Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

25. 11. 2022 - Jan Louka, DiS.
Zastupitelé se sejdou na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf ve čtvrtek 8. prosince 2022

I N F O R M A C E

o konání 2. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

Místo konání:             Lidová zahrada, Karlova 702, Varnsdorf
Doba konání:              8. prosince 2022 od 15:00 hod.

Program jednání:
1. Převody majetku města

1.01 Návrh na prodej p. p. č. 5342/17 v k. ú. Varnsdorf 
1.02 Návrh na prodej p. p. č. 211 a p. p. č. 220/2 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.03 Návrh na prodej p. p. č. 5786 a p. p. č. 5787 v k. ú. Varnsdorf 
1.04 Návrh na prodej p. p. č. 4306/27, části p. p. č. 4306/57, p. p. č. 4306/28 a p. p. č. 4306/99 vše v k. ú. Varnsdorf 
1.05 Návrh na prodej p. p. č. 3334, p. p. č. 3336 a p. p. č. 3345/4 vše v k. ú. Varnsdorf 
1.06 Návrh na prodej p. p. č. 192/19, jejíž součástí je stavba v k. ú. Varnsdorf 
1.07 Návrh na prodej p. p. č. 5839/4 v k. ú. Varnsdorf 
1.08 Návrh na prodej p. p. č. 7680 v k. ú. Varnsdorf
1.09 Návrh na prodej p. p. č. 2635/4, p. p. č. 2635/3, p. p. č. 2630 a p. p. č. 2637 v k. ú. Varnsdorf
1.10 Návrh na prodej p. p. č. 2527 v k. ú. Varnsdorf
1.11 Návrh na prodej p. p. č. 1968 v k. ú. Varnsdorf
1.12 Návrh na prodej části p. p. č. 4568/1 v k. ú. Varnsdorf
1.13 Návrh na zrušení usnesení
1.14 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města
1.15 Schválení uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem Rekonstrukce centra sociálních služeb a ubytovny č. p. 2470 ve Varnsdorfu
1.16 Žádost o prodloužení termínu oprav na č. p. 663 ve Varnsdorfu 
1.17 Schválení uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf 
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé  

3.01 Zpráva o činnosti společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s. v roce 2021
3.02 Zpráva o výsledku hospodaření Bytového družstva Varnsdorf
3.03 Výroční zpráva společnosti REGIA a. s. o činnosti za rok 2021
3.04 Výroční zpráva NF Hrádek-Burgsberg Varnsdorf za rok 2021
3.05 Zastoupení města v obchodních společnostech a sdruženích
3.06 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
3.07 Aktualizace akčního plánu zlepšování kvality ovzduší – Zóna Severozápad CZ04 – Varnsdorf 
4. Finanční záležitosti   
4.01 Členské příspěvky 
4.02 Poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál – REGIA, a.s.
4.03 Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby
4.04 Přehled plnění příjmů a výdajů k 31.10.2022
4.05 Rozpočtové provizorium na rok 2023
4.06 Žádost Technických služeb města Varnsdorf s.r.o. o prodloužení lhůty pro vrácení peněžních prostředků a jejich vyúčtování
4.07 Rozpočtové opatření č. 11 na rok 2022
4.08 IZŠ Varnsdorf Karlova – podání žádosti o neinvestiční dotaci a předfinancování projektu Podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků
4.09 ZŠ Varnsdorf Edisonova – podání žádosti o neinvestiční dotaci a předfinancování projektu Úspěch v každém z nás
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města 
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr

Jan Šimek v. r.
starosta města Varnsdorf

Ve Varnsdorfu dne 25. listopadu 2022

Upozornění: Obsah pozvánky je průběžně aktualizován.
Ze zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf bude probíhat on-line audio přenos.
Záznamy z jednání sledujte na městském kanále youtube.
Usnesení a výsledky hlasování naleznete zde.
Bližší informace k projednávaným bodům získáte buď na Městském úřadu Varnsdorf, nebo u svých zastupitelů.
Kontakty na zastupitele najdete na adrese:
http://www.varnsdorf.cz/cz/varnsdorf/zastupitelstvo-mesta/.
Kontakty na úředníky MěÚ Varnsdorf najdete na:
http://www.varnsdorf.cz/cz/ostatni/kontakty/kompletni_seznam_kontaktu/.