HS č. 23 / 2005

HS č. 23 / 2005

8. 12. 2005 - Ing. Lukáš Vébr
Důsledněji proti neplatičům nájemného, Svátek lužickosrbské poezie, Pošta zlepší doručování balíků, Titul mistryně ČR v make-upu putoval do Varnsdorfu, ...

Obsah

Důsledněji proti neplatičům nájemného
Svátek lužickosrbské poezie
Vzniká středisko sociálních a profesních dovedností
Starosta města na setkání důchodců
Projekt na zaměstnávání lidí nad 50 let
Dopravní hřiště opět bez semaforů
Informace z OS ODS
Pošta zlepší doručování balíků
Třídění odpadu - požadavek dnešních dnů
Titul mistryně ČR v make-upu putoval do Varnsdorfu
Nejenom nová okna zdobí školu
NO COMMENT 4 (část 2)
Přemítání nad MANDAVOU (pokus o recenzi)

Důsledněji proti neplatičům nájemného

Stává se už pomalu tradicí, že jednání Zastupitelstva začínají stížnostmi na průjezd kamionů středem města a na chystanou stavbu velkoprodejny Lidl uprostřed sídliště. Zajímavé na tom jistě je, že diskutujícími jsou stále stejní občané, kteří dostávají stále stejnou - pro ně ne-uspokojivou - odpověď. Dá se proto předpokládat, že i začátky příštích jednání se ponesou ve stejném duchu.

Ve druhém bodě jednání se měli zastupitelé rozhodnout, zda podpoří návrh na vypovězení smlouvy mezi Městem a SOŠ, SOU, OU a PrŠ v Bratislavské ulici, podle které Město poskytuje škole dotaci na vytápění. Návrh byl předložen už na říjnovém zasedání, kdy neprošel, a ani tentokrát se zastupitelé nedohodli a po téměř dvouhodinové diskusi tento bod přesunuli na leden.

Stěžejním bodem programu bylo projednávání zprávy starosty města, zabývající se řešením, vedoucím k radikálnímu snížení dluhů na nájemném u městských bytů. Podrobná zpráva auditora byla doplněna návrhem metodického přístupu, jak postupovat při vymáhání dluhu na nájemném a službách. Důraz je kladen zejména na rozdělení zodpovědnosti při vymáhání a podávání žalob k výpovědi mezi správcem bytového fondu, odbory Městského úřadu a právníkem. (K této problematice se vrátíme v příštích číslech HS.)

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu ředitele Městské policie, zabývající se plněním opatření, navržených Kontrolním výborem ZM. Ukazuje se, že vzhledem k narůstajícím potřebám města by bylo třeba navýšit počet strážníků nebo zvýšit mzdový fond na přesčasy. Zastupitelstvo také rozhodlo použít výtěžek z provozování výherních automatů ve výši 108 tisíc korun na příspěvek Biskupskému gymnáziu Varnsdorf.

Rd
Zpět na obsah

Svátek lužickosrbské poezie

Při sobotním mezinárodním setkání (19. listopadu 2005) s básníky a jejich poezií ožily prostory Základní umělecké školy ve Varnsdorfu. Letošní setkání bylo věnované učiteli, básníkovi, národnímu buditeli, spisovateli, jazykovědci, hudebníkovi a klasikovi lužickosrbské literatury pro děti Michalu Nawkovi. K jeho osobě se váží některá prvenství - vydal první lužickosrbskou obrazovou publikaci pro děti, byl zakladatelem lužickosrbské kriticko-realistické prózy a se skladatelem Bjarnatem Krawcem vydal zpěvník Naše spěwy. Jeho díla zazněla v originále v podání Moniky Kochowe a české překlady přednesla Libuše Cipriánová. Slovem provázel pořad Martin Louka, úvodního uvítání a přivítání hostů ze zahraničí se ujala místostarostka Mgr. Zdeňka Vajsová, a to nejen česky, ale také lužickosrbsky. Pár uvítacích slov přidal i básník a šéfredaktor večerníku Srbské Nowiny Benedikt Dyrlich. Při této příležitosti byly pokřtěny Literární noviny věnované z velké části právě lužickosrbskému národu a jeho literatuře. Pozvání organizátorů přijali i tři mladí lužickosrbští autoři - Benjamin Nawka, Maksymilian Nawka a Kajetán Dyrlich, kteří zarecitovali svá díla. O jejich český překlad se postaral Milan Hrabal, Libuše Cipriánová přednesla autorská čtení Beaty Nastickec a Christiny Ruby. Významnými hosty byli Křesćan Krawc, Beno Budar a Benedikt Dyrlich, kteří předvedli ukázky svých pozoruhodných děl s překladem Milana Hrabala. Vzácnou návštěvou byl slovenský básník, prozaik a překladatel Lubomír Feldek, jehož básně recitované v rodném jazyce humorným způsobem seznámily posluchače se slovenskou mentalitou. Skvělou atmosféru podtrhly i lužickosrbské písně převážně s texty Michala Nawky v podání Tanji Donatec, jejíž zpěv byl skutečným hudebním zážitkem.

Závěrečné poděkování všem přítomným zaznělo z úst ředitelky Městské knihovny Mgr. Veroniky Kolářové: "Jsem ráda, že Městská knihovna, jako jeden z organizátorů této významné kulturní akce, může dnes hostit tolik zajímavých osobností a děkuji jim za to, že nám dnes dali dar zážitku a zprostředkovali svým přednesem poetiku a zvukomalebnost našich slovanských jazyků. Na závěr velké přání malému národu Lužických Srbů - ať neztrácí sílu dál houževnatě obhajovat svou kulturu a národní tradice. Držím palce současnému lužickosrbskému umění, které slovy varnsdorfského básníka Milana Hrabala bylo přirovnáno ke vzácnému motýlu evropské kultury."

RM
Zpět na obsah

Vzniká středisko sociálních a profesních dovedností

Varnsdorfská organizace Na Křižovatce uspěla ve II. kole výzvy programu Phare 2003 RLZ s projektem pod názvem Podpora získávání sociálních a profesních dovedností pro skupiny ohrožené sociálním vyloučením. Projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Byl zahájen 1. listopadu a bude probíhat do srpna roku 2006. 

Všeobecným cílem projektu je zvýšit zaměstnatelnost osob ohrožených sociálním vyloučením a přispět ke zvýšení míry zaměstnanosti v regionu. Cíle projektu jsou stanoveny na základě analýzy situace v oblasti nezaměstnanosti ve Šluknovském výběžku, která je součástí Komunitního plánu sociálních služeb ve Šluknovském výběžku.

Projekt je výsledkem dlouhodobé a systematické činnosti organizace v sociální oblasti, je zaměřen na podporu zaměstnatelnosti specifických skupin obyvatelstva vedených v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce v Děčíně - pobočka Rumburk. Cílovou skupinou projektu jsou absolventi, osoby se změněnou pracovní schopností, osoby s nízkou kvalifikací, dlouhodobě nezaměstnaní a další skupiny ohrožené sociální exkluzí.

Projekt je zaměřen na realizaci vzdělávacího podpůrného programu cíleného na získávání praktických dovedností osob ohrožených sociálním vyloučením prostřednictvím Střediska sociálních a profesních dovedností ve Varnsdorfu. V rámci projektu budou cílové skupiny zapojeny do pracovního procesu organizace a budou se účastnit vzdělávacích seminářů. „Jedná se o propojení procesů individuálního plánování rozvoje jednotlivce zaměřené na získání kompetencí zvyšujících pravděpodobnost zaměstnání,“ shrnuje vedoucí organizace Na Křižovatce Ing. Pavlína Šafusová.

Kontaktní osoba: Ing.
Pavlína Šafusová, telefon:
412 370 485, 723 567 202. 
Zpět na obsah

Starosta města na setkání důchodců

Při příležitosti sjezdu místní organizace Svazu důchodců Varnsdorf, konajícího se 7. listopadu v klubu Pohádka, byl jako host pozván starosta Ing. Josef Poláček, který v úvodu poděkoval organizaci za pozvání a za zájem o dění v našem městě. Jeho hlavním úkolem na tomto pravidelném setkání starosty s občany bylo informovat o plnění Programového prohlášení a diskutovat na daná témata. Mluvil o Varnsdorfu jako o městě, které se stalo městem s rozšířenou působností, které provádí výkon státní správy a samosprávy, a o agendách, jež v této souvislosti přibyly na Městském úřadu. Hovořil o plnění řady úkolů v rámci Programového prohlášení, jako například o hospodaření města, o zavedení komplexního informačního systému, o zrekonstruované nemocnici poskytující lékařskou službu první pomoci, o zajištění bezpečnosti ve městě zprovozněním 1. etapy městského rozhlasu a zavedením kamerového systému. Tématem další společné diskuze bylo také školství, doprava, bydlení i téma životního prostředí. Příjemné setkání ukončil předseda Svazu důchodců pan Číhal, který poděkoval starostovi města za podporu při využití volného času pro seniory, za uvolnění peněz z rozpočtu města na rekonstrukci budovy Pohádka a právo užívat tyto prostory, které jsou pro řadu organizací důchodců v jiných lokalitách pouhým snem.

RM
Zpět na obsah

Projekt na zaměstnávání lidí nad 50 let

Je všeobecně známou skutečností, že jednou z nejohroženějších skupin, co se zaměstnanosti týče, jsou lidé nad 50 let věku. Charitní sdružení Děčín přichází s novou aktivitou, jenž je prvotně určena právě těmto lidem nad 50 let, ať již nezaměstnaným či nezaměstnaností ohroženým. Prospěch z ní ale mohou mít i zaměstnavatelé a široká veřejnost. Jedná se o projekt „Aktivní padesátka“, který Charitní sdružení Děčín realizuje spolu s partnery, Úřadem práce v Děčíně (a jeho pobočkou v Rumburku) a Farní charitou Rumburk, a který byl slavnostně zahájen na pracovním setkání na začátku září v Děčíně Bělé. Workshopu se zúčastnili statutární zástupci všech tří partnerských organizací a přizvaní experti.

Projekt „Aktivní padesátka“ je v plné výši (bezmála 4 miliony korun) spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR a jeho hlavním cílem je podpořit zaměstnávání lidí nad 50 let věku. Projekt potrvá dva roky, během nichž bude Charitní sdružení Děčín spolupracovat se zaměstnavateli a organizacemi v regionu tak, aby byly vytvořeny podmínky pro co nejlepší návrat lidí z této věkové skupiny na trh práce. Nejen ku prospěchu jich samotných, ale ku prospěchu nás všech. Jinak společnost zbytečně přichází o jejich tvůrčí potenciál i o zkušenosti, které tito lidé za svou pracovní dráhu načerpali.

Zdroj: tisková zpráva
Zpět na obsah

Dopravní hřiště opět bez semaforů

Město Varnsdorf se donedávna pyšnilo nově instalovanými semafory, které řídily provoz na dětském dopravním hřišti tak, jak mělo být již v roce 1982. Semafory však svoji funkci plnily pouhý měsíc. Našel se totiž člověk (Jak ho označit? Vandal je pro něj slušné slovo!), kterému nepřišlo vůbec odporné okrást děti a přivlastnit si semafor do svých rukou. Děti tak opět ztratily možnost názorné výuky při pohybu na světelných křižovatkách, neboť nejbližší je až v Děčíně nebo České Lípě.

Takže já, jako rodič dcery, která přišla o možnost samostatné jízdy na dopravním hřišti s opravdovými semafory, děkuji Panu Zloději za skvělý přístup k celé naší společnosti. Kéž vám ukradené semafory přinesou skutečný užitek!

RM
Zpět na obsah

Informace z OS ODS

V našem oblastním sdružení se konaly volební sněmy do 7 místních sdružení Šluknovsko a do oblasti (vždy po dvou letech). Předsedou zůstává v MS ODS Varnsdorf pan Slavomír Vlček, v MS ODS Rumburk pan Radek Engl, v MS ODS Šluknov pan Jaroslav Charvát Ing., v MS ODS Dolní Poustevna pan Jiří Smetana, v MS ODS Rybniště pan Rudolf Bechyně, v MS ODS Mikulášovice paní Jana Strakošová a v MS ODS Jiříkov pan Martin Günther. Oblastním předsedou již čtvrté volební období zůstává pan Robert Šatník.

Od září 2004 máme poslaneckou kancelář ve Varnsdorfu a pana Ing. Josefa Poláčka v Poslanecké sněmovně ČR. 24. října 2005 proběhly volby v Litoměřicích a na kandidátku do Parlamentu ČR 2006 za Ústecko se od nás dostali na 7. místo pan Ing. Josef Poláček (poslanec Parlamentu a starosta města Varnsdorf) a na 17. místo paní Irena Keršlágerová (finanční poradkyně) ze Šluknova. Veškeré informace jsou k dispozici v oblastní kanceláři u manažerky paní Zdeňky Králíčkové.

Adresa kanceláře: Pražská 2951, 407 47 Varnsdorf, telefon: 412 371 132, 603 489 937. 

Králíčková Zdeňka,
oblastní manažerka ODS
Zpět na obsah

Pošta zlepší doručování balíků

V souvislosti s opakovanými výhradami občanů k práci zdejší pošty se obrátila redakce Hlasu severu (HS) prostřednictvím vedoucí pošty ve Varnsdorfu na Českou poštu, s.p., Odbor provozu Nový Bor, konkrétně na manažerku provozu Ing. Ivanu Hukovou, které jsme položili několik otázek.

Paní inženýrko, ještě před nedávnem si někteří občané našeho města stěžovali na dlouhou čekací dobu před jednotlivými přepážkami na vyřízení svých záležitostí. Jejich výhrady a připomínky byly také zveřejněny na stránkách HS. Před časem byl na poště zaveden vyvolávací systém. Jak hodnotíte dosavadní poznatky tohoto opatření?
Vyvolávací systém je ve Varnsdorfu v nepřetržitém provozu od října t.r. Vyhodnocením zaznamenaných údajů za tento měsíc byly získány následující informace:
- bylo obslouženo téměř 20 tisíc zákazníků;
- průměrná čekací doba činila 3 minuty;
- průměrná obsluha zákazníka činila 2,5 minuty.
Z výše uvedeného vyplývá, že zavedený vyvolávací systém slouží především zákazníkům. Odbourává fronty, zkracuje čekací dobu a zrychluje obsluhu. Výhrady některých zákazníků se týkají především změny systému, na který nebyli zvyklí. Nyní je třeba zvolit druh služby, vyčkat na výzvu. Nejde se automaticky k navyklé přepážce, k obvyklému zaměstnanci pošty. Jsme si vědomi toho, že se jedná o novinku, která může v prvopočátku působit především starším občanům problémy. Ze zkušenosti víme, že je jen otázkou času, kdy lidé ocení to, že se mohou posadit a v klidu vyčkat na své pořadí.

Občané si také stěžují na problémy doručování zásilek, u kterých je potřebný podpis adresáta. Například se stává, že i když je adresát doma, je mu doručeno do schránky pouze oznámení o uložení zásilky. Jak bude řešen tento problém?
Při dodávání zásilek Česká pošta, s.p. postupuje dle požadavků, které byly stanoveny odesilatelem zásilky při jejím podání. Pokud odesilatel požaduje potvrzení převzetí zásilky při jejím doručení, je Česká pošta, s.p. povinna tento požadavek splnit. Při doručování takové zásilky poštovní doručovatel zjistí například zazvoněním na domovní zvonek, vstupem do objektu, je-li to možné, či dotazem, zda se adresát zdržuje v odevzdacím místě, např. doma. V případě, že adresát není zastižen, zanechá tam doručovatel oznámení o uložení zásilky. Pokud by mělo dojít k situaci, že se adresát v odevzdacím místě zdržoval a poštovní doručovatel uvedenými způsoby neučinil pokus o jeho kontakt, je vhodné, aby adresát kontaktoval vedoucí své dodací pošty a seznámil jej s okolnostmi nedoručené zásilky. Vedoucí dodávací pošty celou záležitost projedná a zajistí nápravu.

Naše občany jistě zajímá, jaká další opatření připravuje pro nejbližší období varnsdorfská pošta pro zkvalitnění svých služeb. Čím chcete dále přispět ke spokojenosti svých klientů?
Česká pošta, s.p. připravuje rozšíření vozového parku pošty Varnsdorf 1, jehož cílem je zkvalitnění doručování balíkových zásilek, a tedy zvýšení komfortu poskytovaných služeb. Děkujeme za rozhovor a za ochotně poskytnuté informace, které budou naše občany jistě zajímat.

Dr. Miloslav Hoch
Zpět na obsah

Třídění odpadu - požadavek dnešních dnů

Množství odpadů v našich domácnostech má vzestupnou tendenci mimo jiné také proto, že obalová technika u zboží denní spotřeby dostala formy, které v minulosti nebyly obvyklé. Nejvíce se to projevilo u tekutin, zejména pak u bohaté nabídky limonád a minerálních a stolních vod, jejichž nevratné obaly doslova přeplnily kontejnery a popelnice v našich ulicích. Zkušenosti ze zahraničí, kde tyto problémy řešili dávno před námi, ukázaly cestu, jak postupovat, aby nás odpadky nezahltily.

Řešením je třídění a oddělený sběr a svoz odpadu podle povahy materiálu. Co bylo dříve neznámým pojmem, stalo se postupně skutečností i u nás. Učíme se ukládat odpadky do speciálních sběrových nádob a pytlů podle jeho materiálového složení, místo do příkopů vozíme nadměrný a nebezpečný odpad do sběrného dvora a nejmladší generaci vedeme ke sběru a třídění surovin.

Když se před několika lety rozhodovalo, zda sběr a svoz komunálního odpadu svěřit specializované firmě, jedním z hlavních požadavků byla schopnost zajistit podmínky pro potřeby sběru tříděného odpadu ve městě. Vzniklá firma EKO servis Varnsdorf a.s. tyto požadavky splňuje a lze konstatovat, že za spolupráce s Odborem životního prostředí MěÚ se podařil nastartovat sběr separovaného odpadu i v našem městě.

Dnes už máme na 30 separačních stanovištích 117 kontejnerů pro tříděný odpad. Hustá síť sběrné trasy pro tříděný odpad v pytlích umožňuje bez problému se zapojit do sběru tříděného odpadu. Ve školách se opět rozběhl sběr PET lahví z domácností. Loni dosáhlo průměrné množství separovaného odpadu na jednu osobu za rok 16,5 kg, letos se očekává průměr 18 kg, což činí 9 % z celkového ročního objemu odpadu na osobu, který podle statistik činí cca 200 kg.

Závazným úkolem pro naše město je dosáhnout v roce 2010 průměru 33 kg sebraného separovaného odpadu na osobu za rok. Odbor životního prostředí proto hledá další cesty, jak podchytit zájem domácností o separaci odpadu. Připravuje vyhlášku, umožňující poskytnout slevu na poplatku za odpad těm, kteří se do systému třídění zapojí závazně.

Nezájem a neochota některých lidí o separaci odpadu vedly v zahraničí ke zpřísnění systému a následným sankcím, které jsou dosti citelné. Touto cestou se u nás zatím nepostupuje. Úkolem dnešních dnů je spíše najít vhodné formy osvěty a přesvědčování, že třídění odpadu je jediná správná cesta, jak nakládat s odpadem, který je z větší části znovu použitelnou surovinou, která by měla být recyklována a nikoliv skončit na skládkách.

R. Dausch
Zpět na obsah

Titul mistryně ČR v make-upu putoval do Varnsdorfu

12. ročník Mistrovství ČR v make-upu se konal 16. září v rámci veletrhu Beauty Praha 2OO5. Finalistky soutěžily na téma Popová diva, při němž se modelky měly stát hvězdou pódia s módním vzhledem, účesem a hlavně make-upem. Mistrovství ČR je pro vizážistky prestižní záležitostí, neboť vítězka se účastní Mezinárodního mistrovství v make-upu v Düsseldorfu. Mistrovský titul putoval do Varnsdorfu, a to zásluhou 27leté Moniky Hüblerové, která pracuje ve firmě Kadeřnický salon Hana Hüblerová jako kadeřnice a vizážistka. Profesi kadeřnickou vykonává 10 let, vizážistkou se stala před 3 lety. Spojením těchto dvou oborů, které spolu ruku v ruce vytvářejí dokonalý vzhled ženy, se z Moniky stala profesionálka vysoké úrovně. V tomto duchu se podílí na vedení salonu, který se brzy stane Eurosalonem. O dosavadní kvalitě její práce svědčí i zahraniční klientela. Položili jsme jí několik otázek.

Na tak významnou soutěž jste se jistě musela dlouho připravovat.
Příprava byla náročná a ve velkém stylu. Kladla jsem velký důraz na správný výběr modelky, a proto jsem si zvolila profesionální modelku - mulatku z pražské agentury. Její vlasy jsem upravila do drdolu a extravagantní šaty doplnily celkový dojem z make-upu.

Získala jste tedy 1. místo a titul Mistryně ČR v make-upu vám umožňuje reprezentovat naši zemi 18. 3. 2006 na Mezinárodním mistrovství. Víte, co vás tam čeká?
Soutěže jsem se zúčastnila několikrát jako divačka, takže atmosféru znám. Poprvé budu v roli soutěžící a dnes již znám nové vyhlášené téma, kterým je Safari Lodge (Afrika). Odpadá i výběr modelky, neboť soutěžící si modelky losují. O to je to však složitější.

Baví vás více práce kadeřnice nebo vizážistky?
Oba tyto obory spolu úzce souvisejí, jsem v jedné osobě kadeřnicí i vizážistkou. Současně se vzdělávám i v oboru psychologie, neboť nestačí být jen dobrým kadeřníkem, ale především dobrým psychologem.

Přejeme tedy hodně úspěchů a těšíme se na další titul, který by opět mohl putovat do Varnsdorfu.

RM
Zpět na obsah

Nejenom nová okna zdobí školu

„Tady jsem se vyučila“, případně „tady se vyučil táta, babička“, lze často slyšet s určitou dávkou nostalgie, od mnoha nejenom varnsdorfských občanů, kteří jdou kolem výškové budovy v Bratislavské ulici, kde si kdysi připravoval své textilní odborníky pro celou republiku n.p. Elite a kde má dodnes hlavní sídlo druhé největší vzdělávací zařízení v okrese Děčín - SOŠ, SOU, OU a Praktická škola Varnsdorf. Častější jsou proto dnes už slova „tady bude můj syn, dcera, vnuk, vnučka maturovat, tady se vyučí“.

Ti všichni si možná všimli, že budova trochu změnila svůj vzhled. Několik desetiletí stará okna byla nahrazena moderními úspornými okny plastovými. Současně, a to už vidět není, proběhla v posledních měsících rekonstrukce celého topného systému sedmipodlažní budovy. Starý, málo efektivní, systém byl nahrazen moderním, úsporným a plně automaticky regulovaným vytápěním. Čtenář, zasvěcený do problematiky školství, si samozřejmě řekne, že je dobré, že se zlepšily podmínky pro výuku i pro ubytování v Domově mládeže, ale položí si i otázku, kde škola sehnala všude ve školství tolik chybějící finance. Nejedná se v žádném případě o prostředky získané v rámci nějakého přerozdělování školského rozpočtu na úkor jiných. Lze říci, že škola v Bratislavské získala díky své orientaci na perspektivní maturitní i učební obory i pozornosti věnované speciálnímu školství a úspěchům v republikových i nadnárodních soutěžích důvěru, která se projevila i v dotacích od Evropské unie. Výměna oken a rekonstrukce topného systému proběhly v rámci projektu Phare. V řádném výběrovém řízení jako dodavatel služeb nejlépe obstála firma SAMAT Jiřetín pod Jedlovou ve spolupráci s varnsdorfským Topromem.

Výše uvedené - a nutné - lze ovšem považovat za tu příslovečnou jahůdku na dortu. Prostředky od Evropské unie škola získala na moderní výukové vybavení, kompletní soubor učebních materiálů a dokonce byla pověřena vydáním Turistického průvodce určeného i německým a polským návštěvníkům. Ten vyjde v nejbližší době. Takové nabídky dostávaly pouze školy vyšší a vysoké.

L. Kolmanová, P. Špaček Ing.
Zpět na obsah

NO COMMENT 4 (část 2)

Netrvalo dlouho - necelý půlrok, a ve Varnsdorfu se konala další část akce pro mladé NOCOMMENT 4 (část 2). I dnes vás chceme informovat o tom, jak tento týden vypadal. Od pondělí 4. do středy 6. listopadu probíhaly na středních a základních školách přednášky organizace ACET o prevenci AIDS ve společnosti, které byly velmi kladně přijaty jak učiteli, tak žáky. Přednášky byly zakončeny středečním večerním setkáním s lektorem, který byl připraven zodpovědět otázky, na které nebyl čas při vyučování.

V pátek 11. listopadu do našeho města zavítal dokonce Američan Ted Whang, který povzbuzoval studenty vyšších ročníků na středních školách pro větší nasazení při učení cizích jazyků. Protože tento muž pracuje v hudebním průmyslu a překládá texty našim Superstars, měl večer v klubu EXIT77 seminář pro zájemce o tom, jak to v showbyznysu chodí.

V pátek začal hlavní program hrou MATRIX podle stejnojmenného filmu. Úkolem tříčlenných týmů bylo zachránit Nea z počítačového zajetí systému MATRIX. Hry se zúčastnilo kolem 60 dětí. Pokud si doteď lámete hlavu, proč kolem vás běhali kluci a holky s páskami na rukou a křičeli „bacha agenti“, bylo to součástí této bojové hry ve velké části Varnsdorfu. Tady bych chtěl poděkovat KD Rozkrok a Elektru Bukáček za bezplatné poskytnutí prostor pro hru. Večer po skončení proběhl workshop s Tedem Whangem a večerní čajovna opět v klubu EXIT77...

V sobotu to vypuklo naplno. 1. patro pošty (kde je sídlo AC) se naplnilo mladými lidmi, kteří si mohli vyzkoušet, jak se dělá HIP-HOP (díky varnsdorfské taneční skupině newheartbreakers), grafity (díky DFSart Varnsdorf - www.dfsart.com), proběhly turnaje v hakisu, v páce a tahání na vzdálenost 50 m staré známé ŠKODY 120. Výsledky jsou doplňovány na www.e-cirkev.com - akce - NOCOMMENT 4(part two). Kdo chtěl změnit image, nechal se „vylepšit“ naší profi-kadeřnicí Reginou. Odpoledne uběhlo v rychlém tempu a večer nám připravil promítání klipů a oddechovou čajovnu.

Celá akce měla za úkol podpořit činnost klubu EXIT a ukázat, jak lze trávit svůj volný čas. Podpořili jsme a chceme dál hledat mladé lidi, kteří v našem okolí něco umí, aby tím nadchli další. Proto zde vystoupila taneční skupina newheartbreakers, svou práci prezentoval DSFart a ČFA (Česká footbagová asociace), která nabídla vytvoření místního hakisového klubu, a k hudební kariéře povzbuzoval Ted (byl velký zájem o jeho kontakt, tak kdo ví, kdy v příští Superstar uvidíme někoho z Varnsdorfu).

Akce NOCOMMENT s návštěvami lektorů budou pokračovat v příštím roce, plánujeme „zážitkové víkendy přežití“ a další akce zaměřené na naše mladé. Pokud myslíte, že tato práce má smysl a chtěli byste navázat kontakt s naším klubem, budeme rádi.

Za Apoštolskou církev a klub EXIT77 Martin Penc
Zpět na obsah

Přemítání nad MANDAVOU (pokus o recenzi)

Vítám tě, milá knížko, u nás ve Varnsdorfu. Tu modř sis uzmula z hladiny jmenovkyně, kde se letos tolik odrážel blankyt oblohy, nebo ti jí trochu věnoval ledňáček sídlící v jejích březích? Ať již je tomu tak či onak, moc ti sluší. Jak vidím, přibralas i trochu v pase, ale celkovému dojmu to neuškodilo. Je vidět, že ti ta spolupráce s TURem přece jen prospěla. Nebo snad pochází z lužickosrbské kuchyně, bohaté na sladkosti? Dost těch intimností a raději se pochlub s obsahem. Inu, je tam hodně těch, kterým se dostalo tvé přízně. I výběr je různorodý. Škoda jen, že i kvalita rodného jazyka je rozdílná. Od přepěkného skládání ryze českých vět až ke zbytečným souvětím, v nichž se ztrácí vlastní smysl, i nechtěným germanizmům, zapomenutým redakční radou. Ta si asi dostatečně neuvědomila, jak těžký úkol ji čeká s kontrolou tolika překladů a jak snadno upadá i ten nejlepší překladatel do tenat dlouhých zdobných souvětí jazyka našich sousedních přátel. Je to práce nelehká, zdlouhavá, k níž nesmí scházet dostatek trpělivosti a hlavně pak času. Hlavu však proto nikdo věšet nemusí. Však není všem dnům konec. Jsou před tebou, milá MANDAVO, ještě přemnohá léta, která jistě vše napraví. Důležité je, zda v příštích letech bude pro tvůj vznik dostatečně naplněna sýpka TURu zásluhou dobrého „filipa“ (Mágra). Pamatuješ si ještě na své skrovné začátky? Tehdy ses narodila jako slaboučká Ročenka, vyhýčkaná pár dobrotivými jedinci, a jejich dobrodiním dorostla až do loňské MANDAVY, abys letos „prodala“ svou svobodu a změnila se v pouhý „apendix“ svého chlebodárce. Alespoň sis na vlastní kůži vyzkoušela ono téměř zapomenuté latinské přísloví: Cuius regio, eius religio - což jistě znáš i v češtině jako: Koho chleba jíš, toho píseň zpívej. A já ti mohu ze srdce popřát, aby ses v tomto pádu toho přísloví držela ze všech sil. Neboť jen tak jich budeš mít dost k dalšímu růstu. A ty nedostatky na tvé kráse také časem zmizí. Věř tomu!

A neboj se, tentokrát neuŠMIKnu své povídání, ale podepíšu se plným jménem - Milan Šebek


Zpět na obsah