ZÁZNAM: 5. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

ZÁZNAM: 5. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

25. 5. 2023 - Tomáš Secký, DiS.
Záznam přenosu z 5. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo 25. května 2023 od 15.00 hodin v sálu Lidové zahrady Varnsdorf.

Místo konání: Lidová zahrada, Karlova 702, Varnsdorf
Doba konání: 25. května 2023 od 15:00 hod.

Program jednání:

1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej části p. p. č. 3482 a části p. p. č. 3483 v k. ú. Varnsdorf 
1.02 Návrh na prodej p. p. č. 4925/1 v k. ú. Varnsdorf 
1.03 Návrh na prodej p. p. č. 557/1 a p. p. č. 558 v k. ú. Varnsdorf 
1.04 Návrh na prodej p. p. č. 3619/1 a části p. p. č. 3620 v k. ú. Varnsdorf 
1.05 Návrh na prodej p. p. č. 3621 a části p. p. č. 3620 v k. ú. Varnsdorf 
1.06 Návrh na prodej části p. p. č. 6668 a části p. p. č. 6669 v k. ú. Varnsdorf 
1.07 Návrh na prodej p. p. č. 7830/10 v k. ú. Varnsdorf 
1.08 Návrh na prodej p. p. č. 5798 a p. p. č. 5795 v k. ú. Varnsdorf 
1.09 Návrh na nabytí dílu „a“ z p. p. č. 771 v k. ú. Varnsdorf 
1.10 Návrh na nabytí p. p. č. 6291 a p. p. č. 6292 v k. ú. Varnsdorf
1.11 Návrh na prodej p. p. č. 5458 v k. ú. Varnsdorf
1.12 Návrh na směnu p. p. č. 5983/1 a p. p. č. 5990/4 za část p. p. č. 482 v k. ú. Varnsdorf
1.13 Návrh na prodej p. p. č. 7697/15 v k. ú. Varnsdorf
1.14 Návrh na schválení dohody o změně hranice obcí
1.15 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – právo cesty
1.16 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města
1.17 Návrh na uzavření smlouvy o pronájmu pozemku se smlouvou o budoucí kupní smlouvě
1.18 Dodatek č. 4 k SoD na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce centra sociálních služeb a ubytovny č. p. 2470 ve Varnsdorfu“
1.19 Schválení financování akce Revitalizace parku v ul. Západní/Barvířská a výstavba skateparkového hřiště ve Varnsdorfu
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé  

3.01 Vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2021 a 2022
4. Finanční záležitosti   
4.01 Závěrečný účet města za rok 2022 a schválení účetní závěrky 2022
4.02 Statut sociálního fondu na rok 2023
4.03 Návratná finanční výpomoc a finanční příspěvek pro Mateřskou školu Varnsdorf, Křižíkova 2757, v rámci Výzvy č. 5/2022: Přírodní zahrady
4.04 Žádost organizace Fotbalový klub Varnsdorf a. s. o individuální dotaci
4.05 Žádost o individuální dotaci spolku DRUG-OUT Klub, z. s. pro projekt Poradna pro závislosti Varnsdorf
4.06 Poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál – REGIA, a. s.
4.07 Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2023
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
Bod programu je stanoven na pevný čas 17:00 hodin za předpokladu, že je zcela dokončeno projednání bodu předcházejícího.
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr