Usnesení ze 14. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 14.07.2011 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

 

Program jednání rady města:

1. Převody majetku města
a) Majetkové záležitosti
2. Různé
a) Rozhodnutí o veřejných zakázkách v rámci IOP
b) Uzavření objektu Městského centra kultury a vzdělávání Varnsdorf, Otáhalova 1260 
c) Návrh na stanovení platu ředitelky Základní školy Varnsdorf, Bratislavská 994
d) Žádost o povolení použití znaku města
e) Žádosti o schválení veřejné hudební produkce
f) Zprávy z komisí Rady města Varnsdorf
3. Diskuse
4. Závěr


1. Převody majetku města

a) Majetkové záležitosti

Žádost o pronájem bývalého zahradnictví ve Varnsdorfu
Usnesení č. 267/2011
Rada města rozhodla pronajmout st. p. č. 48 o výměře 85 m2 včetně budovy skleníku bez čp./če na st. p. č. 4, část p. p. č. 51 o výměře 1492 m2, část p. p. č. 53 o výměře 37 m2, ideální polovinu p. p. č. 52 o výměře 114 m2 a část p. p. č. 62/1 o výměře 900 m2 za účelem provozování zahradnictví za cenu 10 Kč/m2/rok firmě Vinabonsai, s. r. o. na dobu určitou do 31.12.2016.

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 268/2011
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav zemního kabelového vedení NN na části p. p. č. 7115 v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a. s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.200 Kč, která je včetně daně z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne vystavení faktury. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 269/2011/1
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav zemního kabelového vedení NN na části p. p. č. 4572 v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a. s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.200 Kč, která je včetně daně z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne vystavení faktury. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

a dále:

Usnesení č. 269/2011/2
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vodovodní přípojky na části p. p. č. 4572 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky p. p. č. 4569/7 v k. ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1200 Kč, která je včetně daně z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne vystavení faktury. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

a dále:

Usnesení č. 269/2011/3
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav kanalizační přípojky na části p. p. č. 4569/8 v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky p. p. č. 4569/7 v k. ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1200 Kč, která je včetně daně z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne vystavení faktury. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 270/2011
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vodovodní přípojky na části p. p. č. 5263 v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky p. p. č. 5342/19 v k. ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1200 Kč, která je včetně daně z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne vystavení faktury. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

Smlouva o umístění infotabulí
Usnesení č. 271/2011
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o umístění zařízení s České Švýcarsko, o. p. s. za účelem umístění infotabulí v rámci projektu „Českosaské Švýcarsko – excelentní příhraniční turistická destinace“ dle předloženého návrhu.

Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Oprava střechy Nemocnice Varnsdorf“
Usnesení č. 272/2011/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Oprava střechy Nemocnice Varnsdorf“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči: Alpen-Tomáš Limberský Varnsdorf, Ševčíkova 3302, Varnsdorf, IČ 68285311.

a dále:

Usnesení č. 272/2011/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou Alpen-Tomáš Limberský, Ševčíkova 3302, Varnsdorf, IČ 68285311 na akci „Oprava střechy Nemocnice Varnsdorf“ za cenu 372.500 Kč bez DPH.

Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Oprava městské komunikace ve Varnsdorfu – Studánka I a II“
Usnesení č. 273/2011/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Oprava městské komunikace ve Varnsdorfu – Studánka I a II“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči: KOREKT DIPS spol. s r. o., Vinohradská 78, Brno, IČ 15549160.

a dále:

Usnesení č. 273/2011/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou KOREKT DIPS spol. s r. o., Vinohradská 78, Brno, IČ 15549160 na akci „Oprava městské komunikace ve Varnsdorfu – Studánka I a II“ za cenu 618.200 Kč bez DPH.

Žádost o ukončení nájemní smlouvy
Usnesení č. 274/2011/1
Rada města rozhodla neukončit nájem nebytových prostor v č. p. 1254 dohodou s nájemcem Ing. M. B. a neodkoupit vnitřní vybavení prostor dle návrhu nájemce.

a dále:

Usnesení č. 274/2011/2
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout část nebytových prostor v č. p. 1254 ve Varnsdorfu.

Uzavření dodatku ke smlouvě o dílo - Rekonstrukce a dostavba plaveckého bazénu, Západní 3083, Varnsdorf
Usnesení č. 275/2011
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na stavbu: Rekonstrukce a dostavba plaveckého bazénu, Západní 3083, Varnsdorf, kterým se navyšuje cena díla o 523.666 Kč bez DPH.

 

2. Různé

a) Rozhodnutí o veřejných zakázkách v rámci projektu IOP
Usnesení č. 276/2011/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Pořízení technické infrastruktury pro vybavení Technologického centra“ dle zákona č. 137/2006 Sb. uchazeči: ENLOGIT s. r. o., U Cukrovaru 4, Ústí nad Labem, IČ 62241842.

a dále:

Usnesení č. 276/2011/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou ENLOGIT s. r. o., U Cukrovaru 4, Ústí nad Labem, IČ 62241842 na akci „Pořízení technické infrastruktury pro vybavení Technologického centra“ za cenu 2.115.151,90 Kč bez DPH.

a dále:

Usnesení č. 276/2011/3
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Pořízení elektronické spisové služby“ dle zákona č. 137/2006 Sb. uchazeči: VERA, spol. s r. o., Lužná 2, Praha 6, IČ 62587978.

a dále:

Usnesení č. 276/2011/4
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou VERA, spol. s r. o., Lužná 2, Praha 6, IČ 62587978 na akci „Pořízení elektronické spisové služby“ za cenu 394.586 Kč bez DPH.

b) Uzavření objektu Městského centra kultury a vzdělání Varnsdorf, Otáhalova 1260
Usnesení č. 277/2011
Rada města rozhodla schválit uzavření objektu Městského centra kultury a vzdělání dle předloženého návrhu.

c) Návrh na stanovení platu ředitelky Základní školy Varnsdorf, Bratislavská 994
Usnesení č. 278/2011
Rada města rozhodla stanovit plat paní Mgr. Š. M., ředitelce Základní školy Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace s účinností od 01.08.2011 dle předloženého návrhu.

d) Žádost o povolení použití znaku města
Usnesení č. 279/2011
Rada města rozhodla povolit použití znaku města Varnsdorf Tenisovému oddílu TJ Slovan Varnsdorf na propagačních materiálech při pořádání mezinárodního turnaje v tenise ve dnech 20.08. – 21.08.2011.

e) Žádosti o schválení veřejné hudební produkce
Usnesení č. 280/2011/1
Rada města rozhodla neschválit konání veřejné hudební produkce pod názvem „Kolobjeh 2011“ na otevřeném prostranství v nočních hodinách.

a dále:

Usnesení č. 280/2011/2
Rada města rozhodla neschválit konání veřejné hudební produkce pod názvem „Rodeo-setkání koní“ na otevřeném prostranství v nočních hodinách.

f) Zprávy z komisí Rady města Varnsdorf
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

4. ZávěrMartin Louka                                                                Karel Dubský
starosta města                                                             místostarosta