ZÁZNAM: 4. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

ZÁZNAM: 4. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

28. 3. 2019 - +DiS. Tomáš Secký
Záznam přenosu ze zasedání 4. Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo 28. března 2019 od 15.00 hodin.

Program 4. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 28. března 2019 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice.

Program jednání:
1. Převody majetku města

1.01 Návrh na prodej p. p. č. 2490 v k. ú. Varnsdorf 
1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 7697/1 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh na prodej p. p. č. 167 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.04 Návrh na bezúplatné nabytí p. p. č. 2244/1 v k. ú. Dolní Podluží
1.05 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej části p. p. č. 1592/12 v k. ú. Varnsdorf
1.06 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě v důsledku realizace stavby „VO v ul. Mariánská, Varnsdorf
1.07 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města 
1.08 Návrh na prodej p. p. č. 2562/6, části p. p. č. 2562/5, části p. p. č. 2564, části p. p. č. 2562/7 a části p. p. č. 2563/2 vše v k. ú. Varnsdorf 
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé  

3.01 Vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2018
3.02 Poskytnutí neinvestičních dotací pro rok 2019 v rámci Koncepce podpory sportu 
4. Finanční záležitosti   
4.01 Žádost o návratnou finanční výpomoc pro organizaci S radostí, z. s.
4.02 Žádost Technických služeb města Varnsdorf s. r. o.
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města 
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr