Územní plán města Varnsdorf

 

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU

 

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_001/0002968
Stav projektu: projekt ve fyzické realizaci

 

Celkové způsobilé náklady projektu:            744 150,00 Kč (100%)

Dotace:                                                          669 735,00 Kč ( 90 %)

Vlastní financování:                                        74 415,00 Kč ( 10 %)

 

Datum zahájení projektu:  11.06.2015

Datum ukončení projektu: 29.12.2020

 

Stručný popis projektu:

Cílem projektu je zpracování návrhu nového územního plánu města Varnsdorf připraveného pro veřejné projednání. Nový územní plán má nahradit stávající dokumentaci a to z důvodu aktualizace využívání zastavěného území, posílení dlouhodobé udržitelnosti územního rozvoje. Dále budou do nového územního územní zapracovány požadavky nové právní úpravy v oblasti územního plánování. Územní plán bude zpracován pro rozsah katastrálního území Varnsdorf a Studánka u Rumburku.

 

Cíle projektu:

Cílem realizace projektu je zpracování návrhu nového územního plánu města Varnsdorf, včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj, vyhodnocení vlivů na ŽP a vyhodnocení vlivů na soustavu NATURA 2000. Územní plán vytvoří základní územně plánovací dokumentaci sloužící pro rozhodování v území, stanoví základní koncepci rozvoje území, ochrany jeho hodnot, plošného a prostorového uspořádání a budoucí funkční využití jednotlivých ploch.

Návrh bude odpovídat takové organizaci území, která zajistí soulad všech hodnot území, trvale udržitelný rozvoj území, tj. hospodářský a sociální rozvoj při plném respektování hodnot a ochrany životního prostředí. Budou vytvořeny podmínky pro vymezení veřejně prospěšných staveb, jejichž realizace povede k žádoucímu rozvoji potřeb a zároveň zajistí promítnutí nadřazených záměrů do řešeného území

 

Výsledky projektu:

Realizací projektu dojde k vytvoření nového územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf. Hlavními přínosy nového územního plánu bude:

- přehodnocení funkčního využití a rozsahu zastavitelných ploch, navržených ve stávajícího územního plánu sídelního útvaru,

- přehodnocení nároků na dopravní a technickou strukturu ve vazbě na stávající i navrhovanou zástavbu,

- zohlednění nových záměrů vyplývajících z Politiky územního rozvoje a Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje,

- prověření nových záměrů uplatněných ze strany města, veřejnosti i právnických osob.