ZÁZNAM: 20. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

ZÁZNAM: 20. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

23. 9. 2021 - Tomáš Secký, DiS.
Záznam přenosu z 20. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo 23. září 2021 od 15.00 hodin v sálu Lidové zahrady Varnsdorf.

Vzhledem k pandemii koronaviru a vyhlášeným mimořádným opatřením žádáme občany města, aby se zasedání osobně účastnili jen v nezbytně nutném případě a za dodržení povinnosti užít ochrannou roušku dýchacích cest a dodržování rozestupů 2 metry. Kapacita sálu pro veřejnost je omezena, doporučujeme proto využít především online přenos ze zasedání, který naleznete na webových stránkách města Varnsdorf.

Informace o konání 20. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

Místo konání: Lidová zahrada Varnsdorf, Karlova 702, 407 47 Varnsdorf 
Doba konání: 23. září 2021 od 15:00 hod.

Program jednání:

1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej části p. p. č. 5381/1 a části p. p. č. 5382/1 v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na prodej p. p. č. 3478/1 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh na prodej p. p. č. 4371, p. p. č. 4372 a p. p. č. 4373 v k. ú. Varnsdorf
1.04 Návrh na prodej p. p. č. 910 v k. ú. Varnsdorf
1.05 Návrh na prodej části p. p. č. 6318 v k. ú. Varnsdorf
1.06 Návrh na prodej části p. p. č. 6318, p. p. č. 6319 a p. p. č. 6320 v k. ú. Varnsdorf
1.07 Návrh na prodej p. p. č. 4725/1 v k. ú. Varnsdorf
1.08 Návrh na prodej p. p. č. 2353 se stavbou bez č. p. a p. p. č. 2355 v k. ú. Varnsdorf
1.09 Návrh na prodej p. p. č. 4306/23, p. p. č. 4306/186 a p. p. č. 4306/138 v k. ú. Varnsdorf
1.10 Návrh na prodej části p. p. č. 4048/2 v k. ú. Varnsdorf
1.11 Návrh na prodej části p. p. č. 3464/1 v k. ú. Varnsdorf
1.12 Návrh na prodej části p. p. č. 1550/1 v k. ú. Varnsdorf
1.13 Návrh na prodej části p. p. č. 1550/1 v k. ú. Varnsdorf
1.14 Návrh na prodej p. p. č. 3848 v k. ú. Varnsdorf
1.15 Návrh na prodej p. p. č. 191 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.16 Návrh na prodej p. p. č. 188 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.17 Návrh na prodej p. p. č. 211 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.18 Návrh na prodej p. p. č. 984 a části p. p. č. 986/1 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.19 Návrh na prodej p. p. č. 881 a p. p. č. 880 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.20 Návrh na prodej části p. p. č. 881 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.21 Návrh na prodej části p. p. č. 881 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.22 Návrh na prodej části p. p. č. 532/1 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.23 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej části p. p. č. 2832/3 v k. ú. Varnsdorf
1.24 Návrh na uplatnění předkupního práva 
1.25 Návrh na uplatnění předkupního práva
1.26 Návrh na nabytí p. p. č. 1973/3 a p. p. č. 1973/12 v k. ú. Varnsdorf
1.27 Návrh na zrušení usnesení
1.28 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkové organizaci města
1.29 Návrh na nabytí p. p. č. 45 se stavbou č. p. 1082 a p. p. č. 46 v k. ú. Varnsdorf
2. Zprávy výborů ZM
2.01 Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Městem Varnsdorf a Teplárnou Varnsdorf
3. Různé  
3.01 Výroční zpráva společnosti Technické služby města Varnsdorf s. r. o. za rok 2020
3.02 Zpráva o činnosti společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s. v roce 2020
3.03 Zpráva o činnosti společnosti REGIA a. s.
3.04 Zpráva o činnosti společnosti EKO servis Varnsdorf a. s. v roce 2020
3.05 Destinační fond Českého Švýcarska
3.06 Rozvoj bytové výstavby v centru města, penzionu pro seniory a komplexní řešení území Rekreačního rybníka jako centra pro rekreaci, sportovní a kulturní aktivity
4. Finanční záležitosti   
4.01 OZV č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
4.02 Rozbory hospodaření města Varnsdorf k 30.06.2021
4.03 Rozpočtové opatření č. 7 na rok 2021
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města (Bod programu je stanoven na pevný čas 17:00 hodin za předpokladu, že je zcela dokončeno projednání bodu předcházejícího.)
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr