Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

7. 6. 2024 - Jan Louka, DiS.
Zastupitelé se sejdou na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf ve čtvrtek 20. června 2024

I N F O R M A C E
o konání 13. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

Místo konání:  Lidová zahrada, Karlova 702, Varnsdorf
Doba konání:  20. června 2024 od 15:00 hod.

Program jednání:

1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej p. p. č. 2640, jejíž součástí je stavba v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 211 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh na směnu části p. p. č. 308, části p. p. č. 303, části p. p. č. 305 a p. p. č. 306 za část p. p. č. 310/1, část p. p. č. 307/1 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.04 Návrh na směnu části p. p. č. 1548/10 a části p. p. č. 1548/3 za část p. p. č. 1548/4 v k. ú. Varnsdorf
1.05 Návrh na směnu části p. p. č. 3386 za p. p. č. 1966/1 a p. p. č. 1967/10 v k. ú. Varnsdorf a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
1.06 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě v důsledku realizace stavby „Nový zdroj pro zásobování teplem sítě CZT Varnsdorf, vodovodní a 2x kanalizační přípojka“ v k. ú.  Varnsdorf
1.07 Návrh na vydání souhlasu s převodem pozemku 
1.08 Poskytnutí příplatku mimo základní kapitál společnosti SVS, a.s., v souvislosti s prodejem stavby „Varnsdorf, Hrádek, ul. Nemocniční – vodovod a kanalizace“
1.09 Návrh na doplnění usnesení
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé  

3.01 Zpráva o výsledku hospodaření Bytového družstva Varnsdorf
4. Finanční záležitosti   
4.01 Závěrečný účet města za rok 2023 a schválení účetní závěrky 2023
4.02 Odpis nedaňové pohledávky
4.03 Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2024
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města 
Bod programu je stanoven na pevný čas 17:00 hodin za předpokladu, že je zcela dokončeno projednání bodu předcházejícího.
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr

Jan Šimek v. r.
starosta města Varnsdorf 

Ve Varnsdorfu dne 7. června 2024

Upozornění: Obsah pozvánky je průběžně aktualizován.
Ze zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf bude probíhat on-line audio přenos.
Záznamy z jednání sledujte na městském kanále youtube.
Usnesení a výsledky hlasování naleznete zde.
Bližší informace k projednávaným bodům získáte buď na Městském úřadu Varnsdorf, nebo u svých zastupitelů.
Kontakty na zastupitele najdete na adrese: http://www.varnsdorf.cz/cz/varnsdorf/zastupitelstvo-mesta/.
Kontakty na úředníky MěÚ Varnsdorf najdete na: http://www.varnsdorf.cz/cz/ostatni/kontakty/kompletni_seznam_kontaktu/.