Demografie

Město Varnsdorf mělo podle statistické bilance na začátku roku 2017 celkem 15546 obyvatel, z toho 7998 žen. Tento počet obyvatel odpovídá úrovni z roku 1947. Pro srovnání - o 10 let dříve, v roce 1937 měl Varnsdorf 23719 obyvatel. Dlouhodobý demografický vývoj je možno rozdělit na tři významné etapy: V první vlně, v období 1950-1961, došlo k poklesu obyvatel o 1693 osob, což bylo ovlivněno poválečným vývojem. K mírnému vzestupu o 423 osob došlo v druhé etapě, v období 1961-1970. Ta předcházela výraznému vzestupu počtu obyvatel o 1844 osob v následujících letech 1970-1980, v tzv. období populační vlny. Od roku 1980 se počet obyvatel výrazně nemění. V roce 1994 dosáhl počet obyvatel 16341, od té doby vytrvale klesá.

Věkové složení obyvatel
Obyvatelstvo Varnsdorfu stárne. Postupně se mění věkové složení obyvatel. Klesá počet dětí ve věku do 14 let a současně tak klesá jejich podíl na celkovém úhrnu obyvatel. Na začátku roku 2017 žilo ve městě zhruba o 1000 dětí méně než v roce 1991. Děti tak představují 16 % z celkového počtu obyvatel. Pro srovnání v roce 1991 to bylo 21,5 %. Počet obyvtel starších 65 let se v porovnání let 1991 a 2016 téměř zdvojnásobil. Index stáří, který udává poměr mezi počtem obyvatel v poproduktivním věku (65 a více let) k počtu obyvatel v předproduktivním věku (0 - 14 let) představoval na počátku roku 2017 119,2 %. V roce 1999 hodnota tohoto indexu činila 86,1 %. Průměrný věk obyvatel dosáhl v roce 2016 41,9 let, v roce 1999 činil 37,1 let.

Narození
Počty narozených dětí na přelomu let 1990-1992 výrazně poklesly a od té doby se porodnost udržuje na nižší úrovni, i když jsou i ve Varnsdorfu v současné době silné ročníky žen ve věku, kdy mohou mít děti. Za celý rok 2016 se ve Varnsdorfu narodilo 155 živých děti, což je oproti roku 1991 o 52 dětí. tj. o 33,5 %, méně. .

Téměř polovina narozených dětí se v roce 2016 narodila mimo manželství. Růst počtu mimomanželsky narozených dětí je trendem celorepublikovým, avšak vývoj za město Varnsdorf republikový výrazně převyšuje. Ještě v roce 1991 podíl mimomanželsky narozených dětí na celkovém počtu narozených činil ve Varnsdorfu 20 %.

Sňatky, rozvody
Celkový pokles porodnosti má rovněž spojitost s poklesem počtu sňatků. Jestliže v roce 1991 bylo ve městě uzavřeno 125 sňatků, v roce 1998 to bylo už jen 82 a v roce 2016 bylo zaevidováno pouze 54 sňatků. K odkládání sňatků přispívají především zvyšující se nároky na ekonomickou samostatnost snoubenců, ale i další faktory, mezi které můžeme zahrnout širší možnost mladých lidí cestovat, budovat si postavení, podnikat.

V opačném případě, a to u rozvodovosti, došlo v letech 1991 - 1998 ke zhoršení, následný trend byl pozitivnější. V roce 1998 bylo rozvedeno 81 varnsdorfských manželství, v roce 2016 jich bylo pouze 45.

Migrace
Vývoj počtu obyvatel města v posledních dvou letech ovlivnilo především záporné migrační saldo. Počty vystěhovalých převýšily počty přistěhovalých.

Dopad demografického vývoje
Dětská složka populace zaznamenává změny, resp. úbytek, které výrazně po roce 2005 ovlivní kapacity školských zařízení. Bude se zvyšovat počet osob v poproduktivním věku. V této souvislosti lze očekávat změny struktury domácností a bydlení. Poroste počet domácností jednotlivců. Tento vývoj si vynutí tlak na rozšíření kapacit sociální péče. Současné vysoké náklady na pořízení bytů a rostoucí náklady na samotné bydlení zvýší zájem o malometrážní byty ze strany starších občanů a mladých manželství.

Další data a fakta:

Geografické prostředí
Trh práce
Hospodářství
Dopravní spojení
Bytový fond a výstavba
Zdravotnictví a sociální péče
Školství
Životní prostředí