Úpravy prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu

 

 

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU

 

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_029/0001921

Stav projektu: projekt ve fyzické realizaci

 

Celkové způsobilé náklady projektu: 45 478 025,55 Kč (100%)

Dotace: 40 930 222,99 Kč (90%)

Vlastní financování: 4 547 802,56 Kč (10%)

 

Datum zahájení projektu:  02. 02. 2015

Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

 

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu je prostranství stávajícího autobusového nádraží účelně upravit tak, aby současné dopravně nevyhovující a předimenzované nádraží bylo nahrazeno autobusovou zastávkou (stanicí) "Varnsdorf - náměstí" s bezkolizním dopravním provozem, nutným počtem stanovišť a vyhovujícím vybavením. Na uvolněné ploše má být umístěno parkoviště osobních automobilů s cílem zmenšení plochy parkoviště na náměstí a navrácení prostoru náměstí tradiční společenský shromažďovací účel.

 

Cíle projektu:

Mezi dílčí cíle projektu lze zařadit:

a)         zvýšení kultury cestování,

b)         zkvalitnění služeb pro přepravované osoby (včetně zázemí autobusového nádraží s čekárnou, občerstveném, WC atd.),

c)         zlepšení architektonického pojetí části města centra,

d)        zajištění dopravního spojení a propojení,

e)         zvýšení parkovacích míst,

f)         zvýšení bezpečnosti pro osoby pohybující se v prostoru dopravního terminálu a zvýšení bezpečnosti dopravy při nájezdu a výjezdu autobusů

Záměr předkládaného projektu spolu s jeho cíli byl vytvořen s vědomím, že jeho realizace může pozitivně ovlivnit hospodářské a společenské oživení města spojené s:

- ekonomickým a společenským oživením centra města,

- zvýšením návštěvnosti města,

- vytvořením nových pracovních míst v terciárním sektoru,

- zlepšením společenského klima,

- zlepšením image města Varnsdorfu a zvýšením jeho atraktivity.

Realizace projektu povede k vytvoření systému dopravní obslužnosti města, který zahrnuje modernizovaný dopravní terminál pro dálkovou dopravu, parkoviště i vybudování informačního a orientačního systému pro cestující.

 

Výsledky projektu:

Po rekonstrukci dopravního terminálu se očekává:

1) navýšení počtu parkovacích míst typu P+R ze stávající nuly na nových 34 míst (z toho 2 pro   osoby ZTP),

2) navýšení počtu parkovacích míst typu B+R ze stávající nuly na nových 7 míst,

3) navýšení počtu parkovacích míst typu K+R ze stávající nuly na nových 10 míst a

4) zachování přepravované kapacity osob z důvodu zachování stejného počtu dopravců a stejného počtu spojů.