Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

10. 3. 2023 - Ing. Lukáš Vébr
Zastupitelé se sejdou na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf ve čtvrtek 23. března 2023. Zasedání se zúčastní zástupci kraje a budou informovat občany ohledně zdravotní záchranné služby.

I N F O R M A C E
o konání 4. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

Místo konání: Lidová zahrada, Karlova 702, Varnsdorf
Doba konání: 23. března 2023 od 15:00 hod.

Program jednání:
1. Převody majetku města
1.01 Návrh prodej p. p. č. 4725/1 v k. ú. Varnsdorf 
1.02 Návrh prodej p. p. č. 7282/3 v k. ú. Varnsdorf 
1.03 Návrh prodej p. p. č. 34/17 v k. ú. Varnsdorf 
1.04 Návrh prodej části p. p. č. 3814/3 v k. ú. Varnsdorf 
1.05 Návrh prodej části p. p. č. 4605/2 v k. ú. Varnsdorf 
1.06 Návrh prodej části p. p. č. 790/1 v k. ú. Studánka u Rumburku 
1.07 Návrh prodej části p. p. č. 627 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.08 Návrh na nabytí části p. p. č. 5324/2 a p. p. č. 5324/6 v k. ú. Varnsdorf 
1.09 Návrh na směnu části p. p. č. 4787 a části p. p. č. 4789 za část p. p. č. 4791/1 v k. ú. Varnsdorf 
1.10 Návrh na prodej p. p. č. 730 v k. ú. Varnsdorf
1.11 Návrh na prodej p. p. č. 6781 v k. ú. Varnsdorf
1.12 Návrh na prodej části p. p. č. 340/1 a části p. p. č. 344 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.13 Návrh na prodej p. p. č. 220/2 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.14 Návrh na zrušení usnesení
1.15 Návrh na zrušení usnesení
1.16 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě v důsledku realizace stavby Veřejné osvětlení – tř. 5. května ve Varnsdorfu
1.17 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města
1.18 Schválení nových zřizovacích listin, změna svěřeného majetku ve správě příspěvkových organizací ZŠ Náměstí Varnsdorf a ŠJ Náměstí Varnsdorf 
1.19 Návrh na nabytí části p. p. č. 5866/9 v k. ú. Varnsdorf 
1.20 Schválení uzavření Dodatku č. 3 k SoD na realizaci veřejné zakázky s názvem Rekonstrukce centra sociálních služeb a ubytovny č. p. 2470 ve Varnsdorfu
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé
3.01 OZV o regulaci hlučných činností a o stanovení výjimečných případů, kdy doba nočního klidu je vymezena dobou kratší
3.02 Poskytnutí neinvestičních dotací pro rok 2023 v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf 
3.03 Strategie cestovního ruchu města Varnsdorf na období let 2022-2027
3.04 Stanovení odměny neuvolněným členům ZM
3.05 Odvolání velitele Městské policie Varnsdorf
3.06 Zajištění neodkladné přednemocniční zdravotní péče na území Šluknovského výběžku (Bod programu je stanoven na pevný čas 16:00 hodin za předpokladu, že je zcela   dokončeno projednání bodu předcházejícího.)
4. Finanční záležitosti
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města – Bod programu je stanoven na pevný čas 17:00 hodin za předpokladu, že je zcela dokončeno projednání bodu předcházejícího.
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr

Jan Šimek v. r.
starosta města Varnsdorf 

Ve Varnsdorfu dne 10. března 2023

 

Upozornění: Obsah pozvánky je průběžně aktualizován.
Ze zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf bude probíhat on-line audio přenos.
Záznamy z jednání sledujte na městském kanále youtube.
Usnesení a výsledky hlasování naleznete zde.
Bližší informace k projednávaným bodům získáte buď na Městském úřadu Varnsdorf, nebo u svých zastupitelů.
Kontakty na zastupitele najdete na adrese: http://www.varnsdorf.cz/cz/varnsdorf/zastupitelstvo-mesta/.
Kontakty na úředníky MěÚ Varnsdorf najdete na: http://www.varnsdorf.cz/cz/ostatni/kontakty/kompletni_seznam_kontaktu/.