Usnesení ze 14. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 16. 5. 2007 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

_________________________________________________________________________

 

Rada města projednala:

1.      Finanční záležitosti

a)      Zabezpečení přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2007

b)      Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2007

2.      Převody majetku města

3.      Různé

a)      Rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky „Přechody u školy na nám.            E. Beneše, u restaurace Mělník a u Domu dětí a mládeže“

b)      Rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky „Oprava místních komunikací“

c)      Rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky „Parkoviště Karolíny Světlé ve Varnsdorfu“

d)      Návrh na uzavření smlouvy o dílo na zajištění úklidových prací v budovách MěÚ

e)      Návrh na uzavření smlouvy o pracovnělékařské péči

f)        Připomínky k dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje škol a vzdělávacích zařízení ve městě Varnsdorf v letech 2006 – 2010

g)      Program VII. zasedání ZM

 

 

Usnesení č. 50/2007

Rada města rozhodla:

1.       Zadat přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2007 externí auditorské společnosti.

 

2.       Nezveřejnit záměr převést p.p.č. 204 a p.p.č. 205 v k.ú. Studánka.

 

3.       Zveřejnit záměr převést p.p.č. 1519/11 v k.ú. Varnsdorf.

 

4.       Zveřejnit záměr převést st.p.č. 1519/133 a p.p.č. 1519/148 v k.ú. Varnsdorf.

 

5.       Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 3647/1, p.p.č. 3638/5 a p.p.č. 3638/6 v k.ú. Varnsdorf.

 

6.       Zadat zpracování geometrického plánu na rozdělení p.p.č. 3647/1, p.p.č. 3638/5 a p.p.č. 3638/6 v k.ú. Varnsdorf dle stávajícího užívání.

 

7.       Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 3596/2 v k.ú. Varnsdorf.

 

8.       Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 753 v k.ú. Varnsdorf.

 

9.       Pronajmout část p.p.č. 1226/1 o výměře 1.347 m2  v k.ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu část označena jako 1226/1) panu Robertu Gregorovi a paní Anně Zimové za účelem výstavby rodinného domu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů.

 

10.   Doporučit ZM uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 1226/1                     o výměře 1.347 m2  v k.ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu část označena jako 1226/1) s panem Robertem Gregorem a paní Annou Zimovou za účelem výstavby rodinného domu za cenu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů s tím, že náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitostí uhradí kupující.

 

11.   Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 5342/1 v k.ú. Varnsdorf.

 

12.   Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu vést elektronické komunikační zařízení po částech pozemků             p.p.č. 1012, p.p.č. 1008, p.p.č. 1007 a p.p.č. 1005 v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a Telefónica O2 Czech Republic a.s., (oprávněný) za jednorázovou úhradu 937,- Kč za následujících podmínek:

-          náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí Telefónica O2 Czech Republic a.s.,

-          smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30-ti dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

 

13.   Zveřejnit záměr pronajmout p.p.č. 34/23 v k.ú. Varnsdorf.

 

14.   Zveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 2432/1 v k.ú. Varnsdorf.

 

15.   Zveřejnit záměr pronajmout p.p.č. 1531/35 v k.ú. Varnsdorf.

 

16.   Ukončit NS č. 36/2004 na pronájem části p.p.č. 6468 a p.p.č. 6467 vše v k.ú. Varnsdorf ke dni 30. 4. 2007.

 

17.   Pronajmout část p.p.č. 3345 o výměře 550 m2 v k.ú. Varnsdorf panu Rudolfu Salačovi na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok.

 

18.   Pronajmout část p.p.č. 3344 o výměře 500 m2 v k.ú. Varnsdorf paní Lence Chalupné na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok.

 

19.   Pronajmout část p.p.č. 3646/1 o výměře 603 m2 v k.ú. Varnsdorf paní Ivetě Hermanové na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok.

 

20.   Pronajmout část p.p.č. 7349 o výměře 600 m2 v k.ú. Varnsdorf panu Liboru Šulcovi na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok.

 

21.   Zveřejnit záměr pronajmout a převést p.p.č. 512/2 v k.ú. Varnsdorf.

 

 22.   Uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu vést vodovodní přípojku po části p.p.č. 368 v k.ú.  Studánka, včetně práva vstupu za účelem odběru vody a opravy a údržby přípojky mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem p.p.č. 367 a st.p.č. 366 v k.ú. Varnsdorf (manželé Říhovi - oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000,- Kč. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

 

23.   Souhlasit se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro paní Květuši Svobodovou a úhradou nákladů spojených se zřízením parkovacího místa ve výši 50%.

 

24.   Vyúčtovat s firmou GASLINES s.r.o. smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončení stavby STL plynovod ve výši 500.000,- Kč.

 

25.   Pronajmout nebytové prostory v části objektu na st.p.č. 2501, 2503, 2504, 2505 vše v k.ú. Varnsdorf firmě Hozman Antonín-HOZA s.r.o. Varnsdorf za cenu 96.000,- Kč/rok na dobu neurčitou.

 

26.   Zveřejnit záměr převést objekt garáže na st.p.č. 406/2 v k.ú. Varnsdorf.

 

27.   Stanovit minimální cenu za prodej objektu garáže na st.p.č. 406/2 v k.ú. Varnsdorf ve výši 5.000,- Kč.

 

28.   Doporučit ZM vydat Zásady prodeje a pronájmu pozemků z majetku města Varnsdorf dle předloženého návrhu.

 

29.   Pronajmout garsoniéru č. 65 v DPS č.p. 3000, ul. Žitavská, Varnsdorf paní Anně Danihelové.

 

30.   Pronajmout garsoniéru č. 63 v DPS č.p. 2970, ul. Lesní, Varnsdorf panu Josefu Olexovi.

 

31.   Uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 20 v č.p. 3300, ul. Kostelní dle předloženého návrhu.

 

32.   Uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 36 v č.p. 3300, ul. Kostelní dle předloženého návrhu.

 

33.   O přidělení veřejné zakázky „Přechody u školy na nám. E. Beneše, u restaurace Mělník a u Domu dětí a mládeže“ dle Směrnice pro efektivní a hospodárné vynakládání finančních prostředků z rozpočtu města Varnsdorf č. 105/2006 ze dne 29. 6. 2006 uchazeči, S a M silnice a mosty a.s., Studánka č.p. 283, 407 52 Varnsdorf 3, IČO 25026712, a to v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek.

 

34.   O přidělení veřejné zakázky „Oprava místních komunikací“ dle Směrnice pro efektivní a hospodárné vynakládání finančních prostředků z rozpočtu města Varnsdorf č. 105/2006 ze dne 29. 6. 2006 uchazeči, KOREKT DIPS spol. s r.o., Vinohradská 78, 618 00 Brno, IČO 15549160, a to v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek.

 

35.   O přidělení veřejné zakázky „Parkoviště Karolíny Světlé ve Varnsdorfu“ dle Směrnice pro efektivní a hospodárné vynakládání finančních prostředků z rozpočtu města Varnsdorf č. 105/2006 ze dne 29. 6. 2006 uchazeči, GEMA CZ s.r.o., Legií 3171, 407 47 Varnsdorf, IČO 25031783, a to v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek.

 

36.   Uzavřít smlouvu o dílo na provádění čistících a úklidových prací v budovách MěÚ (E. Beneše 470 a Masarykova 1838) s firmou Pavel Mensa, Dolní Podluží 175, 407 55 Dolní Podluží.

 

Usnesení č. 51/2007

Rada města rozhodla schválit:

1.      Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2007 dle předloženého návrhu.

 

2.      Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje škol a vzdělávacích zařízení ve městě Varnsdorf v letech 2006 – 2010 dle předloženého návrhu.

 

3.      Program VII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se uskuteční 31. 5. 2007 od 15:00 hod. ve Studentském klubu Střelnice takto:

1.      Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města

2.      Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM

3.      Různé

4.      Zprávy výborů ZM

5.      Převody majetku města

6.      Finanční záležitosti

7.      Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM

8.      Závěr.

 

Usnesení č. 52/2007

Rada města rozhodla pověřit:.

1.      Starostu města uzavřením dodatku smlouvy o dílo s firmou S a M, silnice a mosty a.s., Studánka č.p. 283, 407 52 Varnsdorf 3, kterým se navyšuje cena díla „Rekonstrukce provozní budovy a hlavní tribuny sportovního areálu Kotlina ve Varnsdorfu“ o 493.424,- Kč a posunuje se termín dokončení.

 

Usnesení č. 53/2007

Rada města rozhodla zrušit:

1.      Usnesení RM č. 42/2007/35 ze dne 26. 4. 2007.

 

Usnesení č. 54/2007

Rada města rozhodla vzít na vědomí:

1.      Žádost od paní Timoshenko Eleonora a žádost od paní Timoshenko Galina o udělení integračního bytu, s tím, že město nemá volné byty dispozici.

 

 

 

 

Ing. Josef Poláček                                                                          František Dlask

starosta města                                                                             místostarosta