ZÁZNAM: 4. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

ZÁZNAM: 4. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

23. 3. 2023 - Tomáš Secký, DiS.
Záznam online přenosu z 4. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo 23. března 2023 od 15.00 hodin v sálu Lidové zahrady Varnsdorf.

Informace o 4. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

Místo konání: Lidová zahrada, Karlova 702, Varnsdorf
Doba konání: 23. března 2023 od 15:00 hod.

Program jednání:

1. Převody majetku města
1.01 Návrh prodej p. p. č. 4725/1 v k. ú. Varnsdorf 
1.02 Návrh prodej p. p. č. 7282/3 v k. ú. Varnsdorf 
1.03 Návrh prodej p. p. č. 34/17 v k. ú. Varnsdorf 
1.04 Návrh prodej části p. p. č. 3814/3 v k. ú. Varnsdorf 
1.05 Návrh prodej části p. p. č. 4605/2 v k. ú. Varnsdorf 
1.06 Návrh prodej části p. p. č. 790/1 v k. ú. Studánka u Rumburku 
1.07 Návrh prodej části p. p. č. 627 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.08 Návrh na nabytí části p. p. č. 5324/2 a p. p. č. 5324/6 v k. ú. Varnsdorf 
1.09 Návrh na směnu části p. p. č. 4787 a části p. p. č. 4789 za část p. p. č. 4791/1 v k. ú. Varnsdorf 
1.10 Návrh na prodej p. p. č. 730 v k. ú. Varnsdorf
1.11 Návrh na prodej p. p. č. 6781 v k. ú. Varnsdorf
1.12 Návrh na prodej části p. p. č. 340/1 a části p. p. č. 344 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.13 Návrh na prodej p. p. č. 220/2 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.14 Návrh na zrušení usnesení
1.15 Návrh na zrušení usnesení
1.16 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě v důsledku realizace stavby Veřejné osvětlení – tř. 5. května ve Varnsdorfu
1.17 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města
1.18 Schválení nových zřizovacích listin, změna svěřeného majetku ve správě příspěvkových organizací ZŠ Náměstí Varnsdorf a ŠJ Náměstí Varnsdorf 
1.19 Návrh na nabytí části p. p. č. 5866/9 v k. ú. Varnsdorf 
1.20 Schválení uzavření Dodatku č. 3 k SoD na realizaci veřejné zakázky s názvem Rekonstrukce centra sociálních služeb a ubytovny č. p. 2470 ve Varnsdorfu
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé
3.01 OZV o regulaci hlučných činností a o stanovení výjimečných případů, kdy doba nočního klidu je vymezena dobou kratší
3.02 Poskytnutí neinvestičních dotací pro rok 2023 v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf 
3.03 Strategie cestovního ruchu města Varnsdorf na období let 2022-2027
3.04 Stanovení odměny neuvolněným členům ZM
3.05 Odvolání velitele Městské policie Varnsdorf
3.06 Zajištění neodkladné přednemocniční zdravotní péče na území Šluknovského výběžku (Bod programu je stanoven na pevný čas 16:00 hodin za předpokladu, že je zcela   dokončeno projednání bodu předcházejícího.)
4. Finanční záležitosti
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města – Bod programu je stanoven na pevný čas 17:00 hodin za předpokladu, že je zcela dokončeno projednání bodu předcházejícího.
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr