Trh práce

Zaměstnanost obyvatel města Varnsdorf byla vždy značná a patřila k nejvyšším nejen v rámci šluknovského regionu, ale i ve srovnání s městy České republiky. Tento stav se odvíjel od ekonomické základny, která nabízela značné zapojení žen.

V okamžiku sčítání lidu, domů a bytů, které se uskutečnilo v roce 1991, žilo ve městě 9072 ekonomicky aktivních osob, které tak představovaly 55,8% z celkového počtu obyvatel a 92% obyvatel produktivního věku. Ekonomicky aktivních mužů bylo 4665, tzn. 59,5 % z celkového počtu obyvatel a 91,8 % z jejich počtu v produktivním věku. Vysoká nabídka příležitostí pro ženy se odrazila v tom, že ekonomicky aktivních žen bylo 4407, což činilo 52,3 % z jejich celkového počtu.

Společenské změny po roce 1990 ovlivnily ve městě ekonomickou základnu. Přestože se na jedné straně rozrostla nabídka pracovních příležitostí v terciální sféře, tj. především v obchodě a službách, došlo naopak k útlumu některých výrobních kapacit, a tím k poklesu pracovních příležitostí. Vývoj na trhu práce odráží situaci ekonomické základny. Do roku 1995 lze hodnotit míru nezaměstnanosti jako nízkou, neboť dosáhla 4,0 %. Absolutní údaj vypovídá o tom, že ke konci roku 1995 bylo evidováno 364 uchazečů o práci. V dalších letech se nezaměstnanost zvyšovala. V závěru roku 1999 bylo ve městě evidováno již 1079 uchazečů, z toho pak 520 žen. Meziroční nárůst počtu nezaměstnaných byl v roce 1999 nejvyšší (o 336 uchazečů).

Míra nezaměstnanosti dosáhla hodnoty 11,9 %, když za rok 1999 stoupla o 3.7 procentních hodů. Mezi uchazeči převažuji jednak mladší ročníky do 24 let, jednak osoby ve věku nad 45 let. Stále obtížněji nacházejí práci osoby nekvalifikované. Z hlediska vzdělanosti převažují mezí nezaměstnanými osoby se základním vzděláním (38.5 %) a vyučení (43.2 %). Postupně se prodlužuje doba, po kterou jsou uchazeči v evidenci úřadu práce. Téměř pětina je jich v evidenci více než 1 rok.

K 31.08.2018 činí míra nezaměstnanosti ve Varnsdorfu 4,24 %.

Další data a fakta:

Geografické prostředí
Demografie
Hospodářství
Dopravní spojení
Bytový fond a výstavba
Zdravotnictví a sociální péče
Školství
Životní prostředí