Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

10. 5. 2024 - Jan Louka, DiS.
Zastupitelé se sejdou na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf ve čtvrtek 23. května 2024

I N F O R M A C E
o konání 12. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

Místo konání:  Lidová zahrada, Karlova 702, Varnsdorf
Doba konání:  23. května 2024 od 15:00 hod.

Program jednání:
1. Převody majetku města

1.01 Návrh na prodej p. p. č. 5282, jejíž součástí je nezapsaná stavba garáže v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na prodej p. p. č. 2640, jejíž součástí je stavba v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh na prodej části p. p. č. 4820 v k. ú. Varnsdorf
1.04 Návrh na směnu části p. p. č. 6846 za část p. p. č. 6843 v k. ú. Varnsdorf
1.05 Návrh na nabytí p. p. č. 6585, jejíž součástí je stavba č. p. 2410, p. p. č. 6584, p. p. č. 6586, p. p. č. 6587 a p. p. č. 6588, vše v k. ú. Varnsdorf
1.06 Návrh na nabytí p. p. č. 8224 v k. ú. Varnsdorf
1.07 Návrh na uzavření kupní smlouvy na prodej části p. p. č. 7721/18 a části p. p. č. 7706/5 v k. ú. Varnsdorf
1.08 Návrh na prodej p. p. č. 6755/1 v k. ú. Varnsdorf
1.09 Návrh na výmaz předkupního práva v k. ú. Varnsdorf
1.10 Návrh na výmaz předkupního práva v k. ú. Varnsdorf
1.11 Návrh na zrušení usnesení
1.12 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města
1.13 Uzavření smlouvy o peněžitém příplatku mimo základní kapitál se společností SČVK, a.s., v souvislosti s prodejem stavby „Varnsdorf, ul. A. Jiráska, p. č. 5342/1 - vodovod“ 
1.14 Návrh na prodej p. p. č. 3469/1 v k. ú. Varnsdorf
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé  

3.01 Výroční zpráva společnosti REGIA a. s. o činnosti za rok 2023
3.02 Smlouva o zabezpečení lékařské pohotovostní služby s Nemocnicí Varnsdorf
3.03 Schválení financování projektu APK
3.04 Pravidelná roční zpráva JSDH za rok 2023
4. Finanční záležitosti   
4.01 Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2024
4.02 Návrh OZV o stanovení místních koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města 
Bod programu je stanoven na pevný čas 17:00 hodin za předpokladu, že je zcela dokončeno projednání bodu předcházejícího.
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr

Jan Šimek v. r.
starosta města Varnsdorf 

Ve Varnsdorfu dne 10. května 2024

Upozornění: Obsah pozvánky je průběžně aktualizován.
Ze zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf bude probíhat on-line audio přenos.
Záznamy z jednání sledujte na městském kanále youtube.
Usnesení a výsledky hlasování naleznete zde.
Bližší informace k projednávaným bodům získáte buď na Městském úřadu Varnsdorf, nebo u svých zastupitelů.
Kontakty na zastupitele najdete na adrese: http://www.varnsdorf.cz/cz/varnsdorf/zastupitelstvo-mesta/.
Kontakty na úředníky MěÚ Varnsdorf najdete na: http://www.varnsdorf.cz/cz/ostatni/kontakty/kompletni_seznam_kontaktu/.