ZÁZNAM: 24. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

ZÁZNAM: 24. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

26. 5. 2022 - Tomáš Secký, DiS.
Záznam přenosu z 24. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo 26. května 2022 od 15.00 hodin v sálu Lidové zahrady Varnsdorf.

Informace o konání 24. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

Místo konání: Lidová zahrada, Karlova 702, Varnsdorf
Doba konání: 26. května 2022 od 15:00 hod.

Program jednání:1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej části p. p. č. 6853, části p. p. č. 6854/1, části p. p. č. 6855 a části p. p. č. 6997/5 v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na prodej p. p. č. 892/2 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.03 Návrh na prodej p. p. č. 6862 v k. ú. Varnsdorf
1.04 Návrh na prodej p. p. č. 5391/1 a p. p. č. 5401 v k. ú. Varnsdorf
1.05 Návrh na prodej p. p. č. 6472/1 v k. ú. Varnsdorf
1.06 Návrh na prodej části p. p. č. 2426/1 v k. ú. Varnsdorf
1.07 Návrh na nabytí p. p. č. 4306/118 a 4306/120 v k. ú. Varnsdorf
1.08 Návrh na nabytí části p. p. č. 3931 v k. ú. Varnsdorf
1.09 Návrh na uplatnění předkupního práva 
1.10 Návrh na nabytí p. p. č. 6241, jejíž součástí je stavba č. p. 1072, p. p. č. 6242, p. p. č. 6247/1 a p. p. č. 6247/2 v k. ú. Varnsdorf
1.11 Návrh na prodej p. p. č. 2533 a p. p. č. 2528/1 v k. ú. Varnsdorf
1.12 Návrh na prodej části p. p. č. 1519/98 v k. ú. Varnsdorf
1.13 Návrh na prodej části p. p. č. 3771 v k. ú. Varnsdorf
1.14 Návrh na prodej p. p. č. 6900/1, p. p. č. 6900/2 a p. p. č. 6897/11 v k. ú. Varnsdorf
1.15 Návrh na směnu části p. p. č. 892/1 za část p. p. č. 895 v k. ú. Studánka u Rumburku 
1.16 Návrh na nabytí 106 bytových jednotek v domě č.p. 2761, 2762 a 2763 ve Varnsdorfu 
1.17 Schválení uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf“
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé  

3.01 Akční plán zlepšování kvality ovzduší – Zóna Severozápad CZ04 – Varnsdorf
3.02 Pravidelná roční zpráva JSDH za rok 2021
3.03 Schválení podání Programu prevence kriminality a zajištění spolufinancování 
4. Finanční záležitosti   
4.01 Nabídka koupě akcií Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a. s.
4.02 Žádost o individuální dotaci spolku DRUG-OUT Klub, z. s., pro projekt Poradna pro závislosti Varnsdorf
4.03 Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2022
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města 
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr