Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

14. 1. 2022 - Jan Louka, DiS.
Zastupitelé se sejdou na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf ve čtvrtek 27. ledna 2022

I N F O R M A C E

o konání 22. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

Místo konání:             Lidová zahrada, Karlova 702, Varnsdorf
Doba konání:              27. ledna 2022 od 15:00 hod.

Program jednání:
1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej p. p. č. 6845 a p. p. č. 6846 v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 6853, části p. p. č. 6854/1, části p. p. č. 6855 a části p. p. č. 6997/5 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh na směnu části p. p. č. 6855, části p. p. č. 6854/1 a části p. p. č. 6997/5 v k. ú. Varnsdorf za část p. p. č. 6858 a část p. p. č. 6859 v k. ú. Varnsdorf
1.04 Návrh na prodej části p. p. č. 1519/98 v k. ú. Varnsdorf
1.05 Návrh na prodej části p. p. č. 5078 a části p. p. č. 5079 v k. ú. Varnsdorf
1.06 Návrh na směnu části p. p. č. 5088 v k. ú. Varnsdorf za část p. p. č. 5086, část p. p. č. 5085/1 a část p. p. č. 5084 v k. ú. Varnsdorf
1.07 Návrh na prodej p. p. č. 5714/1 v k. ú. Varnsdorf
1.08 Návrh na nabytí části p. p. č. 3763 se stavbou č. p. 1093 v k. ú. Varnsdorf
1.09 Návrh na prodej části p. p. č. 995 a části p. p. č. 999 v k. ú. Studánka u Rumburku 
1.10 Návrh na prodej p. p. č. 891 v k. ú. Studánka u Rumburku 
1.11 Návrh na prodej p. p. č. 1155 a p. p. č. 1157 v k. ú. Studánka u Rumburku 
1.12 Návrh na zrušení usnesení
1.13 Návrh na uzavření smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby „Kamerový bod Kaufland, propoj z ulice 5. května, Varnsdorf“
1.14 Návrh na uzavření smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby „Síť veřejného osvětlení ulice Žitavská, k. ú. Varnsdorf“
1.15 Návrh na zrušení usnesení
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé
4. Finanční záležitosti
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města –
Bod programu je stanoven na pevný čas 17:00 hodin za předpokladu, že je zcela dokončeno projednání bodu předcházejícího.
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr

ThMgr. Roland Solloch v. r.
starosta města Varnsdorf 

Ve Varnsdorfu dne 14. ledna 2022

Upozornění: Obsah pozvánky je průběžně aktualizován.
Ze zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf bude probíhat on-line audio přenos.
Záznamy z jednání sledujte na městském kanále youtube.
Usnesení a výsledky hlasování naleznete zde.
Bližší informace k projednávaným bodům získáte buď na Městském úřadu Varnsdorf, nebo u svých zastupitelů.
Kontakty na zastupitele najdete na adrese:
http://www.varnsdorf.cz/cz/varnsdorf/zastupitelstvo-mesta/.
Kontakty na úředníky MěÚ Varnsdorf najdete na:
http://www.varnsdorf.cz/cz/ostatni/kontakty/kompletni_seznam_kontaktu/.