ZÁZNAM: 9. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

ZÁZNAM: 9. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

28. 11. 2019 - +DiS. Tomáš Secký
Záznam přenosu z 9. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo 28. listopadu 2019 od 15.00 hodin.

Program 9. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 28. listopadu 2019 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice.

1. Převody majetku města
1.01 Návrh na převod pozemku p. p. č. 1531/32 se stavbou garáže v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na prodej p. p. č. 240/3 a p. p. č. 250/3 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh na prodej p. p. č. 2523/1 v k. ú. Varnsdorf
1.04 Návrh na prodej p. p. č. 1464/1 v k. ú. Varnsdorf
1.05 Návrh na prodej p. p. č. 3610/3 v k. ú. Varnsdorf
1.06 Návrh na prodej p. p. č. 3610/6 v k. ú. Varnsdorf
1.07 Návrh na prodej p. p. č. 688 a p. p. č. 689 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.08 Návrh na směnu pozemků p. p. č. 7721/1 za p. p. č. 4227/1 v k. ú. Varnsdorf
1.09 Návrh na nabytí p. p. č. 1010/2 se stavbou v k. ú. Varnsdorf
1.10 Návrh na prodej p. p. č. 6781 v k. ú. Varnsdorf
1.11 Návrh na prodej p. p. č. 4568/1 v k. ú. Varnsdorf
1.12 Návrh na prodej p. p. č. 2454 v k. ú. Varnsdorf
1.13 Návrh na prodej p. p. č. 3085/1 v k. ú. Varnsdorf
1.14 Návrh na prodej části p. p. č. 2222 v k. ú. Varnsdorf
1.15 Návrh na prodej p. p. č. 3229, p. p. č. 3230 a p. p. č. 3242 v k. ú. Varnsdorf
1.16 Návrh na prodej části p. p. č. 52 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.17 Návrh na uzavření smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby: „Rekonstrukce veřejného osvětlení ulice Národní – Varnsdorf“
1.18 Dodatek smlouvy o dílo „Rekonstrukce a modernizace stravovacího provozu a distribuce jídel pro nemocnici Varnsdorf“
1.19 Rozhodnutí o veřejné zakázce „Zateplení bytových domů č. p. 2740 a 2741 ve Varnsdorfu“
1.20 Rozhodnutí o veřejné zakázce „Sociální bydlení - Žitavská, Varnsdorf“
1.21 Schválení podání žádostí o dotaci do podprogramu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách pro rok 2020 vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé  

3.01 Výroční zpráva NF Hrádek-Burgsberg Varnsdorf za rok 2018
4. Finanční záležitosti   
4.01 Vydání Obecně závazné vyhlášky č. 4/2019 o místním poplatku ze psů 
4.02 Prodej akcií Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s.
4.03 Členské příspěvky města Varnsdorf na rok 2020
4.04 Odpis pohledávek 
4.05 Přehled plnění příjmů a výdajů k 31.10.2019
4.06 Rozpočtové provizorium na rok 2020
4.07 Rozpočtové opatření č. 11 na rok 2019
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města 
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr