Vyjádření města Varnsdorf k problematice měření rychlosti

Vyjádření města Varnsdorf k problematice měření rychlosti

1. 10. 2018 - Tomáš Secký, DiS.
Na základě informací kolujících po sociálních sítích týkajících se měření rychlosti na území Varnsdorfu a na Studánce zveřejňujeme vyjádření města.
  • Pronájem zařízení jako nejlepší řešení

Město Varnsdorf uzavřelo smlouvu o nájmu zařízení a poskytování služeb s nájmem zařízení spojených se soukromým subjektem, jehož úkolem bylo nainstalovat zařízení, které je společně s dodáním příslušného softwaru určeno k zaznamenávání a zpracování přestupků. V současné době je zprovoznění a pořízení měřícího zařízení nesmírně složitý proces, na který město nemá kapacity jak personální, tak technické. Z tohoto důvodu se přistoupilo k pronájmu zařízení.

  • Rychlost měří Městská policie Varnsdorf, nikoli soukromý subjekt

Zařízení bylo následně předáno do užívání města Varnsdorf. Měření překročení nejvyšší povolené rychlosti provádí Městská policie Varnsdorf s následným předáním k administrativním úkonům Odboru správních agend a dopravy Městského úřadu Varnsdorf. Soukromý subjekt se tak v žádném procesu nepodílí na zpracování dat. Dochází tak k naplnění § 79a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, kdy je k měření rychlosti zákonem zmocněna obecní policie.

  • Smlouva je v souladu se zákonem

Město Varnsdorf postupovalo v intencích platných zákonných norem, byly pečlivě zváženy výklady rozsudků Nejvyššího správního soudu a také stanovisko právního zastoupení obou stran. Smlouva původně uzavřená již první fakturací pozbyla platnosti po přesáhnutí v součtu fakturovaných částek 1 mil. Kč, bez ohledu na to, o kolik dojde k přesahu dotčené hranice. Vzhledem k překročení limitu poskytl dodavatel městu Varnsdorfu zařízení pro měření a systém pro správu přestupků bezplatně na náklady dodavatele, a to v období od 1. srpna 2018 do doby podepsání smlouvy nové, která vznikla na základě JŘBU (jednací řízení bez uveřejnění).

Vzhledem k výše uvedenému doporučujeme občanům respektovat zákonný postup správního orgánu Městského úřadu Varnsdorf, odboru správních agend a dopravy, který je v první instanci určen ke zpracování agendy, samozřejmě s možností využití svých práv a opravných prostředků.

  • Ideální stav

Snahou města je dosáhnout cílového stavu, aby v měřených lokalitách došlo ke zklidnění dopravní situace bez vynaložení finančních prostředků. V případě, že nebude docházet k překročení maximální povolené rychlosti, nevzniká dodavateli nárok na odměnu.

  • Odměna není provize z pokut

Odměna není provizí z vybraných pokut, není ani závislá na výši uložené pokuty.

  • Zklidnění a bezpečnost silničního provozu

V současné době došlo ke zklidnění a větší bezpečnosti silničního provozu. Počet přestupků má klesající tendenci. Peníze z přestupků jdou do rozpočtu města a budou využity z velké části na obnovu a budování infrastruktury.