ZÁZNAM: 9. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

ZÁZNAM: 9. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

30. 11. 2023 - Tomáš Secký, DiS.
Záznam přenosu z 9. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo 30. listopadu 2023 od 15.00 hodin v sálu Lidové zahrady Varnsdorf.

Program jednání:

1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej p. p. č. 4818 v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na prodej p. p. č. 4819 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh na prodej p. p. č. 4823 v k. ú. Varnsdorf
1.04 Návrh na prodej p. p. č. 1010/2 v k. ú. Varnsdorf
1.05 Návrh na prodej p. p. č. 1910 v k. ú. Varnsdorf
1.06 Návrh na prodej p. p. č. 2432/2 v k. ú. Varnsdorf
1.07 Návrh na prodej p. p. č. 531 a p. p. č. 532/1 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.08 Návrh na zrušení usnesení a následný prodej p. p. č. 1230/9 v k. ú. Varnsdorf
1.09 Návrh na směnu pozemků a nabytí části pozemku v k. ú. Studánka u Rumburku
1.10 Návrh na prodej části p. p. č. 6368/1 v k. ú. Varnsdorf
1.11 Návrh na prodej části p. p. č. 5374 v k. ú. Varnsdorf
1.12 Návrh na prodej části p. p. č. 5324/3 v k. ú. Varnsdorf
1.13 Návrh na nabytí p. p. č. 1238, jejíž součástí je stavba č. p. 1600 v k. ú. Varnsdorf
1.14 Návrh na nabytí spoluvlastnických podílů p. p. č. 1333 v k. ú. Varnsdorf
1.15 Návrh na nabytí spoluvlastnického podílu p. p. č. 4966/5 v k. ú. Varnsdorf
1.16 Návrh na uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce centra sociálních služeb a ubytovny č. p. 2470 ve Varnsdorfu“
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé  

3.01 Zvýšení neinvestiční dotace v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
3.02 Zřizovací listiny školských příspěvkových organizací, Městské knihovny Varnsdorf a Městského divadla Varnsdorf
3.03 Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Nemocnice Varnsdorf
3.04 Schválení podání Programu prevence kriminality a zajištění spolufinancování
3.05 Žádost organizace Technické služby města Varnsdorf s.r.o. o povolení vrácení návratné finanční výpomoci formou splátek
4. Finanční záležitosti   
4.01 Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby společnosti REGIA a.s.
4.02 Členské příspěvky na rok 2024
4.03 Rozpočtové provizorium na rok 2024
4.04 Žádost ZŠ Varnsdorf, Východní 1602 o povolení použití části návratné finanční výpomoci
4.05 Rozpočtové opatření č. 11 na rok 2023
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
Bod programu je stanoven na pevný čas 17:00 hodin za předpokladu, že je zcela dokončeno projednání bodu předcházejícího.
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr