Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

19. 11. 2021 - Jan Louka, DiS.
Zastupitelé se sejdou na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf ve čtvrtek 2. prosince 2021

I N F O R M A C E

o konání 21. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

Místo konání:             Lidová zahrada, Karlova 702, Varnsdorf
Doba konání:              2. prosince 2021 od 15:00 hod.

Program jednání:

1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej p. p. č. 3361/1 v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 3345/1 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh na prodej p. p. č. 3347/2, p. p. č. 3347/1 a části p. p. č. 3345/2 v k. ú. Varnsdorf
1.04 Návrh na prodej p. p. č. 7721/17 v k. ú. Varnsdorf
1.05 Návrh na prodej p. p. č. 3478/1 v k. ú. Varnsdorf
1.06 části p. p. č. 4376/1 a p. p. č. 4378/1
1.07 Návrh na prodej p. p. č. 7849/2 v k. ú. Varnsdorf
1.08 Návrh na prodej části p. p. č. 7849/7 v k. ú. Varnsdorf
1.09 části p. p. č. 6603
1.10 Návrh na prodej p. p. č. 6580, části p. p. č. 6581, p. p. č. 6582, p. p. č. 6583, části p. p. č. 6577 a části p. p. č. 6578 v k. ú. Varnsdorf
1.11 p. p. č. 915/1 a části p. p. č. 913 Studánka u Rumburku
1.12 Návrh na prodej části p. p. č. 267, části p. p. č. 268 a části p. p. č. 270 v k. ú. Varnsdorf
1.13 Návrh na prodej p. p. č. 1116/1 v k. ú. Varnsdorf
1.14 Návrh na prodej části p. p. č. 191 v k. ú. Varnsdorf
1.15 Návrh na prodej části p. p. č. 3266 a části p. p. č. 3268 v k. ú. Varnsdorf
1.16 Návrh na směnu části p. p. č. 3266 a části p. p. č. 3268 za část p. p. č. 3265 a p. p. č. 3264 a část p. p. č. 3263 v k. ú. Varnsdorf
1.17 Návrh na prodej části p. p. č. 5397 a části p. p. č. 5816 v k. ú. Varnsdorf
1.18 Návrh na prodej části p. p. č. 3464/1 v k. ú. Varnsdorf
1.19 Návrh na prodej části p. p. č. 1964 v k. ú. Varnsdorf
1.20 Návrh na prodej části p. p. č. 2984/1 v k. ú. Varnsdorf
1.21 Návrh na prodej p. p. č. 2013, p. p. č. 2019 a p. p. č. 2020 v k. ú. Varnsdorf
1.22 Návrh na prodej části p. p. č. 995 a části p. p. č. 999 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.23 Návrh na prodej části p. p. č. 796 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.24 Návrh na zrušení usnesení
1.25 Návrh na schválení Zásad prodeje a pronájmu pozemků v majetku města Varnsdorf
1.26 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě v důsledku realizace stavby „Síť veřejného osvětlení ulice Žitavská k. ú. Varnsdorf“
1.27 Žádost o prodloužení termínu oprav na č. p. 663 ve Varnsdorfu

2. Zprávy výborů ZM

3. Různé
3.01 Odvolání z funkce přísedící Okresního soudu v Děčíně
3.02 Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
3.03 Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2020, o evidenci trvale označených psů a jejich chovatelů
3.04 Koncepce školství města Varnsdorf na období 2021-2027
3.05 Výroční zpráva NF Hrádek-Burgsberg Varnsdorf za rok 2019 a 2020
3.06 Schválení zajištění financování akce Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním

4. Finanční záležitosti 
4.01 Členské příspěvky
4.02 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2022
4.03 Střednědobý výhled rozpočtu města Varnsdorf na roky 2022-2024
4.04 Rozpočtové opatření č. 10 na rok 2021
4.05 Technické služby města Varnsdorf s.r.o. – návratná finanční výpomoc
4.06 Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby společnosti REGIA, a. s.

5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města (Bod programu je stanoven na pevný čas 17:00 hodin za předpokladu, že je zcela dokončeno projednání bodu předcházejícího.)

6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM

8. Závěr     

ThMgr. Roland Solloch v. r.
starosta města Varnsdorf 

Ve Varnsdorfu dne 19. listopadu 2021

Upozornění: Obsah pozvánky je průběžně aktualizován.
Ze zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf bude probíhat on-line audio přenos.
Záznamy z jednání sledujte na městském kanále youtube.
Usnesení a výsledky hlasování naleznete zde.
Bližší informace k projednávaným bodům získáte buď na Městském úřadu Varnsdorf, nebo u svých zastupitelů.
Kontakty na zastupitele najdete na adrese: http://www.varnsdorf.cz/cz/varnsdorf/zastupitelstvo-mesta/.
Kontakty na úředníky MěÚ Varnsdorf najdete na: http://www.varnsdorf.cz/cz/ostatni/kontakty/kompletni_seznam_kontaktu/.