Komise pro sociálně-právní ochranu dětí

  • Mgr. Jana Křížová, předseda, tel.: 417545240, e-mail: jana.krizova@varnsdorf.cz
  • Eva Janoušová
  • Mgr. Bc. Václav Zemler
  • Mgr. Danuše Korecká
  • Mgr. Bc. Ladislava Křížová
  • Martin Špička
  • PhDr. Blažena Dacerová
  • MUDr. Kateřina Palacká
  • Bc. Drahomíra Caklová

Komise byla zřízena v souladu s § 38 z. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, a § 106 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, jako zvláštní orgán obce.

Činnost komise spočívá v poskytování komplexní sociálně-právní ochrany týraným, zneužívaným, zanedbávaným a ohroženým dětem. Navrhuje a realizuje účinná opatření pomoci těmto dětem a rodinám. Analyzuje situace v oblasti ochrany dětí před působením negativních patologických jevů na děti a mládež. Podílí se na organizaci preventivních opatření. Vytváří a realizuje aktivity se zaměřením na využívání volného času ohrožených skupin dětí. Zaměřuje se na děti ohrožené návykovými látkami, alkoholem, gamblerstvím a na děti s projevy rasové nesnášenlivosti a násilí. Provádí šetření v rodině, škole, a také v jiném prostředí, kde dítě žije. Komise velmi úzce spolupracuje s pedagogy, výchovnými poradci, speciálními etopedy, lékaři, pediatry, psychology a psychiatry, rovněž spolupracuje se základními, speciálními a mateřskými školami, speciálně-pedagogickým centrem, policií ČR, státními i nestátními subjekty, které se zabývají problematikou dětí a mládeže. V rámci koordinace výkonu sociálně právní ochrany dětí na územním správním obvodu obce realizuje odborné semináře.

Komise každoročně projednává a řeší desítky případů týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí. Navrhuje a ukládá opatření k účinné pomoci dítěti , rodině a sleduje jejich dodržování. K týrání a zneužívání dítěte dochází nejčastěji v prostředí jeho rodiny nebo v její blízkosti s tichým přihlížením okolí. Dítě pak není schopno postavit se svým nejbližším, kteří by mu měli být oporou. Na řešení problémů všech ohrožených dětí nestačí jen prostá existence zákona o sociálně-právní ochraně dětí a vyhledávací činnost pracovníků městského úřadu. Přesto, že se zpravidla jedná o ožehavá témata v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, málokomu z veřejnosti se chce zasahovat do soukromí rodiny ohroženého dítěte. Bez spolupráce lidí žijících v jeho blízkosti mu však lze jen těžko pomoci. Zjištěné a následně projednávané případy jsou jen vrcholkem ledovce takto ohrožených dětí.

A tak nebuďme lhostejní ke svému okolí a zapojme se všichni do včasné intervence pomoci takto ohroženým dětem.