Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2017

12.01.2017
Ilustrační obrázek
Odbor strategie, přípravy a realizace projektu; oddělení lidských zdrojů, podpory průmyslu a podnikání Krajského úřadu Ústeckého kraje si Vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele k dotačnímu programu.

PRO KOHO JE PROGRAM URČENÝ?
Pro malé začínající podnikatele, kteří:
a) mají sídlo v Ústeckém kraji, jsou-li právnickými osobami,
b) mají trvalé bydliště v Ústeckém kraji, jsou-li fyzickými osobami,
c) získali podnikatelské oprávnění k předmětu podnikání v roce vyhlášení dotačního programu (2017) nebo v roce předchozím (2016) a toto oprávnění získali poprvé.

KDY LZE O DOTACI ŽÁDAT?
Příjem žádostí bude probíhat od 9. února do 9. března 2017.

KOLIK JE MOŽNÉ ZÍSKAT NA JEDEN PROJEKT?
Minimální výše dotace na jeden projekt činí 50 000 Kč.
Maximální výše dotace na jeden projekt činí 200 000 Kč.
Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70 % celkových uznatelných nákladů projektu.

NA CO LZE DOTACI ZÍSKAT?
Z dotace lze uhradit uznatelné investiční a neinvestiční náklady projektu, které vznikly nejdříve 1. 1. 2017. Tyto náklady musí přímo souviset s realizací projektu, musí být prokazatelně vzniklé, uhrazené, podložené účetními doklady a zachycené v účetnictví nebo daňové evidenci. Náklady musí být vynaloženy efektivně, účelně a hospodárně.
Dotaci lze použít např. na pořízení strojů, zařízení a technologií, výpočetní techniky, softwaru, vnitřního vybavení, nářadí, nástrojů a dalších pracovních a výrobních prostředků, licencí a patentů; na technické zhodnocení stávajících strojů a strojních zařízení; na zajištění publicity (tvorba webových stránek, katalogu, propagačních materiálů, apod.); na úhradu režijních a administrativních nákladů (max. ve výši 20 % z celkových uznatelných nákladů), na úhradu osobních nákladů – mzdové náklady, zálohy na sociální a zdravotní pojištění (max. ve výši 30 % z celkových uznatelných nákladů).

Leták_Podpora začínajících podnikatelů_2017.pdf

Pozvánka 2017_Podpora začínajících podnikatelů_seminář pro žadatele.pdf

Ústecký kraj vyhlásil dotační program Podpora začínajících podnikatelů v ÚK pro rok 2017 .pdf