Varnsdorf rozdal v Dotačním programu přes devět set tisíc

Varnsdorf rozdal v Dotačním programu přes devět set tisíc

V Dotačním programu města Varnsdorf pro rok 2018 bylo podáno celkem 79 žádostí o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 1 073 530 Kč.

Varnsdorf ▪ Město Varnsdorf podpořilo 72 žádostí ve výši 923.720 Kč. V oblasti kultura a vzdělávání bylo podpořeno 26 žádostí, v oblasti tělovýchovy a sportu 40 žádostí a 6 žádostí v sociální a zdravotní oblasti.

Žádosti hodnotila sedmičlenná dotační komise ve složení ThMgr. Roland Solloch – předseda, Mgr. Romana Cupalová, Miloš Kostlán, Ing. Ilona Martinovská, Mgr. Václav Zemler, Josef Hambálek a Zbyněk Šimák. Hodnocení přijatých žádostí bylo prováděno anonymně na základě bodového systému podle stanovených kritérií. Členové dotační komise se při hodnocení zaměřili na obsahové zpracování žádostí, dále pak převážně posuzovali přiměřenost a hospodárnost rozpočtu projektu, finanční spoluúčast vlastní nebo jiných partnerů, jasně formulovaný účel projektu, cílovou skupinu, zaměření projektu a jeho přínos a význam v dané oblasti. U sedmi žádostí nebylo poskytnutí dotace doporučeno z důvodu nesplnění podmínek Dotačního programu města Varnsdorf pro rok 2018.

V případě podjatosti vůči některé žádosti se člen komise hodnocení vzdal písemným prohlášením (uplatněno ve 12 případech), aniž by bylo ovlivněno hodnocení žádostí.  Přehled schválených žádostí naleznete na webových stránkách města Varnsdorf.

 Seznam přidělených grantů a jejich výše podle jednotlivých žadatelů

                                                                                    ThMgr. Roland Solloch
místostarosta