Domácí kompostování

Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudružnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Informace o projektu

Registrační číslo CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0003855
Stav Projekt ve fyzické realizaci

Realizace projektu

Předpokládané datum zahájení 01.02.2017
Předpokládané datum ukončení 30.09.2017
Předpokládaná doba trvání 8 měsíců
Skutečné datum zahájení 23.08.2017

Přehled zdrojů financování projektu

Celkové způsobilé náklady 2 235 051,50 Kč (100 %)
Dotace

1 899 793, 77 Kč (85 %)

Vlastní financování 335 257, 73 Kč (15 %)

Anotace projektu

Podstatou projektu je zavedení separace biologicky rozložitelného odpadu a snížení jeho podílu ve směsném komunálním odpadu ve městě Varnsdorf formou domácího kompostování přímo u samotných občanů města. Tohoto má být dosaženo nákupem domácích kompostérů v počtu 1000 ks. Kompostéry budou o objemu 400 l v počtu 500 ks, 600 l v počtu 250 ks a 900 l v počtu 250 ks. Touto cestou bude předcházeno vstupu veškerého biologicky rozložitelného materiálu z jednotlivých domácností a soukromé zeleně do SKO.