Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

8. 9. 2023 - Jan Louka, DiS.
Zastupitelé se sejdou na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf ve čtvrtek 21. září 2023

I N F O R M A C E
o konání 7. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

Místo konání: Lidová zahrada, Karlova 702, Varnsdorf
Doba konání: 21. září 2023 od 15:00 hod.

Program jednání:
1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej p. p. č. 1096 a p. p. č. 1097 v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na prodej p. p. č. 1136/2, p. p. č. 1137 a část p. p. č. 1136/1 vše v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh na prodej části p. p. č. 7706 v k. ú. Varnsdorf
1.04 Návrh na prodej p. p. č. 958/1 a p. p. č. 962 vše v k. ú. Studánka u Rumburku
1.05 Návrh na prodej p. p. č. 4820 v k. ú. Varnsdorf
1.06 Návrh na nabytí části p. p. č. 5713/1, části p. p. č. 5715/1, části p. p. č. 5715/3 a části p. p. č. 5715/4 v k. ú. Varnsdorf
1.07 Návrh na uzavření kupní smlouvy na nabytí p. p. č. 8258, p. p. č. 8259 a p. p. č. 8260 v k. ú. Varnsdorf 
1.08 Návrh na zrušení usnesení a návrh na nabytí p. p. č. 8193 se stavbou č. p. 1146, p. p. č. 8188/8 a části p. p. č. 8188/1 vše v k. ú. Varnsdorf 
1.09 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti 
1.10 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě Úprava veřejného osvětlení křižovatky Mladoboleslavská a Žitavská včetně osvětlení přechodu pro chodce v ul. Národní, k. ú.  Varnsdorf
1.11 Návrh na uplatnění předkupního práva 
1.12 Schválení financování akce Revitalizace parku v ul. Západní/Barvířská a výstavba skateparkového hřiště ve Varnsdorfu
1.13 Návrh na nabytí p. p. č. 6790 v k.ú. Varnsdorf
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé  

3.01 Zpráva o činnosti společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s. v roce 2022
3.02 Zpráva o činnosti společnosti EKO servis Varnsdorf a. s. za rok 2022
3.03 Zpráva o činnosti společnosti Technické služby města Varnsdorf s. r. o. za rok 2022
3.04 Poskytnutí neinvestiční dotace na nadstandardní reprezentaci týmu varnsdorfských profesionálních hasičů 
3.05 Příprava zákona Povinné zálohování PET lahví a plechovek od nápojů
3.06 Určení pověřeného strážníka Městské policie Varnsdorf    
4. Finanční záležitosti   
4.01 Rozbory hospodaření města Varnsdorf k 30.06.2023
4.02 Žádost o individuální dotaci pro Základní školu Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace, IČO: 70698180
4.03 Rozpočtové opatření č. 9 na rok 2023
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města 
Bod programu je stanoven na pevný čas 17:00 hodin za předpokladu, že je zcela dokončeno projednání bodu předcházejícího.
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr

Jan Šimek v. r.
starosta města Varnsdorf 

Ve Varnsdorfu dne 8. září 2023

Upozornění: Obsah pozvánky je průběžně aktualizován.
Ze zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf bude probíhat on-line audio přenos.
Záznamy z jednání sledujte na městském kanále youtube.
Usnesení a výsledky hlasování naleznete zde.
Bližší informace k projednávaným bodům získáte buď na Městském úřadu Varnsdorf, nebo u svých zastupitelů.
Kontakty na zastupitele najdete na adrese: http://www.varnsdorf.cz/cz/varnsdorf/zastupitelstvo-mesta/.
Kontakty na úředníky MěÚ Varnsdorf najdete na: http://www.varnsdorf.cz/cz/ostatni/kontakty/kompletni_seznam_kontaktu/.