ZÁZNAM: 11. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

ZÁZNAM: 11. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

21. 3. 2024 - Tomáš Secký, DiS.
Záznam přenosu z 11. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo 21. března 2024 od 15.00 hodin v sálu Lidové zahrady Varnsdorf.

Program jednání:

1. Převody majetku města

1.01 Návrh na prodej p. p. č. 6926 v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na prodej p. p. č. 5282 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh na prodej p. p. č. 34/11 v k. ú. Varnsdorf
1.04 Návrh na prodej části p. p. č. 6336, 6338 a 6337 v k. ú. Varnsdorf
1.05 Návrh na směnu části p. p. č. 6337 za část p. p. č. 6341 v k. ú. Varnsdorf
1.06 Návrh na směnu části p. p. č. 308, 303, 305 a 306 za část p. p. č. 310/1, 307/1 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.07 Návrh na prodej p. p. č. 4788 a části p. p. č. 4789 v k. ú. Varnsdorf
1.08 Návrh na nabytí p. p. č. 7461/4 v k. ú. Varnsdorf
1.09 Návrh na nabytí dílu „a“ z p. p. č. 6758 v k. ú. Varnsdorf
1.10 Návrh na nabytí části p. p. č. 5992/1 a části p. p. č. 2653 v k. ú. Varnsdorf
1.11 Návrh na nabytí p. p. č. 8224 v k. ú. Varnsdorf
1.12 Návrh na nabytí části p. p. č. 1922, 1927/2 a 1923 v k. ú. Varnsdorf
1.13 Návrh na prodej p. p. č. 5802 v k. ú. Varnsdorf
1.14 Návrh na prodej p. p. č. 2532/3 v k. ú. Varnsdorf
1.15 Návrh na prodej p. p. č. 1102/1 v k. ú. Varnsdorf
1.16 Návrh na uzavření smlouvy v důsledku realizace stavby „Úprava sítě veřejného osvětlení Varnsdorf ul. Truhlářská a Zimní“
1.17 Návrh na uzavření smlouvy v důsledku realizace stavby „Úprava sítě veřejného osvětlení Varnsdorf ul. Truhlářská a Zimní“
1.18 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města
1.19 OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé 
 
3.01 Zpráva o výsledku hospodaření Bytového družstva Varnsdorf
3.02 Vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2023
3.03 OZV o regulaci hlučných činností a o stanovení výjimečných případů, kdy doba nočního klidu je vymezena dobou kratší
3.04 Poskytnutí neinvestičních dotací pro rok 2024 v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
3.05 Energetická soběstačnost města Varnsdorf (prezentace bude až na zasedání ZM)
4. Finanční záležitosti   
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města

Bod programu je stanoven na pevný čas 17:00 hodin za předpokladu, že je zcela dokončeno projednání bodu předcházejícího.
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr