Usnesení ze 17. schůze Rady města Varnsdorf,

která se konala dne 09.07.2015 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1.Finanční záležitosti
1.01 Vnitřní předpis „Pokladní řád“
1.02 Pověření
1.03 Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2015
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Informace ohledně možnosti získání dotace na rekonstrukci Hrádku a pověření II. místostarosty k sestavení pracovního týmu k přípravě a k realizaci projektu
3.02 Žádost o finanční příspěvek pro ,,Dětský folklorní sbor Dykytka Varnsdorf “
3.03 Informace z komisí města
3.04 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
4. Diskuse
5. Závěr1. Finanční záležitosti

1.01 Vnitřní předpis „Pokladní řád“
Usnesení č. 315/2015
Rada města rozhodla schválit vnitřní předpis „Pokladní řád“ v předloženém znění.


1.02 Pověření
Usnesení č. 316/2015/1
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 82/2009/1 ze dne 24.09.2009.

a dále

Usnesení č. 316/2015/2
Rada města rozhodla pověřit Ing. Dr. V. H., vedoucí ekonomického odboru zastupováním města Varnsdorf v souvislosti s veškerými podávanými návrhy a přihláškami k soudu, kde oprávněným bude „Město Varnsdorf, IČ 00261718, zastoupené Městským úřadem, ekonomickým odborem, Ing. Dr. V. H.“ a k podpisům těchto návrhů a přihlášek.


1.03 Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2015
Usnesení č. 317/2015
Rada města rozhodla schválit rozpočtové opatření č. 6 na rok 2015 dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem městského bytu 1+1
Usnesení č. 318/2015
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2740/70, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. D. na dobu určitou do 30.06.2016. 1. náhradnice paní A. Š. do 30.06.2016. 2. náhradnice paní Z. K. do 30.06.2016.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej p. p. č. 3173 a p. p. č. 3174 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 319/2015/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 3173 a p. p. č. 3174 vše v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 319/2015/2
Rada města rozhodla stanovit cenu za prodej p. p. č. 3173 a p. p. č. 3174 vše v k. ú. Varnsdorf ve výši 350 Kč/m2.


Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 320/2015
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav kabelového vedení NN na části p. p. č. 5882 v    k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a Severočeské vodárenské společnosti a. s., IČ 49099469 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Poskytnutí náhrady dojde za podmínek sjednaných vlastní smlouvou. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 321/2015
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav kabelového vedení NN na části p. p. č. 4169 v     k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.600 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Poskytnutí náhrady dojde za podmínek sjednaných vlastní smlouvou. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 322/2015/1
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 104/2013 ze dne 28.03.2013

a dále

Usnesení č. 322/2015/2
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav kanalizačního a vodovodního vedení na částech p. p. č. 1930, p. p. č. 1953/1 a p. p. č. 1872 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a M. Č. a I. Č. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Poskytnutí náhrady dojde za podmínek sjednaných smlouvou. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o pacht zemědělských pozemků
Usnesení č. 323/2015
Rada města rozhodla propachtovat p. p. č. 302/6 v k. ú. Studánka u Rumburku panu D. K. za cenu 0,20 Kč/m2/rok a to na dobu určitou do 31.12.2020.


Žádost o pacht zemědělských pozemků

Usnesení č. 324/2015/1
Rada města rozhodla propachtovat část p. p. č. 7050 o výměře 101 m2, p. p. č. 1930 o výměře 109 m2, p. p. č. 1968 o výměře 107 m2, p. p. č. 7528/2 o výměře 69 m2, p. p. č.7591/2 o výměře 2854 m2, p. p. č. 7595/1 o výměře 965 m2, p. p. č. 7659 o výměře 127 m2, p. p. č. 4107 o výměře 1695 m2, p. p. č. 3745 o výměře 133 m2, p. p. č. 3799 o výměře 241 m2 vše v k. ú. Varnsdorf pro MetalPlast Lipník n. B. a. s., IČ 47676566 zastoupené jednatelem předsedou představenstva R. V. za cenu 0,20 Kč/m2/rok a to na dobu určitou do 31.12.2020.

a dále

Usnesení č. 324/2015/2
Rada města rozhodla propachtovat 3814/1 o výměře 14827 m2, p. p. č. 3814/3 o výměře 9673 m2, p. p. č. 3814/9 o výměře 1215 m2, p. p. č. 3814/22 o výměře 7119 m2 vše v k. ú. Varnsdorf panu M. V. za cenu 0,20 Kč/m2/rok a to na dobu určitou do 31.12.2020.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Vypracování projektové dokumentace – Sběrný dvůr odpadů města Varnsdorf“
Usnesení č. 325/2015/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Vypracování projektové dokumentace – Sběrný dvůr odpadů města Varnsdorf“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči Valbek, spol. s r. o., středisko Ústí nad Labem, Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem, IČ 48266230.

dále

Usnesení č. 325/2015/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou Valbek, spol. s r. o., středisko Ústí nad Labem, Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem, IČ 48266230 na akci „Vypracování projektové dokumentace – Sběrný dvůr odpadů města Varnsdorf“ za cenu 639.000 Kč bez DPH za předpokladu schválení financování.


3. Různé

3.01 Informace ohledně možnosti získání dotace na rekonstrukci Hrádku a pověření II. místostarosty k sestavení pracovního týmu k přípravě a k realizaci projektu
Usnesení č. 326/2015
Rada města rozhodla vzít na vědomí informaci týkající se možnosti získání dotace na rekonstrukci Hrádku a pověřuje II. místostarostu sestavením pracovního týmu k přípravě a k realizaci projektu.


3.02 Žádost o finanční příspěvek pro ,,Dětský folklorní sbor Dykytka Varnsdorf “
Usnesení č. 327/2015
Rada města rozhodla neposkytnout finanční příspěvek pro ,,Dětský folklorní sbor Dykytka Varnsdorf “.


3.03 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3.04 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 328/2015
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. ZávěrIng. Stanislav Horáček                                                                        Josef Hambálek
starosta města                                                                                   místostarosta města