Usnesení ze 14. schůze Rady města Varnsdorf

Usnesení ze 14. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 25.04.2019 od 12:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
1.01 Aktualizace vnitřního předpisu „Pokladní řád“
1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2019 pro Základní školu Varnsdorf,                      
Náměstí E. Beneše 469, příspěvkovou organizaci
1.03 Žádost o souhlas pro Mateřskou školu Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvkovou organizaci se zapojením do projektu kraje financovaného v rámci Výzvy číslo 30_19_009 z Operačního programu potravinové a materiální pomoci
1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2019 pro Mateřskou školu Varnsdorf,
Nezvalova 2024, příspěvkovou organizaci
1.05 Rozdělení hospodářského výsledku pro příspěvkové organizace
1.06 Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2019
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Návrh na jmenování ředitele Mateřské školy Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvková organizace, a Školní jídelny Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín, příspěvková organizace
3.02 Informace z komisí města
4. Diskuse
5. Závěr


1. Finanční záležitosti

1.01 Aktualizace vnitřního předpisu „Pokladní řád“
Usnesení č. 147/2019
Rada města rozhodla schválit vnitřní předpis „Pokladní řád“ v předloženém znění.


1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2019 pro Základní školu Varnsdorf, Náměstí E. Beneše 469, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 148/2019
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, Náměstí E. Beneše 469, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2019 dle předloženého návrhu.


1.03 Žádost o souhlas pro Mateřskou školu Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvkovou organizaci se zapojením do projektu kraje financovaného v rámci Výzvy číslo 30_19_009 z Operačního programu potravinové a materiální pomoci
Usnesení č. 149/2019
Rada města rozhodla souhlasit se zapojením Mateřské školy Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvkové organizace do projektu kraje financovaného v rámci Výzvy číslo 30_19_009 z Operačního programu potravinové a materiální pomoci.


1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2019 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 150/2019
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2019 dle předloženého návrhu.


1.05 Rozdělení hospodářského výsledku pro příspěvkové organizace
Usnesení č. 151/2019/1
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 pro příspěvkové organizace mateřské školy dle předloženého návrhu. Podmínkou rozdělení HV je schválení účetní závěrky příspěvkové organizace.

a dále

Usnesení č. 151/2019/2
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 pro příspěvkové organizace základní školy dle předloženého návrhu. Podmínkou rozdělení HV je schválení účetní závěrky příspěvkové organizace.

a dále

Usnesení č. 151/2019/3
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 pro příspěvkové organizace školní jídelny dle předloženého návrhu. Podmínkou rozdělení HV je schválení účetní závěrky příspěvkové organizace.

a dále

Usnesení č. 151/2019/4
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 pro příspěvkové organizace Městské divadlo Varnsdorf, Dům dětí a mládeže, Městskou knihovnu Varnsdorf, a Nemocnici Varnsdorf dle předloženého návrhu. Podmínkou rozdělení HV je schválení účetní závěrky příspěvkové organizace.


1.06 Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2019
Usnesení č. 152/2019
Rada města rozhodla schválit rozpočtové opatření č. 2 na rok 2019 v předloženém znění.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Návrh na pronájem garsoniéry
Usnesení č. 153/2019
Rada města rozhodla pronajmout garsoniéru v domě č. p. 2740/14, ul. Křižíkova ve  Varnsdorfu  paní V. M. na dobu určitou do 31.12.2019. 1. náhradník pan E. S. do 31.12.2019.  2. náhradník pan M. Š. do 31.12.2019.


Návrh pronájem bytu zvláštního určení
Usnesení č. 154/2019
Rada města rozhodla pronajmout BZU 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/16, ul. Lesní ve Varnsdorfu panu V. N. na dobu určitou do 30.06.2020.


Návrh na prodloužení smlouvy na byt
Usnesení č. 155/2019
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na  byt 1+3 v domě  č. p. 3023/45, ul. Kmochova ve Varnsdorfu panu L. O. do 31.12.2019.


Žádost o schválení podnájmu bytu 2+KK v domě Bytového družstva Varnsdorf
Usnesení č. 156/2019
Rada města rozhodla schválit podnájem bytu v domě Bytového družstva Varnsdorf č. p. 3300/16, ul. Kostelní ve Varnsdorfu členu tohoto družstva paní D. M. pro pana R. V. dle předloženého návrhu.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-4005670/VB001, DC Studánka, I. etapa
Usnesení č. 157/2019
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a smlouvu o právu provést stavbu, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Studánka, I. etapa, nové kNN na části p. p. č. 215, p. p. č. 710, p. p. č. 677, p. p. č. 691, p. p. č. 692, p. p. č. 170/1, p. p. č. 148, p. p. č. 147, p. p. č. 234, p. p. č. 171, p. p. č. 159, p. p. č. 163, p. p. č. 452, p. p. č. 532/1, p. p. č. 608, p. p. č. 614/1, p. p. č. 616 a p. p. č. 627 vše v  k. ú. Studánka u Rumburku, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 19.963 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění stavby č. IE-12-4006153/VB/P001, DC Varnsdorf, unifikace DC 1921
Usnesení č. 158/2019
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorfu, inifikace DC 1921, nové kNN na části p. p. č. 2692/141, p. p. č. 2692/142, p. p. č. 2692/145 a p. p. č. 2692/153 vše v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 2.700 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění stavby č. IE-12-4006158/VB/P001, DC Varnsdorf, unifikace DC 2950
Usnesení č. 159/2019
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorfu, inifikace DC 2950, nové kNN na části p. p. č. 5342/1 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění stavby č. IE-12-4006154/VB/P001, DC Varnsdorf, unifikace DC 2027
Usnesení č. 160/2019
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorfu, unifikace DC 2027, nové kNN na části p. p. č. 5688/68 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.100 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o pronájem části p. p. č. 4695 a části p. p. č. 4696/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 161/2019
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 4695 v k. ú. Varnsdorf o výměře 342 m2 a část p. p. č. 4696/1 v k. ú. Varnsdorf o výměře 8 m2 panu R. B. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady.


Žádost o pronájem p. p. č. 7055/26 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 162/2019/1
Rada města rozhodla propachtovat část p. p. č. 7055/26 o výměře 3.900 m2 v k. ú. Varnsdorf v k. ú. Varnsdorf panu M. J. za cenu 0,20 Kč/m2/rok na dobu určitou 5 let za účelem údržby pozemku, sekání trávy.

a dále

Usnesení č. 162/2019/2
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 7055/26 o výměře 3.102 m2 v k. ú. Varnsdorf panu M. S. za cenu 0,20 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem údržby pozemku, sekání trávy.


Žádost o pronájem části p. p. č. 6454 a části p. p. č. 6455/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 163/2019
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 6454 o výměře 160 m2 a část p. p. č. 6455/1 o výměře 814 m2 v k. ú. Varnsdorf manželům R. a K. K. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady.


Žádost o pronájem p. p. č. 1136/2, p. p. č. 1137 a části p. p. č. 1136/1, vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 164/2019
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 1136/2 o výměře 846 m2, p. p. č. 1137 o výměře 61m2 a část p. p. č. 1136/1 o výměře 690 m2, vše v k. ú. Varnsdorf paní E. M. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady.


Žádost o pronájem části p. p. č. 6669, části p. p. č. 6668 a p. p. č. 6671, vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 165/2019
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 6669 o výměře 460 m2, část p. p. č. 6668 o výměře 220 m2 a p. p. č. 6671 o výměře 84 m2, vše v k. ú. Varnsdorf paní M. I. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady.


Žádost o prodej části p. p. č. 4209/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 166/2019
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 4209/2 – ostatní plocha o výměře cca 50 m2 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 338 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 167/2019/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 338 v k. ú.  Studánka u Rumburku.

a dále

Usnesení č. 167/2019/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 338 v k. ú. Studánka u Rumburku dle návrhu žadatele.


Žádost o prodej p. p. č. 3483 a p. p. č. 3482 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 168/2019
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 3483 a p. p. č. 3482 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 364/8 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 169/2019/1
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 364/8 v k. ú.  Studánka u Rumburku.

a dále

Usnesení č. 169/2019/2
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout p. p. č. 364/8 v k. ú.  Studánka u Rumburku.


Žádost o ukončení nájemní smlouvy na pronájem p. p. č. 6305 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 170/2019
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 1/2009 na pronájem p. p. č. 6305 v  k. ú. Varnsdorf ke dni 31.03.2019.


Žádost o ukončení nájemní smlouvy na pronájem části p. p. č. 7697/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 171/2019
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 144/1997 na pronájem části p. p. č. 7697/1 v  k. ú. Varnsdorf ke dni 31.03.2019.


Žádost o ukončení nájemní smlouvy na pronájem části p. p. č. 411/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 172/2019
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 23/2010 na pronájem části p. p. č. 411/1  v k. ú. Varnsdorf ke dni 31.03.2019.


Žádost o přidělení vyhrazeného parkovacího místa
Usnesení č. 173/2019
Rada města rozhodla prodloužit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo s registrační značkou 7U2 0276, na p. p. č. 2937/1 v ul. Lesní před č. p. 2969 v k. ú. Varnsdorf pro pana K. H., držitele ZTP, který vozidlo používá pro svou přepravu (majitel auta A. P. – syn žadatele).


Uzavření smlouvy na akci „Mandava ve Varnsdorfu u Kočky - lávka"
Usnesení č. 174/2019
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvy o společném postupu a financování při zadání a realizaci stavby Mandava ve Varnsdorfu u Kočky č. 328/2019 se státním podnikem Povodí Ohře s realizací díla – demolice a zhotovení nové lávky včetně podpěr a souvisejících prací v roce 2020 a předpokládanou cenou díla 1.944.726,33 Kč bez DPH.


Pronájem nebytových prostor č. p. 3013 – uzavření nové smlouvy
Usnesení č. 175/2019
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání v objektu č. p. 3013, ul. Lesní ve Varnsdorfu se společností GynJen s.r.o., IČ 08005648 na dobu neurčitou, nájemné činní 500 Kč/m2/rok.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Zateplení bytového domu č. p. 2290 ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 176/2019/1
Rada města rozhodla o vybraném dodavateli veřejné zakázky „Zateplení bytového domu č. p. 2290 ve Varnsdorfu“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a zároveň v souladu s Metodickým pokynem IROP pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 - 2020 uchazeči S.E.L. group s. r. o., Masná 77/7, 470 01 Česká Lípa, IČ 25206974.

a dále

Usnesení č. 176/2019/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem S.E.L. group s. r. o., Masná 77/7, 470 01 Česká Lípa, IČ 25206974 na akci „Zateplení bytového domu č. p. 2290 ve Varnsdorfu“ za cenu 1.928.439 Kč bez DPH.


Uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Varnsdorf, A. Jiráska – stavba vodovodu, rekonstrukce kanalizace“
Usnesení č. 177/2019
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Varnsdorf, A. Jiráska – stavba vodovodu, rekonstrukce kanalizace“, uzavřené dne 11.10.2018 mezi městem Varnsdorf a stavební společností  Horák s.r.o., kterým se mění termín dokončení díla tak, že  stavba bude dokončena do 15.05.2019.


Prodloužení termínu dokončení díla akce: ,,Terénní úpravy hřiště – Kotlina, město  Varnsdorf  - uzavření Dodatku č. 1“
Usnesení č. 178/2019
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo akce ,,Terénní úpravy hřiště – Kotlina, město Varnsdorf“ s firmou ZEPS s.r.o., IČ 28688651, Lindava 84, 471 58 Cvikov  z důvodu prodloužení termínu dokončení díla.


3. Různé

3.01 Návrh na jmenování ředitele Mateřské školy Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvková organizace, a Školní jídelny Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín, příspěvková organizace
Usnesení č. 179/2019/1
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, jmenovat paní Evu Tesařovou na pracovní místo ředitele Mateřské školy Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvková organizace, s účinností od 01.08.2019,

a dále

Usnesení č. 179/2019/2
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, jmenovat pana Marcela Novotného na pracovní místo ředitele Školní jídelny Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín, příspěvková organizace, s účinností od 01.08.2019.


3.02 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

 

 

Ing. Stanislav Horáček                                         Josef Hambálek 
starosta města                                                   místostarosta města