Sběrný dvůr města Varnsdorf

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_104/0009877
Stav projektu: projekt ve fyzické realizaci

Popis projektu: Záměrem projektu je vybudování sběrného dvora pro separaci odpadů v městě Varnsdorf. Město v současné době nedisponuje zázemím pro dostatečné nakládání s odpady. Tímto krokem se město snaží maximálně přispět k tomu, aby se dosud zavedený systém separace odpadů v městě Varnsdorf zdokonalil a navýšilo se tak množství vytříděného komunálního odpadu. Do nově vybudovaného areálu bude možné odkládat všechny běžné druhy komunálních odpadů.

Celkové způsobilé náklady projektu: 34 721 459,41 Kč
Dotace: 29 513 240,49 Kč
Vlastní financování: 5 208 218,92 Kč

Datum zahájení projektu:  28. 02. 2019
Datum ukončení projektu: 01. 12. 2020

Cíle projektu: Cílem projektu je přispět ke zkvalitnění služeb v odpadovém hospodářství ve spádové oblasti, naplnění závazků daných Plánem odpadového hospodářství a zejména ke zvýšení podílu využití odpadu.