Test perex img

Test perex img

Test zmensovani perexu... nejaky text do perexu .... Test zmensovani perexu... nejaky text do perexu ....

 

Zveřejnění Informací o výsledcích kontrol za rok 2014 podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

V souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) vydává Městský úřad Varnsdorf jako kontrolní orgán obecné informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2014. Dle kontrolního řádu byly provedeny kontroly prostřednictvím následujících odborů Městského úřadu Varnsdorf:
1) Obecní živnostenský úřad
2) Odbor životního prostředí
3) Ekonomický odbor


1) Obecní živnostenský úřad
Předmět kontroly: Dodržování povinností stanovených zákonem č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanoveními dalších právních předpisů, vztahujících se na živnostenské podnikání, včetně dodržování povinností při značení lihu a nakládání s lihem podle zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů, dodržování povinností při značení tabákových výrobků a dodržování zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů a dodržování vybraných povinností dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Druh kontroly: provedeno 246 kontrol s vyhotovením protokolu podle zákona
č. 255/2012 Sb., o kontrole. Některé kontroly byly prováděny ve spolupráci s dalšími orgány státní správy, tj. 13 kontrol s Českou obchodní inspekcí, 3 kontroly s Policií České republiky a 1 kontrola s Odborem životního prostředí Městského úřadu Varnsdorf.

Kontrolované osoby: Podnikatelské subjekty se sídlem nebo živnostenskou provozovnou ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností Varnsdorf.

Výsledky kontrol: Zjištěno celkem 78 správních deliktů, spočívajících v porušení živnostenského zákona. Nejčastějším porušením zákona bylo neoznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně předem živnostenskému úřadu a návazně na to i neoznámení adresy, na které lze vypořádat případné závazky podnikatele, v případě ukončení činnosti podnikatele v provozovně (nejpozději ke dni ukončení činnosti v provozovně). Častým zjištěním bylo také neúplné označení živnostenské provozovny zákonem stanovenými údaji, kdy zejména chybělo jméno a příjmení podnikatele (obchodní firma nebo název právnické osoby) nebo identifikační číslo osoby a neoznačení adresy sídla odlišné od bydliště podnikatele zákonem stanovenými údaji.
2) Odbor životního prostředí
Předmět kontroly: Dodržování povinností stanovených zákonem č. 185/2001 Sb.,
o odpadech, zákonem č. 201/2012 Sb., o ovzduší a zákonem č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání.

Druh kontroly: provedeno 23 kontrol s vyhotovením protokolu podle zákona
č. 255/2012 Sb., o kontrole. Některé kontroly byly prováděny ve spolupráci s dalšími orgány státní správy, tj. 2 kontroly s Českou inspekcí životního prostředí, 1 kontrola s živnostenským úřadem MěÚ Varnsdorf a 5 kontrol se Státní veterinární správou. Dále bylo provedeno 20 úkonů předcházejících kontrole – terénních šetření se záznamem.

Kontrolované osoby: Podnikatelské subjekty se sídlem nebo živnostenskou provozovnou nebo chovatelé zvířat ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností Varnsdorf.