Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

10.02.2017
Ilustrační obrázek
Zastupitelé se sejdou na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf ve čtvrtek 23. února 2017

I N F O R M A C E

o konání XXII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf
Místo konání: Studentské centrum Střelnice
Doba konání: 23. února 2017 od 15:00 hod.

Program jednání:

1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej p. p. č. 6853, p. p. č. 6854/1, p. p. č. 6855 a p. p. č. 6997/5 vše v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na zrušení usnesení
1.03 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města
2. Zprávy výborů ZM
2.01 Zpráva Kontrolního výboru č. 05 - Realizace projektu Lední školička bruslení v r. 2016
3. Různé
3.01 Doplnění statutu Městské policie Varnsdorf z důvodu doplnění přílohy č. 4 - Směrnice pro výdej zbraní a střeliva
3.02 Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o regulaci hlučných činností a výjimečném zkrácení doby nočního klidu
3.03 Změna Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf
3.04 Schválení Programu Prevence kriminality Města Varnsdorf (dále „Program“), podání Programu v rámci dotační výzvy Ministerstva vnitra ČR na rok 2017
4. Finanční záležitosti
4.01 Návratná finanční výpomoc pro MŠ Varnsdorf, Nezvalova, příspěvkovou organizaci
4.02 Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2017
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr


Ing. Stanislav Horáček v. r.
Starosta města Varnsdorf
Ve Varnsdorfu dne 10. února 2017


Upozornění: Obsah pozvánky je průběžně aktualizován.
Ze zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf bude probíhat on-line audio přenos.
Záznamy z jednání sledujte na městském kanále youtube.
Usnesení a výsledky hlasování naleznete zde.
Bližší informace k projednávaným bodům získáte buď na Městském úřadu Varnsdorf, nebo u svých zastupitelů.
Kontakty na zastupitele najdete na adrese:
http://www.varnsdorf.cz/cz/varnsdorf/zastupitelstvo-mesta/.
Kontakty na úředníky MěÚ Varnsdorf najdete na:
http://www.varnsdorf.cz/cz/ostatni/kontakty/kompletni_seznam_kontaktu/.