ZÁZNAM: 6. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

ZÁZNAM: 6. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

30. 5. 2019 - +DiS. Tomáš Secký
Záznam přenosu z 6. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo 30. května 2019 od 15.00 hodin.

Program 6. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 30. května 2019 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice.

1. Převody majetku města
1.01 Návrh prodej části p. p. č. 7721/1 v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh prodej části p. p. č. 1413/1 a části p. p. č. 1422 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh prodej části p. p. č. 5579/19 v k. ú. Varnsdorf
1.04 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej částí p. p. č. 7295/2, p. p. č. 521/2, p. p. č. 798/2, p. p. č. 2268/5 a p. p. č. 2673/2, vše v k. ú. Varnsdorf 
1.05 Návrh prodej p. p. č. 3483 a p. p. č. 3482 v k. ú. Varnsdorf 
1.06 Návrh prodej p. p. č. 364/8 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.07 Návrh prodej p. p. č. 7510/4 v k. ú. Varnsdorf
1.08 Návrh prodej části p. p. č. 5436/1 v k. ú. Varnsdorf
1.09 Návrh prodej p. p. č. 754 v k. ú. Varnsdorf
1.10 Návrh prodej části p. p. č. 3029/4 v k. ú. Varnsdorf
1.11 Návrh na uzavření smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností v důsledku realizace stavby „Stavební úpravy chodníků v ulici Plzeňská, Varnsdorf, osvětlení přechodu“
1.12 Návrh na nabytí 68 bytových jednotek v domě č. p. 2761 a č. p. 2763 v k. ú. Varnsdorf
1.13 Uzavření smlouvy č. 19/SML1635/SoPD/KP o poskytnutí dotace z Programu na záchranu a obnovu kulturních památek pro rok 2019
1.14 Dodatek smlouvy o dílo „Rekonstrukce a modernizace stravovacího provozu a distribuce jídel pro nemocnici Varnsdorf“
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé  

3.01 Zpráva o činnosti společnosti EKO servis Varnsdorf a. s. v roce 2018
3.02 Dobrovolný svazek obcí Tolštejn 
3.03 Zpráva o hospodaření společnosti REGIA a. s. v roce 2018
3.04 Vydání Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019, o omezení provozování některých hazardních her
4. Finanční záležitosti   
4.01 Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2019
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města 
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr