Terénní sociální program

Terénní sociální program
T. G. Masaryka 2470, 407 47 Varnsdorf

Poslání:

Posláním Terénního sociálního programu je zlepšení sociálních znalostí a dovedností vyloučených lidí, aby byli schopni vést běžný způsob života a řešit samostatně svoje problémy.
Služba poskytuje tyto základní činnosti:

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.


Cíle:

 • podpora a motivace klientů v samostatnosti při řešení svých problémů, při zajišťování svých sociálních potřeb a při zvyšování své životní úrovně
 • podpora klientů při získávání dovedností a schopností potřebných k tomu, aby byli schopni postarat se sami o sebeCílové skupiny
· osoby bez přístřeší

 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • osoby z problémových skupin
 • osoby a rodiny s dětmi žijící v sociálně vyloučených komunitáchZásady:

 • nízkoprahovost - je založena na poskytování služeb bez doporučení, na navázání důvěry, na poskytnutí bezpečného prostředí, které ji blízké cílové skupině, na časové dostupnosti služby a bezplatnosti
 • důvěra – vzájemný vztah terénního sociálního pracovníka a klienta musí být stavěn na vzájemné důvěře
 • individuální přístup služby jsou poskytovány na základě individuálního přístupu ke klientovi, respektuje se jeho rozhodnutí, přání a potřeby
 • dobrovolnost – klienti využívají služeb dobrovolně, nikdo není nucen využívat terénní sociální služby
 • rovnost – TSP klientům z cílové skupiny nabízí své služby bez jakékoli diskriminace, bez rozdílu pohlaví, rasy, národnosti, příslušnosti k etnické menšině, barvy pleti, jazyka, víry, společenského postavení.
 • služby jsou poskytovány bezplatněPoskytované činnosti:

Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být osobám poskytována anonymně.


Základní činnosti při poskytování terénních programů se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
1. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve
společenském prostředí,
2. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí:
3. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
4. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a 
podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
5. sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo
udržení osobních sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální
začleňování osob,
6. poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik.
7. informační servis
8. základní poradenství
9. rozvíjení spolupráce s dalšími službami, které mohou přispět k naplnění cílů terénního programu
10. pomoc a podpora klientů při získávání a osvojení základních hygienických návyků
11. asistence při zprostředkování kontaktu s jinými institucemi
12. podpora klientů při hledání nebo udržení zaměstnání
13. pomoc s hospodařením rodiny a jednotlivce
14. pomoc s nácvikem praktických činností v domácnosti
15. pomoc a podpora při hledání bydlení
16. pomoc a podpora s docházkou dětí do školy, pomoc s výchovou dětí a kladení důrazu na vzdělání


Karel Jiřišta
vedoucí CSS Varnsdorf