Veřejná výzva - výběrové řízení na obsazení funkce tajemníka MěÚ Varnsdorf

Veřejná výzva - výběrové řízení na obsazení funkce tajemníka MěÚ Varnsdorf

3. 5. 2007 - +DiS. Jan Louka
Město Varnsdorf vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce tajemníka Městského úřadu Varnsdorf.

VEŘEJNÁ VÝZVA

Město Varnsdorf
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

tajemníka Městského úřadu Varnsdorf

Požadavky na uchazeče:

1. Splnění předpokladů podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů.
2. Znalost práce na PC.
3. Vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu.
4. K přihlášce se připojí tyto doklady:
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
- výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
- osvědčení o splnění předpokladů podle §2 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění.
5. Platové podmínky – 12. třída podle vl. nařízení č. 564/2006 Sb., v platném znění.
6. Nástup možný od 1.9.2007.
7. Přihlášky je nutno podat do 15.6.2007 poštou na adresu:
Městský úřad Varnsdorf
Ing. Josef Poláček
starosta města
Náměstí E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf
nebo osobně na podatelnu MěÚ Varnsdorf
nebo e-mailem na adresu: josef.polacek@varnsdorf.cz
7. Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno, příjmení a titul zájemce,
- datum a místo narození zájemce,
- státní příslušnost zájemce,
- místo trvalého pobytu zájemce,
- číslo občanského průkazu zájemce,
- datum a podpis zájemce.

Ing. Josef Poláček
starosta města

Varnsdorf, 2.5.2007