Protipovodňová opatření

Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Informace o projektu

Registrační číslo CZ.05.1.24/0.0/0.0/15_004/0000768
Stav Projekt ve fyzické realizaci

Realizace projektu

Předpokládané datum zahájení 23.12.2016
Předpokládané datum ukončení 30.09.2019
Předpokládaná doba trvání 33 měsíců
Skutečné datum zahájení 23.12.2016

Přehled zdrojů financování projektu

Celkové způsobilé náklady 11 204 358,00 Kč (100 %)
Dotace

7 843 050,60 Kč (70 %)

Vlastní financování 3 361 307,40 Kč (30 %)

Anotace projektu

Projekt je zaměřen na preventivní protipovodňová opatření spočívající v instalaci lokálního výstražného a varovného systému a následnou digitalizaci povodňového plánu. Jeho cílem je napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů v zájmové oblasti a zlepšení stávajícího systému povodňové ochrany.