XXX. zasedání zastupitelstva online

XXX. zasedání zastupitelstva online

30. 11. 2017 - +DiS. Tomáš Secký
Zde můžete sledovat video přenos ze zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná 30. listopadu 2017 od 15.00 hodin.

Internetovou konektivitu pro online přenos zajišťuje sdružení VDF Free.
Pozvánku na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf naleznete na této adrese.

Program XXX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se uskuteční dne 30. listopadu 2017 
od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej p. p. č. 7747, p. p. č. 7728/1 a p. p. č. 7728/4 vše v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 5075/2 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh na prodej části p. p. č. 4306/53 v k. ú. Varnsdorf
1.04 Návrh na prodej části p. p. č. 4306/91 v k. ú. Varnsdorf
1.05 Návrh na prodej p. p. č. 4306/89, p. p. č. 4306/24 a části p. p. č. 4306/91 v k. ú. Varnsdorf
1.06 Návrh na prodej části p. p. č. 1954/1 v k. ú. Varnsdorf
1.07 Návrh na prodej části p. p. č. 1954/1 v k. ú. Varnsdorf
1.08 Návrh na prodej části p. p. č. 1954/1 v k. ú. Varnsdorf
1.09 Návrh na prodej části p. p. č. 6897/1, části p. p. č. 6898 a části p. p. č. 6900/1 v k. ú. Varnsdorf
1.10 Návrh na prodej části p. p. č. 6889 a části p. p. č. 6641 v k. ú. Varnsdorf
1.11 Návrh na prodej části p. p. č. 6889, části p. p. č. 6893 a části p. p. č. 6641 v k. ú. Varnsdorf
1.12 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města
1.13 Nabytí nemovitostí – bytové panelové domy v ul. Hrnčířská - č. p. 2725 na p. p. č. 4553 a č. p. 2726 na p. p. č. 4554/2 v k. ú. Varnsdorf do vlastnictví města 
1.14 Uzavření smlouvy o dílo a zajištění financování akce „Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu“
1.15 Schválení podání žádostí o dotaci do Podprogramu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách pro rok 2018 vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé  

3.01 Studie udržitelného rozvoje systému zásobování teplem města Varnsdorf 
3.02 Odměny neuvolněným členům ZM
3.03 Spolufinancování veřejně prospěšných prací
4. Finanční záležitosti   
4.01 Členské příspěvky města Varnsdorf na rok 2018
4.02 Rozpočtové provizorium na rok 2018
4.03 Rozpočtové opatření č. 12 na rok 2017
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města 
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr