Systém podzemních kontejnerů

Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudružnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Informace o projektu

Registrační číslo CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003858
Stav Projekt ve fyzické realizaci

Realizace projektu

Předpokládané datum zahájení 01.05.2017
Předpokládané datum ukončení 30.06.2018
Předpokládaná doba trvání 14 měsíců
Skutečné datum zahájení  

Přehled zdrojů financování projektu

Celkové způsobilé náklady 2 343 424,91 Kč (100 %)
Dotace

1 991 911, 16 Kč (85 %)

Vlastní financování 351 513,75 Kč (15 %)

Anotace projektu

Projekt řeší budováním systémů odděleného sběru odpadů zlepšení podmínek pro oddělený sběr využitelných složek odpadu výměnou stávajících kapacitně nedostačujících nadzemních kontejnerů za podzemní kontejnery. Předmětem projektu bude výstavba tří stanovišť podzemních kontejnerů pro oddělený sběr vytříděných složek komunálního odpadu určených k dalšímu využití. Jedná se o tyto druhy odpadů: papír, plasty, kovy, nápojové kartony, sklo.