Město zveřejňuje výzvu na pronájem sociálních bytů pro osoby v bytové nouzi

Město zveřejňuje výzvu na pronájem sociálních bytů pro osoby v bytové nouzi

29. 6. 2020 - Tomáš Secký, DiS.
Žadatelé, kteří splňují níže uvedená pravidla a jsou osoby v bytové nouzi, si mohou požádat o pronájem sociálního bytu ve Varnsdorfu.

Na základě řádně vyplněného formuláře - Žádost o pronájem obecního bytu - bude žádost o pronájem sociálního bytu posouzena a poté, bude-li žadatel splňovat pravidla a bude-li osobou v bytové nouzi, zařazena do seznamu žadatelů evidovaném při MěÚ Varnsdorf. V případě volného sociálního bytu bude žádost projednána s ostatními žádostmi na pronájem volného sociálního bytu na schůzi Rady města Varnsdorf.

Více informací poskytne Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - kontakty zde.

Pravidla pro nakládání se sociálními byty pro osoby v bytové nouzi

Město Varnsdorf dokončilo rekonstrukci 17 bytů v třípodlažním domě č. p. 2764, ul. Žitavská ve Varnsdorfu v červenu 2020. Bytové jednotky jsou dispozičně řešeny jako: 8 bytů 1+KK o podlahové ploše bytu cca 25,27 m2 , 8 bytů 1+1 o podlahové ploše bytu  41,32 m2 a 1 byt 1+2 o podlahové ploše bytu 67,99 m2.  Byty město Varnsdorf zrekonstruovalo za spoluúčasti dotace EU – program 11703 - Integrovaný regionální operační program a tím se zavázalo splnit specifická pravidla a podmínky této dotace.

Dle pravidel pro nakládání se sociálními byty pro osoby v bytové nouzi z programu 11703 EU-IROP musí žadatel o nájem sociálního bytu splňovat následující  podmínky.

Příjemce projektu  poskytne bydlení pouze těmto níže uvedeným osobám  v bytové nouzi (v libovolné kombinaci):

 • osoby spící venku (např. ulice, pod mostem, nádraží, letiště, veřejné dopravní prostředky, kanály, jeskyně, odstavené vagony, stany, garáže, prádelny, sklepy a půdy domů, vraky aut),
 • osoby v nízkoprahové noclehárně,
 • osoby sezonně užívající k přenocování prostory zařízení bez lůžek,
 • muži a ženy v azylovém domě,
 • matky nebo otcové s dětmi v azylovém domě,
 • úplné rodiny v azylovém domě,
 • osoby v domě na půli cesty,
 • osoby ve veřejné komerční ubytovně (nemají jinou možnost bydlení),
 • osoby bez přístřeší po vystěhování z bytu,
 • žadatelé o azyl v azylových zařízeních,
 • osoby po opuštění věznice,
 • osoby před opuštěním zdravotnického zařízení,
 • osoby po opuštění dětské instituce či pěstounské péče,
 • muži a ženy v seniorském věku
 • invalidé dlouhodobě ubytovaní v azylovém  domě
 • osoby přechodně bydlící u příbuzných nebo přátel (nemají jinou možnost bydlení)
 • osoby bydlící v bytě bez právního důvodu,
 • osoby v nezákonně obsazené budově,
 • osoby na nezákonně obsazeném pozemku (zahrádkářské kolonie, zemnice),
 • osoby, které dostaly výpověď z nájemního bytu,
 • osoby žijící v mobilním obydlí, např. maringotka, karavan, hausbót (nemají jinou možnost bydlení),
 • osoby žijící v budově, která není určena k bydlení, např. osoby žijící na pracovišti, v zahradních chatkách se souhlasem majitele,
 • osoby žijící v provizorních stavbách nebo v budovách bez kolaudace pro účely bydlení,
 • osoby žijící v nevhodném objektu – obydlí se stalo nezpůsobilým k obývání (dříve mohlo být obyvatelné).
 • Nájemní smlouva může být uzavřena pouze s osobou v bytové nouzi, která je v ekonomicky produktivním věku, nemá uzavřenou jinou nájemní smlouvu, nemá ve vlastnictví ani spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům, byt, dům pro rekreační nebo jiné ubytovací účely a zároveň její průměrný čistý měsíční příjem v období
 • 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,6 násobek průměrné hrubé měsíční mzdy. Při určování započitatelných příjmů posuzované osoby se postupuje podle zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění.
  Pokud budou užívat sociální nájemní byt další osoby, doloží osoba, s níž má být uzavřena nájemní smlouva, že měsíční průměr součtu čistých příjmů a sociálních dávek všech členů domácnosti nepřesáhl za 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy:

a) 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 2 členy;
b) 0,9 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 3 členy;
c) 1,0 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 4 členy;
d) 1,2 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost s 5 a více členy.

 • Město Varnsdorf je povinno uzavřít nájemní smlouvu k bytu pouze s osobou z cílové skupiny, kdy minimálně 50 % členů, užívajících domácnost, musí být v ekonomicky produktivním věku, tj. ve věku 15 až 64 let.
 • Město Varnsdorf   může  uzavřít nájemní smlouvu pouze   s osobou z cílové skupiny, která není v ekonomicky produktivním věku (tj. 65 let a výše), avšak minimálně dalších 50 % členů, užívajících domácnost, je v ekonomicky produktivním věku (tj. ve věku 15 až 64 let).

Každý žadatel o nájem sociálního  bytu pro osoby v bytové nouzi  musí podat následující formuláře:

 • Žádost o pronájem městského bytu
 • Přílohou k žádosti o pronájem sociálního bytu (pro osoby v bytové nouzi)  je doklad  o výši  příjmu (za každou společnou posuzovanou osobu, která měla v příslušném rozhodném období alespoň  jeden z příjmů uvedených v tomto formuláři).
 • Přílohou  k žádosti o pronájem bytu pro příjmově vymezené osoby jsou čestná prohlášení dle Pravidel pro nakládání se sociálními  byty pro osoby v bytové nouzi z programu 11703 EU-IROP
 • Žadatel o pronájem sociálního byt je povinen před podpisem nájemní smlouvy podepsat Čestné prohlášení o souladu s cílovou skupinou  a Prohlášení o příjmech a vlastnictví, které obsahuje prohlášení o výši příjmů včetně posuzovaných osob a prohlášení, že nájemce nemá k datu uzavření nájemní smlouvy k bytu vlastnické nebo spoluvlastnické a jemu obdobné právo k bytu ani k bytovému, či rodinnému domu, nebo rekreačnímu objektu.
 • Využívání (uzavření nájemní smlouvy) sociálního bydlení osobami z cílových skupin daných výzvou musí být zahájeno do 3 měsíců po ukončení realizace projektu.
 • Cílové skupině v sociálních bytech bude po celou dobu udržitelnosti tj. po dobu 20 let (resp. nejpozději od uzavření nájemní smlouvy) dostupná podpora ve formě sociální práce.
 • Po celou dobu udržitelnosti a výkonu SOHZ sociální bydlení město Varnsdorf prokazatelně bude nabízet volné kapacity sociálních bytů na svých webových stránkách a také například na stránkách dané obce, okolních obcí a Úřadu práce. A dle doporučení bude město Varnsdorf také o možnosti nájmu sociálního bytu informovat MPSV či nabízet volné sociální byty přímo na portálu poradenského centra MPSV.
 • Pokud budou uspokojeni všichni žadatelé z cílových skupin daných výzvou v dané lokalitě a obec  nebude schopna zajistit nájemníka do 3 měsíců z cílových skupin daných výzvou,  nájemní smlouvu k sociálnímu  bytu uzavře s osobou, která nepatří do cílových skupin daných výzvou anebo nesplňuje podmínky pro uzavření nájemní smlouvy dle těchto Pravidel maximálně na 1 rok. S touto  osobou bude uzavřena nájemní smlouva, pouze v případě, že nemá uzavřenou jinou nájemní smlouvu,  nemá  ve vlastnictví ani spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům, byt, dům pro rekreační nebo jiné ubytovací účely. Tato podmínka se vztahuje na všechny osoby užívající domácnost sociálního bydlení.
 • Bytová komise v červenu 2020 ze zaevidovaných žádostí sestaví návrh pořadníku na nájem bytů pro příjmově vymezené osoby, který bude schvalovat rada města. Se schválenými žadateli bude uzavřena nájemní smlouva na jeden rok nejdéle na dobu dvou let. Poté bude znovu ověřováno, zda nájemníci splňují podmínky.
 • Město Varnsdorf podpory nepodmíní uzavření smlouvy o nájmu složením finančních prostředků (např. kauce).
 • Nájemné za 1 m2 podlahové plochy sociálního bytu, sjednané při uzavření nájemní smlouvy nebo změněné v průběhu trvání nájemního vztahu, nesmí překročit 61,10 Kč. Limit nájemného stanovuje Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR).
 • Sociální bydlení bude zajištěno dle smluvních podmínek  nájmu v sociálním bydlení. Sociální bydlení je určeno pro  osoby v tíživé sociální situaci, proto výše nájemného bude nižší než tržní nájemné.
 • Rada města Varnsdorf stanovila výši nájemného  v těchto bytech  45,- Kč/ m2.