Usnesení ze 101. zasedání Rady města Varnsdorf

které se konalo dne 10. 8. 2006 od 10:00 hod. v kanceláři starosty města


 

Rada města projednala:
1. Finanční záležitosti
a) Návrh na schválení pořízení investice ZŠ nám. E. Beneše
b) Návrh rozpočtového opatření č. 9 na rok 2006
c) Návrh na změnu závazných ukazatelů pro ZŠ Karlova
2. Převody majetku města
3. Různé
a) Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky „Hřbitovní kaple ve Varnsdorfu - oprava fasády a venkovních schodů“
b) Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky „Kanalizace, vodovod pro RD Husova ul., Varnsdorf“

Usnesení č. 63/2006
Rada města rozhodla:
1. Zveřejnit záměr pronajmout a převést p.p.č. 753 v k.ú. Varnsdorf.

2. Nezveřejnit záměr převést p.p.č. 656 v k.ú. Varnsdorf.

3. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 894 v k.ú. Varnsdorf.

4. Zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p.p.č. 894 a to tak, že nová hranice pozemku bude v prodloužené linii parcel č. 888 a č. 890 v k.ú. Varnsdorf.

5. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 769 v k.ú. Studánka.

6. Pronajmout část p.p.č. 4204 o výměře 1.575 m2 (dle geometrického plánu část označena jako 4204/6) a část p.p.č. 4205 o výměře 477 m2 v k.ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu část označena jako 4205) panu J. Š. a paní V. F. za účelem výstavby rodinného domu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů.

7. Doporučit ZM uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 4204/6 o výměře 1.575 m2 a p.p.č. 4205 o výměře 477 m2 v k.ú. Varnsdorf s panem J. Š. a paní V. F. za účelem výstavby rodinného domu za cenu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů s tím, že náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitostí zaplatí kupující.

8. Pronajmout část p.p.č. 993 o výměře 1.105 m2 (dle geometrického plánu část označena jako 993/2) panu L. H. za účelem výstavby rodinného domu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů.

9. Doporučit ZM uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 993/2 o výměře 1.105 m2 v k.ú. Varnsdorf s panem L. H. za účelem výstavby rodinného domu za cenu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů s tím, že náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitostí zaplatí kupující.

10. Pronajmout část p.p.č. 5342/1 výměře 1.689 m2 (dle geometrického plánu část označena jako 5342/9) panu P. L. za účelem výstavby rodinného domu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů.

11. Doporučit ZM uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 5342/9 o výměře 1.689 m2 v k.ú. Varnsdorf s panem P. L. za účelem výstavby rodinného domu za cenu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů s tím, že náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitostí zaplatí kupující.

12. Pronajmout p.p.č. 6036 výměře 865 m2 manželům M. a P. B. za účelem výstavby rodinného domu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů.

13. Doporučit ZM uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 6036 o výměře 865 m2 v k.ú. Varnsdorf s manžely M. a P. B. za účelem výstavby rodinného domu za cenu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů s tím, že náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitostí zaplatí kupující.

14. Vypovědět nájemní smlouvu č. 50/2004 na pronájem části p.p.č. 7265/1 v k.ú. Varnsdorf z důvodu uvedeném v bodě V. odstavec 3 této smlouvy.

15. Vypovědět nájemní smlouvu č. 144/2000 na pronájem části p.p.č. 7265/1 v k.ú. Varnsdorf z důvodu uvedeném v bodě V. odstavec 3 této smlouvy.

16. Vypovědět nájemní smlouvu č. 59/1999 na pronájem části p.p.č. 7265/1 v k.ú. Varnsdorf z důvodu uvedeném v bodě V. odstavec 3 této smlouvy.

17. Ukončit nájemní smlouvu č. 08/05/1 na pronájem části p.p.č. 5342/1 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 7. 2006 dle žádosti nájemce.

18. Uzavřít dodatek k nájemní smlouvě č. 24/05/1 na pronájem p.p.č. 7515/1 v k.ú. Varnsdorf a to tak, že se termín pro podání žádosti o vydání stavebního povolení prodlužuje do 31. 7. 2007.

19. Ukončit nájemní smlouvu č. 194/2000 na pronájem části p.p.č.5509 a části p.p.č.5510 vše k.ú.Varnsdorf ke dni 31. 8. 2006 dle žádosti nájemce.

20. Ukončit nájemní smlouvu č. 77/1997 na pronájem části p.p.č. 5709/1 v k.ú.Varnsdorf ke dni 31. 7. 2006 dle žádosti nájemce.

21. Ukončit nájemní smlouvu č. 8/2006 na pronájem části p.p.č. 74/5 a části p.p.č. 2576 vše v k.ú.Varnsdorf ke dni 31. 8. 2006 dle žádosti nájemce.

22. Pronajmout část p.p.č. 4606/16 o výměře 3000 m2 v k.ú. Varnsdorf panu M. S. na dobu neurčitou za účelem sekání trávy a pastvy za cenu 0,20 Kč/m2/rok.

23. Zveřejnit záměr pronajmout a převést p.p.č. 4329/1 a p.p.č. 4330/1 v k.ú. Varnsdorf.

24. Zadat zpracování geometrického plánu na rozdělení p.p.č. 4329/1 v k.ú. Varnsdorf na dvě části a to tak, aby dvě nové parcely byly vhodné k výstavbě rodinných domů.

25. Pronajmout APT CZECH s.r.o. Boskovice nebytové prostory v rozsahu celé nemovitosti na p.p.č. 4594/2 na k.ú. Varnsdorf za cenu 500,00 Kč/m2/rok, část p.p.č. 4595 (o výměře 614 m2), část p.p.č. 4594/1 (o výměře 670 m2), část p.p.č. 4591/1 (o výměře 45 m2), na k.ú. Varnsdorf za cenu 1,00 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců za účelem koupě zboží a jeho dalšího prodeje.

26. Pronajmout CZECH PAN s.r.o. Varnsdorf nebytové prostory v rozsahu celé nemovitosti na p.p.č. 4587/2 na k.ú Varnsdorf na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců za cenu 3.000,00 Kč/celá nemovitost/měsíc + 100,00 Kč/hod. za užívání tělocvičny do 9. 1. 2007 a od. 10. 1. 2007 za cenu 500,00 Kč/m2 užívané plochy/rok za účelem umístění kanceláří, prodejny, skladovacích prostor a tělocvičny.

27. Pronajmout CZECH PAN s.r.o. Varnsdorf pozemky včetně stavebních objektů a to p.č. 4591/2 (o výměře 4831m2), 4591/3 (o výměře 542 m2), 4591/5 (o výměře 21 m2), 4280/1 (o výměře 1964 m2), 4588/1 (o výměře 4.725 m2), 4588/2 (o výměře 3264 m2), 4592 (o výměře 773 m2), 4593 (o výměře 255 m2), část 4594/1 (o výměře 1468 m2), část 4595 (o výměře 26 m2), 4280/2 (o výměře 15 m2), 4587/1 (o výměře 414 m2), 4589 (o výměře 931 m2), část 4591/1 (o výměře 6296 m2), p.p.č.4591/4 (o výměře 32 m2), 4590/1 (o výměře 1359 m2) vše o celkové ploše 26916 m2 na k.ú.Varnsdorf na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců za cenu 1,00 Kč/m2/rok za účelem komerčního využití a skladování.

28. Souhlasit se zvýšením měsíčního nájemného z bytů o maximální přírůstky ve vlastnictví města Varnsdorf pro období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 dle zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného a sdělení MMR ČR ze dne 1. 7. 2006.

29. O přidělení veřejné zakázky „Hřbitovní kaple ve Varnsdorfu - oprava fasády a venkovních schodů“ dle Směrnice pro efektivní a hospodárné vynakládání finančních prostředků z rozpočtu města Varnsdorfu, schválené usnesením ZM č. 105/2006 ze dne 26. 6. 2006 uchazeči Jiří Štika, Čsl. Letců 1939/14, 407 47 Varnsdorf, IČ 14816059, a to v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek.

30. O přidělení veřejné zakázky „Kanalizace, vodovod pro RD Husova ul., Varnsdorf“ dle Směrnice pro efektivní a hospodárné vynakládání finančních prostředků z rozpočtu města Varnsdorfu, schválené usnesením ZM č. 105/2006 ze dne 26. 6. 2006 uchazeči HORÁK stavební a obchodní spol. s r.o., U kotelny 349, 405 05 Děčín IX, IČ 41326687, a to v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek.

Usnesení č. 64/2006
Rada města rozhodla schválit:
1. Z titulu funkce zřizovatele Základní škole Varnsdorf, nám. E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace pořízení investice dle předloženého návrhu.

2. Rozpočtové opatření č. 9 na rok 2006 dle předloženého návrhu.

3. Z titulu funkce zřizovatele změnu závazných ukazatelů pro Základní školu Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvková organizace dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 65/2006
Rada města rozhodla zrušit:
1. Usnesení č. 49/2006/44, 45 a 46 ze dne 29. 6. 2006.

Usnesení č. 66/2006
Rada města rozhodla pověřit:
1. Starostu města uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku osvětlovacího programovacího pultu v Městském divadle Varnsdorf s cenou díla 283.719,80 Kč.

2. Starostu města uzavřením smlouvy o dílo s spol. s r.o. KOREKT DIPS Brno na opravu ul. P. Bezruče a části ul. Hradní technologií lehké penetrace s cenou díla 641.470,00 Kč.

Ing. Josef Poláček, starosta města 

Mgr. Zdeňka Vajsová, místostarostka