Stanovisko města Varnsdorf k přezkumu provedeného Ministerstvem vnitra České republiky

Stanovisko města Varnsdorf k přezkumu provedeného Ministerstvem vnitra České republiky

12. 2. 2019 - +DiS. Tomáš Secký
Na sociálních sítích se v minulých dnech objevily četné diskuze týkající se dokumentu nazvaného „Vyhodnocení podnětu na přezkum zákonnosti usnesení Zastupitelstva města Varnsdorf ze dne 28. listopadu 2018, č. 4.02 (rozpočtové opatření č. 19)“ ze dne 30. ledna 2019 (dále jen „Vyhodnocení MV“). Vzhledem ke skutečnosti, že jsou některá vyjádření diskutujících v komentářích nesprávná či zavádějící, rozhodlo se město Varnsdorf vydat k tomuto dokumentu vlastní stanovisko, a to takto.

Ministerstvo vnitra České republiky se ve svém Vyhodnocení MV zabývá nejprve posouzením zákonnosti Usnesení Zastupitelstva města Varnsdorf č. 129/2018 ze dne 28.11.2018. Tímto usnesením bylo přijato rozpočtové opatření a navýšeny neinvestiční výdaje města Varnsdorf. Po podrobném výkladu k tomu Ministerstvo vnitra zaujímá ten postoj, že není důvod pro uplatnění jeho dozorové pravomoci.

Předmětem posouzení tohoto ústředního orgánu státní správy byla dále zákonnost Usnesení Rady města Varnsdorf ze dne 20.09.2017, č. 379/2017/2 a usnesení Rady města Varnsdorf ze dne 06.09.2018, č. 383/2018, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy o nájmu měřících zařízení se společností Water Solar Technology, Ltd. U naposledy jmenovaného usnesení shledalo Ministerstvo vnitra České republiky důvod pro uplatnění své dozorové pravomoci a po předběžném posouzení shledalo jeho rozpor se zákonem. V návaznosti na to bylo město Varnsdorf vyzváno, aby se ke zjištěním ministerstva vyjádřilo. Reakci na tuto výzvu Město Varnsdorf aktuálně připravuje tak, aby byla odeslána ve stanovené lhůtě. Teprve poté, co Ministerstvo vnitra vyhodnotí reakci města Varnsdorf, určí další postup.

Město Varnsdorf by předně chtělo upozornit veřejnost, že Vyhodnocení MV v sobě obsahuje pouze předběžné posouzení správního orgánu, z něhož nelze v žádném případě odvozovat jakoukoli neplatnost uzavřených smluv či přijatých usnesení orgánů města Varnsdorf. Je pouhou výzvou k vysvětlení situace týkající se měřících zařízení ve městě Varnsdorf, kterou Ministerstvo vnitra České republiky opírá o některé své předběžné názory na ni.

Je tak zcela nevhodné, aby kdokoli vyzýval k nehrazení pokut, které byly vyměřeny na základě měření prováděných výhradně Městskou policií Varnsdorf.

Vyjma uvedeného disponuje město Varnsdorf zcela opačným názorem Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 22.01.2019. Ten však zainteresovanými osobami zveřejněn na sociálních sítích nebyl, a to bohužel pravděpodobně právě proto, že je jím veškerý postup města Varnsdorf vyhodnocen jako v souladu se zákonem. Krajský úřad Ústeckého kraje v něm mimo jiné vyzývá řidiče k dodržování pravidel provozu na pozemních komunikacích.

Městu Varnsdorf proto nezbývá než vyzvat občany k respektování jeho postupu při sankcionování nedodržování pravidel provozu na pozemních komunikacích (rychlá jízda). Samozřejmě při zachování možnosti využít k obraně prostředky, které zákon nabízí (např. označit řidiče atp.).