Nízkoprahový klub pro děti a mládež

Nízkoprahový klub pro děti a mládež
"MODRÝ KÁMEN"
T. G. Masaryka 2470, 407 47 Varnsdorf

Poslání:
Nízkoprahový klub pro děti a mládež chce zlepšit způsob života dětí a mládeže z Varnsdorfu a blízkého okolí, kteří se ocitají v nepříznivé sociální situaci nebo jsou touto situací ohroženi. Chce jim zajistit bezpečné zázemí pro smysluplné trávení volného času a poskytnout vhodné prostředí pro rozvoj jejich zájmů.
 
Cíle:
• snižovat dopad rizik trávení volného času dětí a mládeže na ulici
• poskytnout dostupné a bezpečné místo pro trávení volného času, psaní úkolů apod.
• nabízet smysluplné volnočasové aktivity
• pomáhat a podporovat děti a mládež při řešení složitých životních situací ve škole, v rodině
• rozvíjet sociální schopnosti a dovednosti dětí a mládeže potřebných pro jejich budoucí život

Cílová skupina:
Děti a mládež z Varnsdorfu a blízkého okolí ve věku 6 – 26 let bez rozdílu pohlaví a etnika, kteří:
• vyrůstají v nepodnětném nebo nefunkčním rodinném prostředí
• mají problematické vztahy s rodiči, jinými autoritami nebo vrstevníky
• mají problémy ve škole nebo při  hledání  zaměstnání
• mají sklon k porušování zákona.

Negativní vymezení cílové skupiny:
• osoby  tělesně, zrakově  či sluchově postižené
• osoby s mentálním postižením

Zásady:
• nízkoprahovost -  je založena na vstupu bez doporučení, na anonymitě klientů, na navázání důvěry, na poskytnutí bezpečného prostředí, které je blízké cílové skupině, na časové dostupnosti služby a bezplatnosti, podmínkou není žádné členství ani registrace, podmínkou není pravidelná docházka
• individuální přístup – služby jsou poskytovány na základě individuálního přístupu ke klientovi, respektuje se jeho rozhodnutí, přání a potřeby
• dobrovolnost – klienti navštěvují nízkoprahový klub dobrovolně, nikdo není nucen využívat nabízející služby klubu
• rovnost – klub nabízí své služby cílové skupině z Varnsdorfu a blízkého okolí bez rozdílu pohlaví, rasy, národnosti, příslušnosti k etnické menšině, barvy pleti, jazyka, víry, společenského postavení
• služby jsou poskytovány bezplatně – finanční spoluúčast je možná jen při navazujících aktivitách a klient je o ní předem informován, např. návštěva kina, divadla, zájezdy
• anonymita – klientům může být služba poskytována anonymně.
 

Poskytované činnosti:

1. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – volnočasové aktivity (výtvarný kroužek, hudební kroužek, počítačový kroužek, základy posilování, hudebně-dramatický kroužek, kroužek šikovných rukou)

2. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – spoluúčast na sportovních a kulturních akcí města, pořádání táborů, poznávacích výletů, návštěvy festivalů.

3. sociálně terapeutické činnosti - rozvoj osobnosti pomocí vlastních zdrojů, řešení osobních a vztahových problémů, porozumění sám sobě (motivace, prožívání, chování), náročné životní situace: zvládání, řešení, partnerské vztahy a rodičovství.

4. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – doprovod a pomoc uživatelům při jednání s institucemi a úřady.


Klienti mají k dispozici základní technické vybavení a prostory (2 herny, počítačová učebna a posilovna) pro trávení volného času (společenské hry, hudební nástroje, sportovní vybavení, výtvarné potřeby, knihy, hračky, DVD, televize apod.). Pro venkovní akce se využívá prostor přilehlé zahrady.

Klientům nabízíme práci v různých zájmových kroužcích, které jsou rozděleny dle činností do jednotlivých dnů. 
Klub realizuje zábavné programy, klienti se účastní různých výtvarných akcí a soutěží pořádaných různými organizacemi našeho města.

Spolupráce s rodinami klientů – zahrnuje také poradenství pro rodiče dětí a mládeže, kteří navštěvují klub.

Služby nízkoprahového klubu jsou poskytovány bezplatně, finanční spoluúčast je možná jen při navazujících aktivitách a klient je o ní předem informován, např. návštěva kina, divadla, zájezdy.

Kde: Nízkoprahový klub je v prvním patře budovy Centra sociálních služeb ve Varnsdorfu na adrese: T. G. Masaryka 2470, 407 47 Varnsdorf.

Kdy: Od pondělí do pátku v čase od 14:00 do 18:00 hod.
 
V případě zájmu o bližší informace se obraťte přímo na Centrum sociálních služeb v ul. T. G. Masaryka 2470 ve Varnsdorfu, kde se nízkoprahový klub pro děti a mládež nachází, tel.: 412 384 516-517 nebo se obracejte na MěÚ – odbor sociálních věcí a zdravotnictví, tel.: 412 374 615. 
Bližší informace je také možné získat  na  internetových  stránkách města www.varnsdorf.cz nebo na internetových stránkách CSS – www.cssuvdf.cz