Životní prostředí

Město Varnsdorf a se nachází v severním podhůří Lužických hor, v údolí řeky Mandavy. Tato oblast se vyznačuje příznivým životním prostředím, od pánevních okresů Ústeckého kraje je oddělena horami a rozsáhlými lesy a místní průmysl je historicky orientován na lehká odvětví textilní a strojírenské výroby. Město leží na severním okraji Chráněné krajinné oblasti Lužické Hory, nedaleko Národního parku České Švýcarsko. Od západu zasahuje k městu Ptačí oblast Labské pískovce a Přírodní rezervace Světlík. Historicky je Varnsdorf znám jako město zahrad a stromů, vznikl totiž postupným spojením několika vesnic a chybí mu typické městské jádro, místo toho zde najdeme větší podíl městské zeleně. Ve městě několik větších parků, řada drobných parkových ploch a 13 památných stromů.

Znečišťování ovzduší ve městě je způsobováno převážně místními zdroji. Většina rodinných domů je připojena na plyn, nebo používají moderní ekologické kotle na tuhá paliva. Některé domácnosti však dosud používají staré kotle a spalují méně kvalitní uhlí. V části města je také zavedeno centrální vytápění. Průmyslové zdroje znečištění ovzduší využívají převážně moderní technologie s nízkými emisemi.  Významný podíl na znečišťování ovzduší má místní automobilová doprava, která pomalu, ale vytrvale narůstá. Při současné propustnosti hranic naštěstí neprochází městem významnější tranzitní doprava. Kvalita ovzduší ve městě byla v minulosti monitorována měřící stanicí ČHMÚ, ale protože téměř nedocházelo k překračování imisních limitů a hodnoty se většinu času pohybovaly nízko, bylo měření jako nadbytečné ukončeno.

Nedílnou součástí kvality životního prostředí je také čistota vod. Město Varnsdorf leží v povodí řeky Mandavy, která třikrát překračuje státní hranici mezi ČR a SRN. Pramení na české straně, protéká českým městem Rumburk, německou obcí Seifhennersdorf, vrací se na českou stranu do Varnsdorfu a po 6 km odtéká do německého Grossschönau. V roce 1997 byl podél řeky vybudován unikátní kanalizační systém, který odvádí splašky z české i německé strany do velké společné čistírny odpadních vod. Samostatnou čistírnu odpadních vod si vybudovala také firma Velveta a.s. Drobné znečištění ještě přitéká do Mandavy z oblastí, kam nedosahuje kanalizace, ale jeho množství již není velké a voda v Mandavě je tak poměrně čistá a plná ryb.

Varnsdorf má vytvořen komplexní systém sběru odpadů, který občanům umožňuje pohodlně odkládat všechny druhy odpadu a motivuje je ke třídění. Ve sběru tříděného odpadu patří město Varnsdorf díky kombinaci nádobového a pytlového sběru mezi nejlepší.  Systém nakládání s odpady zajišťuje firma EKO servis Varnsdorf a.s., která je ze 45 % vlastněna městem. 

Další data a fakta:

Geografické prostředí
Demografie
Trh práce
Hospodářství
Dopravní spojení
Bytový fond a výstavba
Zdravotnictví a sociální péče
Školství