Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

15. 5. 2020 - +DiS. Jan Louka
Zastupitelé se sejdou na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf ve čtvrtek 28. května 2020

I N F O R M A C E
o konání 12. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

Místo konání:             Centrum Střelnice  
Doba konání:              28. května 2020 od 15:00 hod.

Program jednání:
1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej části p. p. č. 5342/1 v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na prodej p. p. č. 7721/14 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh na prodej části p. p. č. 7697/1 v k. ú. Varnsdorf
1.04 Návrh na prodej části p. p. č. 7697/1 v k. ú. Varnsdorf
1.05 Návrh na prodej části p. p. č. 7697/1 v k. ú. Varnsdorf
1.06 Návrh na prodej části p. p. č. 7697/1 v k. ú. Varnsdorf
1.07 Návrh na prodej části p. p. č. 7697/1 v k. ú. Varnsdorf
1.08 Návrh na prodej p. p. č. 3509/5 a p. p. č. 3508 v k. ú. Varnsdorf
1.09 Návrh na prodej části p. p. č. 3201 a p. p. č. 3195/2 v k. ú. Varnsdorf
1.10 Návrh na prodej p. p. č. 1615/1 v k. ú. Varnsdorf
1.11 Návrh na prodej části p. p. č. 794 v k. ú. Varnsdorf
1.12 Návrh na prodej části p. p. č. 5280 v k. ú. Varnsdorf
1.13 Návrh na prodej p. p. č. 6893 v k. ú. Varnsdorf
1.14 Návrh na prodej p. p. č. 4822 v k. ú. Varnsdorf
1.15 Návrh na prodej p. p. č. 918/1 v k. ú. Varnsdorf
1.16 Návrh na prodej p. p. č. 1519/133 a p. p. č. 1519/148 v k. ú. Varnsdorf
1.17 Návrh na prodej p. p. č. 1531/33 se stavbou garáže v k. ú. Varnsdorf
1.18 Návrh na prodej části p. p. č. 723 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.19 Návrh na směnu části p. p. č. 901 a části p. p. č. 902/1 za část p. p. č. 892/2 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.20 Návrh na bezúplatné nabytí p. p. č. 512/10 v k. ú. Varnsdorf
1.21 Návrh na nabytí podílů p. p. č. 3814/27 v k. ú. Varnsdorf
1.22 Návrh na nabytí p. p. č. 504/20, p. p. č. 511/14 a p. p. č. 511/15 v k. ú. Varnsdorf
1.23 Návrh na nabytí p. p. č. 3082/4 v k. ú. Varnsdorf
1.24 Návrh na prodej p. p. č. 966/3 v k. ú. Varnsdorf
1.25 Návrh na prodej části p. p. č. 6204/19 v k. ú. Varnsdorf
1.26 Návrh na prodej části p. p. č. 5990/4 a p. p. č. 5983/1 v k. ú. Varnsdorf
1.27 Návrh na uplatnění předkupního práva 
1.28 Návrh na zrušení usnesení
1.29 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě zřízení služebnosti inženýrské sítě a návrh na uzavření smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby: „Varnsdorf, Studánka, kabelizace veřejného osvětlení I. Etapa“
1.30 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města
1.31 Dodatek č. 4 smlouvy o dílo „Rekonstrukce a modernizace stravovacího provozu a distribuce jídel pro nemocnici Varnsdorf“
1.32 Rozhodnutí o veřejné zakázce s názvem Sběrný dvůr města Varnsdorf
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé  

3.01 Vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2019
3.02 Radarové měření ve Varnsdorfu a na Studánce
3.03 Souhlas s podáním dotačního titulu Město Varnsdorf – DA na rok 2021
3.04 Vybudování a vybavení multifunkční učebny pro výuku odborných předmětů pro 28 žáků na Základní škole Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace
3.05 Projekt Asistenti prevence kriminality a Domovník - preventista
3.06 Obecně závazné vyhlášky o pohybu psů na veřejných prostranstvích a o evidenci trvale označených psů
3.07 Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci REGIA a. s. z rozpočtu města Varnsdorf pro rok 2020
4. Finanční záležitosti   
4.01 Nabídka odkupu akcií Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s.
4.02 Závěrečný účet města Varnsdorf za rok 2019
4.03 Přehled plnění příjmů a výdajů k 30.04.2020
4.04 Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2020
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města 
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr  
 
 

ThMgr. Roland Solloch v. r.
starosta města Varnsdorf

Ve Varnsdorfu dne 15. května 2020

Upozornění: Obsah pozvánky je průběžně aktualizován.
Ze zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf bude probíhat on-line audio přenos.
Záznamy z jednání sledujte na městském kanále youtube.
Usnesení a výsledky hlasování naleznete zde.
Bližší informace k projednávaným bodům získáte buď na Městském úřadu Varnsdorf, nebo u svých zastupitelů.
Kontakty na zastupitele najdete na adrese:
http://www.varnsdorf.cz/cz/varnsdorf/zastupitelstvo-mesta/.
Kontakty na úředníky MěÚ Varnsdorf najdete na:
http://www.varnsdorf.cz/cz/ostatni/kontakty/kompletni_seznam_kontaktu/.