Oprava tiskové chyby z 4. zasedání RM

OPRAVA TISKOVÉ CHYBY

(v termínu splnění)

Usnesení

ze 4. zasedání Rady města Varnsdorf, konaného dne 12. 12. 2002
od 12:00 hodin v kanceláři starosty města


Usnesení č. 111/2002

Rada města rozhodla:

29. Pověřit   místostarostku   Mgr.   Vajsovou   a   Ing.  Hodničáka   zpracovat   připomínky k dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy školství za region pověřeného města do 31. 12. 2002.

 

Ing. Josef   P O L Á Č E K                                                            Mgr. Zdeňka   V A J S O V Á
  starosta města                                                                                 místostarostka