Mlýny v regionu

Arnoltice - mlýn

Kategorie: Mlýny ve Šluknovském výběžku

Mlýn holandského typu na okraji Arnoltic byl postaven v roce 1830. Na pozemkové mapě z roku 1843 již je zakreslen na severoseverozápad od kostela, při rozcestí.
Když mlýn přestal sloužit původnímu účelu v roce 1877, dostal novou plechovou střechu a interiér byl upraven k obývání. Od poválečného odsunu Němců, kteří byli jeho obyvateli, mlýn zpustnul. Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého století jej jako ruinu bez střechy odkoupil otec dnešního majitele a objekt zrenovoval k rekreačním účelům.
Budova mlýna je postavena z lomového pískovce a je jediným dochovaným pozůstatkem mlýna. Mlecí složení už neexistuje. K budově mlýna je přistavena další obytná část a slouží k rekreačním účelům. Výška kónické budovy je 10 metrů, průměr půdorysu 7 metrů, zdi jsou silné 1- 0,6 metrů, vnitřní průměr je 6 metrů. Pod 2 metry vysokou nepůvodní kuželovou střechou jsou tři vikýře.

Huntířov- mlýn

Kategorie: Mlýny ve Šluknovském výběžku

Větrný mlýn holandského typu na Františkově vrchu. První zmínka o mlýně je z roku 1897 při hranici katastrálního území. Pravděpodobně byl postaven někdy kolem roku 1850. Více se o historii neví. Z ústního podání víme, že mlýn ukončil činnost po tom, co bylo lopatami usmrceno mlynářovo dítě.
V 70. letech 20. století byla budova mlýna značně snížena a pokryta nehezkou sedlovou střechou a využívána ke skladování sena. V letech 2000-2001 si mlýn zrekonstruoval k obytným účelům nynější majitel.
Třípodlažní budova mírně kuželovitého tvaru je postavena lomového kamene. Vnější průměr má 9,5 metru, celkovou výšku 12 metrů. Střecha byla původně šindelová a otáčela se na válečcích pomocí převodového mechanizmu a palečného kola na pozednici. Mlýn měl čtyři perutě. Z mlecího mechanizmu se dochovaly dva mlýnské kameny o průměrech 70 a 86 cm a výškách 28 a 14 cm, které leží před mlýnem.
V současné době je připraven projekt na obnovu perutí.

Mikulášovice - mlýn

Kategorie: Mlýny ve Šluknovském výběžku

Mlýn stával asi 300 metrů severně od Mikulášovic na návrší zvaném Větrník v nadmořské výšce 481 metrů, tato významná stavba se nedochovala a o její podobě se můžeme dozvědět pouze z dobových pramenů a fotografií.

Rumburk - mlýn

Kategorie: Mlýny ve Šluknovském výběžku

Tato stavba ze všeho nejméně připomíná větrný mlýn, ale zdání klame. Barokní kostelík sv. Jana Křtitele stojí na Strážném vrchu severovýchodně nad centrem města.
V průběhu 18.-20. století byla stavba několikrát přestavěna. Podstatnou část jižního zdiva má kaple společnou s bývalým větrným mlýnem a těchto zdi se žádná přestavba výrazným způsobem nedotkla.
Kaple byla dokončena v roce 1725. Církevním účelům sloužila necelých šest desetiletí, neboť byla za josefínských reforem roku 1784 odsvěcena. Nový majitel nechal kapli přestavět na větrný mlýn holandského typu o 2 složeních. Na jižní straně došlo k rozšíření někdejší kaple o přízemní obytné stavení a postavení věže. Syn majitele mlýn přestal provozovat a přilehlé budovy se proměnily na hostinec. V roce 1845 odkoupil mlýn soukenický mistr Artl, který se zasloužil o jeho opravu a navrácení církevním účelům. Kaple byla opravena a znovu vysvěcena. V roce 1902 byla, na prostranství před kaplí, postavena křížová cesta.
Objekt sloužil církevním účelům až do konce 2. světové války, po ní jako vojenská hláska. Po následné devastaci a hrozící demolici získala roku 1959 kapli do dlouhodobého pronájmu od církve římskokatolické církev pravoslavná. Ta se zasloužila o její záchranu a má ji v držení dodnes.

Růžová - mlýn

Kategorie: Mlýny ve Šluknovském výběžku

Větrný mlýn holandského typu stojí na vrchu Petřín (Sturmberg) na okraji vsi. Byl postaven roku 1844 jako čtvrtý mlýn v katastru obce. Od roku 1896 u něj stávalo obytné stavení. Vestavěný elektromotor umožňoval práci i za bezvětří. Mlýn byl v činnosti až do roku 1945. V roce 1964 ruinu koupil otec nynějšího majitele a mlýn přebudoval na stylový lovecký penzion s restaurací.
Mlýn je zajímavý svým pětiramenným větrným kolem s lopatkami, které je ale nefunkční ozdobou. Původně ale mělo průměr 20 metrů. Plocha jednotlivých lopat nebyla vyplňována ručně zasunovatelnými destičkami, ale otočnými klapkami. Tímto byl podobný mlýnu v Horním Podluží - Světlíku a také střechu měl na válečcích.
Výška zděné kónické budovy je 10 metrů, průměr půdorysu 9 metrů,výška plechové střechy 2,5 metru. Zdi, jejichž mocnost je 1,1-0,9 metru jsou uvnitř budovy cihlové, na vnější straně z pískovcových bloků. Z původního mlecího zařízení zbyl jen mlecí kámen.

Světlík - mlýn

Kategorie: Mlýny ve Šluknovském výběžku

Větrný mlýn holandského typu byl postaven okolo roku 1843.Místo stavby je značně nezvyklé tím, že se nejedná o vrch či návrší, ale o mírný svah. Mlýn mlel nepřetržitě až do konce války. Po odsunu Němců byla okolní osada zbouraná včetně pekárny, která stála nedaleko mlýna. Od té doby mlýn pustl. V roce 1952 proběhla za přispění památkářů rekonstrukce objektu a zprovoznění mlýna, který bez pravidelné údržby začal opět chátrat. Proto byl mlýn prodán k rekreačním účelům, ale i tak mlýn dál chátral. Současný majitel postupně mlýn renovuje.
Mlýn je zděný, válcového, mírně konického tvaru s jehlancovou otočnou střechou. Stavba má u země průměr 10,5 metru a je včetně střechy vysoká 14 metrů.
Střecha je plechová a je uložena na válečcích umožňujících její otáčení pomocí kovového ozubeného kola a dřevěného ozubení uloženého na nosné zdi. Mlýn měl pět perutí, které byly vybaveny žaluziemi ovládanými společně pro všechna křídla důmyslným zařízením z třetího podlaží.
Objekt je třípodlažní. Technické zařízení se nachází v druhém a třetím podlaží. V druhém podlaží jsou částečně zachovalá tři mlýnská složení (chybí luby a násypné koše), různé transmise a pomocná zařízení.
Jsou zde uloženy také zbytky perutí čekající na opětovnou instalaci.
V třetím podlaží chybí na vale palečné kolo. Svislá hřídel je výjimečně dřevěná. V přízemí je podlaha prvního patra uprostřed podepřena mohutným žulovým sloupem.

Varnsdorf - mlýn

Kategorie: Mlýny ve Šluknovském výběžku

Větrný mlýn holandského typu stojí na Mlynářské ulici v klidné čtvrti města. Je to velmi málo známý pozůstatek bývalého větrného mlýna. Pokusy o vyhledání historického pramene o tomto mlýně vyznívají naprázdno. O tomto mlýně nevíme zhola nic. Dle nynějších majitelů, kteří mlýn koupili v roce 1975 jako rozpadající se, byl postaven v roce 1870 z lomového kamene. Nic jiného o historii této stavby neví. Původní německé obyvatelstvo si po násilném odsunu všechno své povědomí vzali sebou. Kdy přestal mlít, není známo. Současní majitelé budovu koupili bez střechy a upravili na trvalé bydlení.
Kónická budova má dnes přistavěnu další obytnou část a neotáčivá kuželovitá střecha spočívá na obedněném věnci. Má novou bílou fasádu a pěkně udržované okolí. Stavba má průměr 9,5 metru a výšku 12 metrů. Je dodnes patrné, že tato stavba dříve sloužila jako větrný mlýn.

Větrné mlýny - zchátralé

Kategorie: Mlýny ve Šluknovském výběžku

Brtníky - zděný, Staré Doubice - zděný, Jiříkov - dřevěný, Staré Křečany - dřevěný, Studánka a mnoho dalších.