

1.01 Zabezpečení přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2019
1.02 Odpis daňových pohledávek
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Schválení ceníku služeb v org. složce Modrý kámen – sociální služby města Varnsdorf – pečovatelská služba
3.02 Podpora řízení nové stomatologické ordinace
3.03 Povolení výjimky z počtu dětí na třídu v mateřských školách pro školní rok 2019/2020
3.04 Poskytnutí neinvestiční dotace na nadstandardní reprezentaci v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
3.05 Žádost o vyhlášení veřejné sbírky a zřízení transparentního účtu pro občany v tíživé životní situaci
3.06 Prodloužení smlouvy o výpůjčce movitých věcí
3.07 Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací města Varnsdorf za rok 2018
3.08 Návrh na pololetní odměny ředitelům příspěvkových organizací města Varnsdorf (školské PO, městská knihovna, městské divadlo)
3.09 Řešení problematiky poskytování zdravotních služeb ve Šluknovském výběžku
4. Diskuse
5. Závěr


1. Finanční záležitosti

1.01 Zabezpečení přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2019
Usnesení č. 236/2019
Rada města rozhodla zadat přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2019 externí auditorské společnosti dle předloženého návrhu.


1.02 Odpis daňových pohledávek
Usnesení č. 237/2019
Rada města vzala na vědomí odepsání daňových pohledávek dle předloženého návrhu.  


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 238/2019/1
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2740/22, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní V. R. na dobu určitou do 30.06.2020. 1. náhradník pan M. P. a paní M. B. do 30.06.2020.

a dále

Usnesení č. 238/2019/2
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3014/1, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu panu J. B. na dobu určitou do 30.06.2020. 1. náhradník pan R. Š. 2. náhradník paní  J. S. do 30.06.2020.


Žádost o snížení nákladů za vytápění bytu
Usnesení č. 239/2019
Rada města rozhodla snížit náklady za vytápění bytu č. 27 v domě č. p. 3023, ul. Kmochova ve Varnsdorfu za rok 2018 o 5 %  dle předloženého návrhu. 


Žádost o pronájem bytu 1+3
Usnesení č. 240/2019/1
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+3 v domě č. p. 2739/07, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu M. K. na dobu určitou do 30.06.2020. 1. náhradník paní I. Z. do 30.06.2020. 2. náhradník paní R. C. do 30.06.2020.  

a dále 

Usnesení č. 240/2019/2
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+3 v  domě č. p. 3023/22, ul. Kmochova ve Varnsdorfu  manželům M. a V. R. na dobu určitou do 30.06.2020 za podmínky navrácení bytu 2+KK v domě č. p. 3307/40, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu městu Varnsdorf. 1. náhradník pan M. B. a paní P. K. do 30.06.2020 za podmínky navrácení bytu 1+KK v domě č. p. 3307/19, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu městu Varnsdorf. 


Žádost o pronájem bytu 1+1 v domě č. p. 3307/21, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu
Usnesení č. 241/2019
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3307/21, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní V. J.  na dobu určitou do 30.06.2020.


Žádost o pronájem bezbariérového bytu 1+1 v domě č. p. 3307/2, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu
Usnesení č. 242/2019
Rada města rozhodla pronajmout  bezbariérový byt 1+1 v domě č. p. 3307/2, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu   L. L. na dobu určitou do 30.06.2020.


Žádost o pronájem bytu zvláštního určení 1+KK
Usnesení č. 243/2019
Rada města rozhodla pronajmout BZU 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou 2970/15, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní R. N. na dobu určitou do 30.06.2020.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4009430/VB001, DC Varnsdorf, p. p. č. 3637/8
Usnesení č. 244/2019
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a smlouvu o právu provést stavbu, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 3637/8, nové kNN na části p. p. č. 3622 a p. p. č. 3637/6 vše v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4017849/VB003, DC Varnsdorf, p. p. č. 2255
Usnesení č. 245/2019
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a smlouvu o právu provést stavbu, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 2255, nové kNN na části p. p. č. 2265/1 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění stavby č. IE-12-4006152/VB/P001, DC Varnsdorf, unifikace DC 1923
Usnesení č. 246/2019
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorfu, unifikace DC 1923, nové kNN na části p. p. č. 5654/41 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 247/2019
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní, kanalizační a plynové přípojky na části p. p. č. 4986/1 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti (oprávněný) p. p. č. 5109 v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o pronájem či prodej p. p. č. 566, p. p. č. 567, p. p. č. 568, p. p. č. 569, p. p. č. 570, p. p. č. 571, p. p. č. 572, p. p. č. 573 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 248/2019
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města nepřevést p. p. č. 566, p. p. č. 567, p. p. č. 568, p. p. č. 569, p. p. č. 570, p. p. č. 571, p. p. č. 573 a p. p. č. 574, vše v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej zahrádky Novoměstská v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 249/2019
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 6990/2, p. p. č. 6897/11, p. p. č. 6900/1, p. p. č. 6897/9, p. p. č. 6897/10, p. p. č. 6893, p. p. č. 6889/1, p. p. č. 6887, p. p. č. 6884, p. p. č. 6883, p. p. č. 6877, p. p. č. 6882, p. p. č. 6878, p. p. č. 6873, p. p. č. 6874, p. p. č. 6875, vše v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej pozemku v lokalitě Hrádek
Usnesení č. 250/2019
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 7721/11, p. p. č. 7721/12, p. p. č. 7721/13, p. p. č. 7721/14, p. p. č. 7721/15, p. p. č. 7721/16, p. p. č. 7721/17, p. p. č. 7721/19, p. p. č. 7721/20, p. p. č. 7721/21 a p. p. č. 7721/22, vše v k. ú. Varnsdorf.


Prodej pozemků – garáže Východní
Usnesení č. 251/2019
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 1519/66, p. p. č. 1519/67, p. p. č. 1519/68, p. p. č. 1519/69, p. p. č. 1519/74, p. p. č. 1519/75, p. p. č. 1519/76, p. p. č. 1519/77, p. p. č. 1519/78, p. p. č. 1519/79, p. p. č. 1519/82, 1519/83, p. p. č. 1519/84, p. p. č. 1519/85, p. p. č. 1519/86, p. p. č. 1519/87, p. p. č. 1519/90, p. p. č. 1519/91, p. p. č. 1519/92, p. p. č. 1519/93, p. p. č. 1519/94, p. p. č. 1519/95, vše v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 4369/45 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 252/2019
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 4369/45 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o pronájem p. p. č. 5654/28 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 253/2019
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr pronajmout p. p. č. 5654/28 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o ukončení nájemní smlouvy a následný pronájem části p. p. č. 1615/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 254/2019/1
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 32/2002 na pronájem části p. p. č. 1615/1 v k. ú. Varnsdorf ke dni 30.06.2019 dle žádosti.

a dále

Usnesení č. 254/2019/2
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 1615/1 v k. ú. Varnsdorf o výměře 550 m2 paní J. N. za cenu            3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady.


Žádost o pronájem části p. p. č. 326/5 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 255/2019
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 326/5 v k. ú. Varnsdorf o výměře 150 m2 paní M. B. za cenu            3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady.


Žádost o pronájem p. p. č. 236 a p. p. č. 237 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 256/2019
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 236 o výměře 1.210 m2 a p. p. č. 237 o výměře 121 m2 v k. ú. Studánka u Rumburku paní Bc. A. J. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady.


Žádost o pronájem p. p. č. 834 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 257/2019
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 834 o výměře 570 m2 v k. ú. Studánka u Rumburku panu J. G. za cenu 300 Kč/rok na dobu neurčitou za účelem údržby pozemku, sekání trávy.


Prodej p. p. č. 6938/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 258/2019
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 6938/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o pronájem části p. p. č. 4695 a části p. p. č. 4696/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 259/2019
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 4695 v k. ú. Varnsdorf o výměře 342 m2 a část p. p. č. 4696/1 v k. ú. Varnsdorf o výměře 8 m2 paní L. B. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady.


Rozhodnutí o veřejné zakázce - „Výstavba travnatého fotbalového hřiště ve sportovním areálu Kotlina ve Varnsdorfu"
Usnesení č. 260/2019/1
Rada města rozhodla o vybraném dodavateli veřejné zakázky „Výstavba travnatého fotbalového hřiště ve sportovním areálu Kotlina ve Varnsdorfu" dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči EUROGREEN CZ, Náměstí Jiřího 2, 407 56 Jiřetín p. Jedlovou, IČ 64651959.

a dále

Usnesení č. 260/2019/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem EUROGREEN CZ, Náměstí Jiřího 2, 407 56 Jiřetín p. Jedlovou, IČ 64651959 na akci „Výstavba travnatého fotbalového hřiště ve sportovním areálu Kotlina ve Varnsdorfu" za cenu 3.017.071,57 Kč bez DPH.


Smlouva o výpůjčce pozemků p. p. č. 8188/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 261/2019
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č. 8188/1 k účelu stavby „Bezbariérové řešení – chodník, ul. Karlova, Varnsdorf“ se státní organizací Správou železniční dopravní cesty.


Smlouva o výpůjčce pozemků p. p. č. 8188/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 262/2019
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č. 8188/1 k účelu stavby „Chodník – ul. Svatopluka Čecha, Varnsdorf“ se státní organizací Správou železniční dopravní cesty.


3. Různé

3.01 Schválení ceníku služeb v org. složce Modrý kámen – sociální služby města Varnsdorf – pečovatelská služba
Usnesení č. 263/2019
Rada města rozhodla schválit ceník org. složky Modrý kámen – sociální služby města Varnsdorf, pečovatelská služba dle předloženého návrhu s platností od 01.07.2019.


3.02 Finanční podpora zřízení nové stomatologické ordinace
Usnesení č. 264/2019
Rada města rozhodla schválit finanční podporu zřízení nové stomatologické ordinace formou zakoupení stomatologické soupravy a části příslušenství.


3.03 Povolení výjimky z počtu dětí na třídu v mateřských školách pro školní rok 2019/2020
Usnesení č. 265/2019/1
Rada města rozhodla povolit výjimku z počtu dětí na třídu mateřským školám ve Varnsdorfu s účinností od 01.09.2019 do 31.08.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 265/2019/2
Rada města rozhodla vzít na vědomí informaci o počtu rezervních míst v mateřských školách ve Varnsdorfu pro školní rok 2019/2020.


3.04 Poskytnutí neinvestiční dotace na nadstandardní reprezentaci v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
Usnesení č. 266/2019
Rada města rozhodla poskytnout neinvestiční dotaci na nadstandardní reprezentaci v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf panu D. K. ve výši 14.000 Kč.


3.05 Žádost o vyhlášení veřejné sbírky a zřízení transparentního účtu pro občany v tíživé životní situaci
Usnesení č. 267/2019
Rada města rozhodla nesouhlasit s vyhlášením veřejné sbírka a zřízení transparentního účtu pro občany v tíživé životní situaci.


3.06 Prodloužení smlouvy o výpůjčce movitých věcí
Usnesení č. 268/2019
Rada města rozhodla prodloužit Smlouvu o výpůjčce výpočetní techniky pořízené v rámci projektu EMIX3 č. 100023262 uzavřenou dne 14.11.2011 mezi městem Varnsdorf a Základní školou Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace, IČ: 70698180 do 31.08.2019.


3.07 Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací města Varnsdorf za rok 2018
Usnesení č. 269/2019/1
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2018 příspěvkové organizaci Základní škola Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín.

a dále

Usnesení č. 269/2019/2
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2018 příspěvkové organizaci Základní škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín.

a dále

Usnesení č. 269/2019/3
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2018 příspěvkové organizaci příspěvkové organizaci Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín.

a dále

Usnesení č. 269/2019/4
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2018 příspěvkové organizaci Základní škola Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín.

a dále

Usnesení č. 269/2019/5
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2018 příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín.

a dále

Usnesení č. 269/2019/6
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2018 příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812.

a dále

Usnesení č. 269/2019/7
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2018 příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova 2757.

a dále

Usnesení č. 269/2019/8
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2018 příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní 1428.

a dále

Usnesení č. 269/2019/9
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2018 příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180.

a dále

Usnesení č. 269/2019/10
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2018 příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova 2471.

a dále

Usnesení č. 269/2019/11
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2018 příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, Národní 1617.

a dále

Usnesení č. 269/2019/12
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2018 příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024.

a dále

Usnesení č. 269/2019/13
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2018 příspěvkové organizaci Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín.

a dále

Usnesení č. 269/2019/14
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2018 příspěvkové organizaci Školní jídelna Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín.

a dále

Usnesení č. 269/2019/15
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2018 příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 269/2019/16
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2018 příspěvkové organizaci Městská knihovna Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 269/2019/17
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2018 příspěvkové organizaci Nemocnice Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 269/2019/18
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2018 příspěvkové organizaci Městské divadlo Varnsdorf.


3.08 Návrh na pololetní odměny ředitelům příspěvkových organizací města Varnsdorf (školské PO, městská knihovna, městské divadlo)
Usnesení č. 270/2019
Rada města rozhodla schválit vyplacení pololetních odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Varnsdorf dle pozměňovacího návrhu.


3.09 Řešení problematiky poskytování zdravotních služeb ve Šluknovském výběžku
Usnesení č. 271/2019
Rada města projednala informaci o návštěvě vedení Krajské zdravotní a.s. v Nemocnici Varnsdorf příspěvková organizace a rozhodla zařadit na jednání příštího ZM bod – Řešení problematiky poskytování zdravotních služeb ve Šluknovském výběžku


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

 

 

Ing. Stanislav Horáček                                        ThMgr. Roland Solloch 
starosta města                                                  místostarosta města